zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Podrška učeničkim parlamentima ::

TEKST OBJAVLJEN U "PROSVETNOM PREGLEDU"

Pedagoško društvo Srbije u saradnji sa GTZ-om - Nemačkom vladinom organizacijom za tehničku saradnju, nastavlja realizaciju projekta "Osnaživanje mladih i prevencija sukoba". U periodu od 12.10. do 15.10.2006. održan je TOT seminar 15 pedagoga iz 10 gradova cele Srbije (uključujući obe pokrajine) koji su osposobljeni da pruže "Podršku đačkim parlamentima" i rade na promociji participativnih prava mladih u osnovnim i srednjim školama.

Obučeni stručni saradnici realizovaće program sa učenicima u svojim školama kroz sledeće radionice:

 • Demokratija i Parlament
 • Predstavničko telo-parlament, participacija UP u školi
 • Konvencija o pravima deteta UN
 • Participativna prava
 • Timski rad
 • Kritičko mišljenje
 • Pregovaranje
 • Liderstvo

Škole u koje će se implementirati programi Učeničkih Parlamenata dobijaju kompletan materijal za rad sa učenicima, brošure, liflete , knjigu "Nauči poentiraj" u kojoj je na 460 stranica dato više od 30 radionica razrađenih u koracima i bogato teorijsko saznanje kojim nastavnici u našim školama nimalo ili delimično raspolažu.

Šta je učenički parlament?
Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Zbog čega je značajno postojanje učeničkih parlamenata?

 • Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja...
 • Učenički parlament omogućava lični razvoj učenika.
 • Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz učeničke parlamente, doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi.
 • Učenički parlament doprinosi razvoju kvalitetnijeg odnosa i izgradnju partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.
 • Učenički parlament je mesto koje omogućava saradnju, uvažavanje različitih argumentacija i stavova.
 • Učenički parlament podrazumeva usvajanje demokratskog znanja i vrednosti, kroz prihvatanje različitosti.
 • Učenički parlament omogućava razvoj demokratske kulture.
 • Učenički parlament omogućava bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.

Zašto je bitno da učenici budu uključeni u proces odlučivanja kroz učeničke parlamente:

 • Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe
 • Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađu u susret
 • Zato što učenički parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost
 • Zato što se kroz učenički palament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju
 • Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.
 • Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.
 • Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.
 • Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika
 • Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost
 • Zato što na taj način oni mogu da podstaknu aktivnije učešće roditelja u školskom životu
 • Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole
 • Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.

Dobrobiti od osnivanja učeničkih parlamenata

Za učenike

 • ostvarivanje prava garantovanih međunarodnim i nacionalnim dokumentima
 • prihvatanje prava i odgovornosti
 • uvažavanje ličnosti učenika
 • svestrani razvoj učenika
 • iskustvo timskog rada
 • učenje o različitosti i nediskriminatornom ponašanju
 • jasna i blagovremena informisanost svih učenika
 • mogućnost uticaja na odluke bitne za učenike
 • kvalitet saradnje između učenika i nastavnika
 • veće zadovoljstvo radom i životom u školi

Za nastavnike

 • smanjivanje odgovornosti i podela obaveza
 • zadovoljstvo donešenim odlukama, bez prisile
 • bolja saradnja i komunikacija sa učenicima
 • upoznavanje sa potebama i željama učenika
 • smanjivanje vremena koje se troši na uvođenje reda i discipline u svakodnevnom radu
 • lakša adaptacija na promene
 • veće zadovoljstvo radom i životom u školi

Za roditelje

 • odgovorna deca koja su svesna svojih mogućnosti i spremnija na bolju komunikaciju
 • lakše identifikovanje potreba svih strana
 • bolja saradnja i zadovoljstvo školskim procesom
 • manji broj konfliktnih situacija koje nastaju usled nezadovoljstva školskim životom između roditelja i dece
 • primena naučenih veština (prihvatanje različitog mišljenja, tolerantnost, mogućnost argumentovanog diskutovanja...)
 • u porodičnom životu kroz obostrano učenje i kontakt
 • aktivno uključivanje u školski proces

Za lokalnu zajednicu

 • lakše upoznavanje sa potrebama učenika i adekvatno prilagođavanje lokalnih akcija
 • lakša i bolja informisanost o životu u školi
 • bolja raspodela namenskih sredstava
 • mogućnost dvosmerne komunikacije radi realizacije zajedničkih ciljeva
 • kvalitet rada u školi se poboljšava čime se poboljšava kvalitet života u lokalnoj zajednici

Koje su veštine i znanja bitna za dobrog parlamentarca?

 • sposobnost timskog rada
 • osobine i sposobnost da se bude vođa
 • spremnost na aktivnu participaciju
 • korišćenje argumenata i debatovanja
 • mogućnost pregovaranja
 • mogućnost posredovanja
 • prihvatanje tuđih stavova, poštovanje različitosti
 • spremnost da se sasluša

Šta učenicima daje pravo?

Međunarodni i nacionalni dokumenti koji garantuju pravo na udruživanje i učešće u donošenju odluka

Konvencija o pravima deteta UN

Član 12.
Dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se neposredno tiču.

Član 13.
Dete ima pravo da slobodno izražava svoje poglede, da traži, prima i saopštava informacije i ideje svih vrsta i na razne načine, bez obzira na granice.

Član14.
Država će poštovati pravo deteta na slobodu misli, svesti i veroispovesti i pravo i obavezu roditelja da ih u tome usmeravaju.

Član 15.
Deca imaju pravo na slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Član 19.
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Član 20.
Svako ima slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Niko se ne mora primorati da pripada nekom udrženju.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( Evropska konvencija o ljudskim pravima)

Član10.
Imate pravo da odgovorno kažete i napišete šta mislite kao i da date i primate informacije od drugih ljudi

Član 11.
Imate pravo da učestvujete u mirnom skupovima i osnivanjima ili pridruživanju udruženjima-uključujući i sindikate.

Povelja o ljudskim, manjinskim i građanskim pravima

Član 31.
Garantujre slobodu okupljanja, a član 32. slobodu udruživanja. Svako ima pravo na slobodu udruživanja uključujući i pravo da ne bude član neke organizacije.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (članovi 56,95 i 98)
("Službeni glasnik RS", br. 62/2003, 58/2004 i 62/2004

 • Učenički parlament može da se organizuje u poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi
 • Učenički parlament se bira svake školske godine i ima svog predsednika.
 • Učenički parlament čine po dva izabrana predstavnika svakog odeljenja škole
 • Učenički parlamenti škola mogu da se udružuju u zajednicu učeničkih parlamenata
 • Učenički parlament razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika
 • Učenički parlament obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.
 • Učenički parlament daje mišljenja i predloge stručnim organima, školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o:
  • pravilima ponašanja u školi,
  • godišnjem programu rada,
  • školskom razvojnom planu,
  • slobodnim i vannastavnim aktivnostima
  • učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje.

Korisnici ovog programa su učenici, profesori, roditelji... na ovaj način ostvarujemo konstantnu podršku mladima i drugim učeničkim inicijativama u školama stvarajući zdravu, demokratsku atmosferu i relacije između interesnih grupa.

medijatori instruktoriPedagoško društvo Srbije u oktobru i novembru nastavlja seriju edukacija školskih timova odraslih koji bi podržali uvođenje školske medijacije u školama. Seminri, na kojim će prisustvovati predstavnici školskih timova iz 85 škola iz Vlasotinca, Niša, Kragujevca, Osipaonice, Požarevca, Beograda, Smedereva, Inđije, Novog Sada, Subotice i Sombora, povezaće preko 450 profesora i stručnih saradnika u zajedničku misiju izgradnje kvalitetnog obrazovnog ambijenta. Cilj nam je da naše osnovne i srednje škole podržimo u ostvarivanju razvojnih ciljeva koje su sve škole iz programa zacrtale, a to je uvođenje školske medijacije kao oblika nenasilnog rešavanja sukoba. U decembru mesecu planirano je da osnujemo prvi Centar za školsku medijaciju u našoj zemlji.

autori teksta:
Sonja Žarković, pedagog
Suzana Živković, pedagog

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME