zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Motivacija za učenje ::

Edicija: Mala pedagoška biblioteka
Knjiga 2
Pedagoško društvo Srbije, 2005.

autor: MONIK BEKER

naslov
MOTIVACIJA ZA UČENJE

PREDGOVOR

Ova knjižica objašnjava principe za podsticanje dece na učenje. Pripremljena je za Seriju obrazovne prakse koju izdaje Međunarodna akademija obrazovanja, a distribuiraju je Međunarodni biro za obrazovanje i Akademija. U okviru svoje misije Akademija povremeno izdaje sinteze istraživanja vezanih za pitanja od međunarodnog značaja. Ovo je, u nizu izdanja o obrazovnoj praksi koja poboljšava učenje, deseta po redu publikacija. Ona otvara novu oblast, budući da se usredsređuje na ponašanje prilikom učenja, a ne na školsko učenje.

Autorka knjige započela je karijeru kao nastavnik, ali je odlučila da studira psihologiju kako bi bolje shvatila šta se događa u glavama njenih učenika. Ona je kao redovni profesor na Univerzitetu u Lajdenu, Holandija, objavila preko 120 članaka i tekstova o motivaciji i samoregulaciji. Ustanovila je kolaborativne programe inovacija sa upravama škola i nastavnicima u velikim stručnim školama. Zajedno sa Konsultantima nastavnika i školskih uprava (TSM), ona rukovodi promenama u stručnom obrazovanju koje su upravo u toku. Profesorka Monik Beker bila je predsednica Evropskog udruženja za istraživanje u učenju i obrazovanju. Zvaničnici međunarodne akademije obrazovanja znaju da je ova publikacija zasnovana na rezultatima istraživanja koja su obavljena najpre u razvijenim zemljama. Međutim, knjižica je usredsređena na aspekte učenja i ponašanja koji se mogu naći, u različitim stepenima, u većini kultura. Principi koji su predstavljeni u njoj mogu biti primenjivi i korisni u čitavom svetu, ali ih ipak treba ocenjivati u odnosu na lokalne uslove i u tom smislu prilagođavati. U bilo kojoj obrazovnoj sredini, državi ili kulturi, predlozi i uputstva za praktičan rad zahtevaju osetljivu i mudru primenu, kao i stalno ocenjivanje.
Herbert Dž. Valbert, urednik Serije obrazovne prakse, Univerzitet države Ilinoj, Čikago

SADRŽAJ KNJIGE

 • Uvod
 • Motivaciona uverenja
 • Nepovoljna motivaciona uverenja ometaju učenje
 • Povoljna motivaciona uverenja olakšavaju učenje
 • Uverenja učenika o usmeravanju ka ciljevima
 • Različita uverenja o naporu utiču na namere u učenju
 • Postavljanje i ocena ciljeva
 • Težnja ka ciljevima i moć volje
 • Održavanje višestrukih ciljeva u skladu
 • Zaključak
 • Reference
 • Prilog: Živeo hiljaditi čas

UVOD

Tokom poslednjih 40 godina istraživači su, proučavajući motivaciju učenika, mnogo saznali:
- o onome što podstiče učenike da uče, kao i o kvalitetu i količini napora koje ulažu;
- o opredeljenjima učenika;
- zašto su učenici uporni uprkos teškoćama;
- kako na učenike utiče rad nastavnika i ponašanje školskih drugova;
- kako se razvija motivacija;
- kako školska sredina utiče na motivaciju.

Najveći deo istraživanja motivacije bio je do sada usmeren ka dobro prilagođenim učenicima, koji postižu uspehe u školama. Međutim, uspešni učenici se po mnogo čemu razlikuju od svojih manje uspešnih drugova. Na primer, oni često imaju jasne ideje o tome šta žele ili ne žele da postignu u životu. Pored toga, oni shvataju razne vrste učenja kao pomoć u ostvarenju svojih želja i ciljeva i zadovoljenju potreba, pa pozitivno reaguju na rad nastavnika.

Ovde dajemo sintezu principa motivacije koji su proizašli iz istraživanja uticaja motivacione prakse na učenje u školi. Obuhvaćeni su: tradicionalni vidovi, kao što su motivacija radi uspeha, unutrašnja motivacija i usmerenost prema ciljevima, kao i uticaji rada nastavnika koji jača motivaciona uverenja, zatim strategije motivacije i moć volje. Koncentrisali smo se na ciljeve učenja i na efekte motivacije u težnji za postizanjem tih ciljeva, priznajući pri tom potrebu da rad nastavnika bude usmeren i na socijalno emocionalne ciljeve.

Najveći deo istraživanja koja podržavaju principe iznete u ovoj knjižici proističe iz studije o povezanosti motivacije (kao karakteristike učenika) i rezultata učenja. Drugi principi proizilaze iz teorija koje objašnjavaju razvoj ličnosti dece i adolescenata, tokom godina. Ostali principi zasnovani su na istraživanjima koja pokazuju kako su mogućnosti za učenje i lični razvoj koje škola i nastavnici pružaju (nastavne procedure, ponašanje nastavnika i atmosfera u učionici) u saglasnosti ili sukobu sa potrebama i ciljevima učenika. Prioritet je dat onim principima koje nastavnici mogu da primene u svojim učionicama. Cilj ovog kratkog uvoda je da ukaže nastavnicima na činjenicu da se psihološke potrebe mladih stalno menjaju. Ne menjaju se samo zbog razvoja njihovog opšteg i stručnog znanja u nekoj oblasti ili predmetu nego i zbog svojstva ličnosti koja se razvija, u odnosu na tu oblast ili predmet.

U ovoj knjižici, čitalac će upoznati dvoje mladih, Stefana i Saru, jedanaestogodišnjake koji idu u škole u različitim delovima sveta. Stefan je sin automehaničara. Pohađa školu u seoskoj oblasti na jugu Evrope. Sandra je ćerka takođe radnika - putara. Ide u školu u velikom gradu u Južnoj Americi. Namera mi je da opišem misli, osećanja i dela ovo dvoje dece kako bih dala ilustraciju ideja opisanih u odeljku istraživanja. Nadam se da će nastavnici shvatiti kako se razvijaju vrednosti, interesi i ciljevi dvoje mladih, i kako su slični onome što zaista vide u svojim učionicama.

Osam principa o kojima se govori u ovoj knjižici treba shvatiti kao delove mozaika koji se slažu, da bi zajedno dali koherentnu, sveobuhvatnu sliku stvaranja moćne sredine za razvoj motivacione strategije. Ukoliko želite da saznate nešto više o tih osam principa ili o nekom određenom, možete da pogledate literaturu o motivaciji. Date su reference za svaki princip.

 

Pogledajte ostala izdanja iz edicije Mala pedagoška biblioteka
Pogledajte ostala izdanja Pedagoškog društva Srbije

Detaljne informacije o izdanjima Pedagoškog društva Srbije možete dobiti na telefon 011/2687-749, ili mail pds_bgd@EUnet.rs

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME