zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Youth Empowerment and Conflict Prevention u opštini Novi Beograd ::

2.02.2006.godine održana promocija i prezentacija programa "Youth Empowerment and Conflict Prevention" u opštini Novi Beograd

Opština Novi Beograd konkurisala je prošle godine sa projektom "Plan akcije za rešavanje pitanja mladih" i ušla u program Exchange ko j i finasira Evropska agenci j a za rekonstrukci j u, a za partnera na realizaci j i pro j ekta dobila j e litvanski grad Viljnus.


Predstavnici litvanskog grada Viljnusa boravili su u poseti opštini Novi Beograd, od 29. j anuara do 4. februara. U tom vremenskom periodu predstavnici PDS-a imali su priliku da se susretnu dva puta sa delegacijom Viljnusa i predstavnicima opštine Novi Beograd:

•  31.01.2006 . godine kada smo razmenjivali iskustva u obrazovanju sa delegacijom litvanskog grada Viljnusa jer poseta delegaci j e Viljnusa ima za cilj i da posluži upoznavanju, i prenošenju pozitivnih vasptno-obrazovnih iskustva ko j u Viljnus ima u svojoj praksi doživotnog obrazovanja.

•  2.02.2006 . godine kada smo imali čast da budemo pozvani na okrugli sto i da prezentujemo projekat: " Youth Empowerment and Conflict Prevention" .

Pedagoško društvo Srbije predstavljali su : predsednica Sonja Žarković u ulozi menadžera, Maja Vračar kao član Razvojnog tima prezentovala je projekat prisutnim učesnicima okruglog stola, Vesna Životić direktorka OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" i Dragica Moro pomoćnik sekretara za obrazovanje grada Beograda.

Pored predstavnika naše organizacije okruglom stolu su prisustvovali eksperti iz Litvani j e, predstavnici opštine Novi Beograd, Aleksandar J oksić, opštinski menadžer, Spomenka Ćirić J anković, savetnik za soci j alna pitanja i članovi Opštinskog veća, Zoran Plasković, Aleksandar Ćordaš i Zoran Pavlović, predstavnici gradskih službi, iz nadležnih sekretari j ata, profesori, pedagozi i psiholozi novobeogradskih škola, lekari, predstavnici Centra za soci j alni rad i članovi nevladinih organizacija.

Stručnjaci iz Litvani j e, koji su radili sa timom opštine Novi Beograd na realizaci j i pro j ekta "Plan akci j e za rešavanje pitanja mladih"veoma su se zainteresovali za primenu pozitivnih iskustava projekta " Youth Empowerment and Conflict Prevention " u radu sa mladima.
Nakon prezentacije želeli su da budu deo velikog medijatorskog tima ne samo na opštini Novi Beograd, već i u Litvaniji .

Delegaci j u Viljnusa predstavljali su:

•  Emilis Subara, direktor bolnice u Viljnusu,
•  Aurelia Zelvene , sa Univerziteta u Viljnusu,
•  i predstavnici opštine Viljnus - Da j va Zelvene,
•  Rasa Laikonen,
•  i Raukstas Vagis,

litvanija

Uz pomoć partnera iz Viljnusa, priprema se lokalni akcioni plan za pitanja omladine, ko j i će biti predstavljen i izložen oceni j avnog mnjenja . Deo lokalnog akcionog plana biće primena projekta " Youth Empowerment and Conflict Prevention ". Na j važni j i rezultat pro j ekta biće otvaranje kancelari j e za omladinu, j edinstvene te vrste kod nas.

Ova j pro j ekat će obuhvatiti šest specifičnih tematskih oblasti - zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, mobilnost i životnu sredinu. Akcenat će biti na zloupotrebi psihoaktivnih supstanci i sprečavanju korišćenja droge u školama. Pro j ekat opštine predviđa rad na lokalnom planu za pitanja omladine, kroz promovisanje na j važni j ih vrednosti stabilnog društva, kroz za j edničku akci j u svih zainteresovanih lokalnih učesnika: opštine, lokalne NVO, medi j ia, školski sistem, preduzeća i gradske vlade.

Rezultati prezentacije: Ušli smo u deo akcionog plana opštine Novi Beograd. Izveštavaćemo vas redovno o našim aktivnostima u sklopu projekta "Plan akci j e za rešavanje pitanja mladih".

Tekst pripremila, Maja Vračar

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME