zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju::

Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju

Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Osnovna ideja ovog projekta je da se kroz implementaciju programa u školama mladi osposobe da budu posrednici u sukobima (medijatori) i na taj način uzmu aktivno učešće u procesima rešavanja sukoba.

Ko su direktni korisnici projekta?
•  Učenici i profesori, stručni saradnici iz srednjih škola.
•  Na ovaj način ostvaruje se konstantana podrška mladima i drugim učeničkim inicijativama u školama (Učenički parlament).
•  Ciljna grupa su I, II, III razred srednje škole.

Što znači medijacija?
Medijacija ili posredovanje je postupak u kojem strane koje su u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavaju poziciju one druge strane- decentriraju se i pokušavaju da pronađu rešenje mirnim putem a koje je prihvatljivo sa obe strane.

Zašto medijacija u školi?
•  Škola treba da bude prijatno mesto za učenje i razvoj potencijala
•  Učenici i profesori imaju značajne uloge u kreiranju prijatne i drugarske radne atmosfere
•  Osnovno načelo medijacije je: ZADOVOLjIMO POTREBE SVIH STRANA!

Kako medijacija funkcioniše u školi?

Školski medijatori su odrasli i deca koji pomažu da se konstruktivno reše konflikti u školi/ odeljenju.

153

Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju – bazični

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stankov

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima za primenu modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba.

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima; Primeni modela medijacije; Unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje profesionalaca i vršnjaka i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Nenasilna komunikacija – osnove i koraci, proces empatije; izražavanje osećanja i potreba. 2. Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije. 3. Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom. 4. Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa. 5. Uzroci, osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima. 6. Metode i tehnike u procesu medijacije. 7. Osnovne uloge medijatora. 8. Koraci u medijaciji. 9. Školska i vršnjačka medijacija.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


152

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju – napredni

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Marina Ostojić, marinaostojic@live.com, 063/445-088

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Milena Golić, Marija Radovanović, Dragana Ćuk Milankov, Stanislava Vidović, Marina Ostojić

Opšti ciljevi

Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad sa mladima u primeni modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima, primeni modela medijacije, unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Izazovi u primeni medijacije u školi i načini prevazilaženja teškoća, kao izazova u primeni medijacije. 2. Proces empatije – izražavanje osećanja i potreba i primena u „teškim“ situacijama. 3. Različiti oblici medijacije i mogućnosti primene u školskoj sredini. 4. Nove metode rada u primeni medijacije u školi. 5. Načini i modeli rada u situacijama sa više aktera sukoba. 6. Primena različitih modela medijacije u praksi. 7. Standardi u vršnjačkoj medijaciji.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Medijacija u školi ima smisla Kada su u pitanju uobičajene situacije:
•  Ogovaranje
•  Konflikti među učenicima i sl.
Medijacija u školi nema smisla Kada su u pitanju situacije koje zahtevaju koordiniranu, širu društvenu akciju:
•  Nasilje
•  Kriminal
Dobit za školu •  Svi učesnici u život škole preuzimaju odgovornost za dešavanja u njoj.
•  Razvoj alternativa tardicionalnim načinima uvođenja disciplina
Dobit za nastavnike •  Bolji uslovi za rad, atmosfera, a samim tim i rezultati koji se odonose na obrazovno-vaspitnu funkciju u školi.
•  Manje vremena provode vodeći računa o disciplini u školi
Dobit za mlade •  Postaju aktivni u procesu rešavanja problema
•  Usvajaju konstruktivne modele ponašanja
•  Preuzimaju veću odgovornost za rešavanje problema koji postoje među njima

Pogledajte najnovije vesti u vezi sa ovim projektom...

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME