zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Stručno obrazovanje, kuda dalje::

Osnovni cilj daljeg razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji je njegovo pozicioniranje među faktore tehničko-tehnološkog, socijalno-ekonomskog i individualnog razvoja. Kada je reč o Srbiji i njenom razvoju r ekonstrukcija i transformacija obrazovanja, posebno stručnog, predstavlja jednu od pretpostavk i u kupnog društveno- ekonomskog razvoja Srbije. U tom kontekstu ulaganje u obrazovanje, odnosno u ljudski kapital d obi ja i karakter investicionog ulaganja. Samim tim , politika obrazovanja nije samo politika kreiranja ljudskog kapitala već je deo ukupne razvojne politike društva. Ono što ovu politiku čini veoma specifičnom jeste njen izrazito dugoročni strateški karakter. Koncepcijske greške u obrazovnoj politici rezultiraju odloženim, ali težim posledicama, koje su prvo vidljive na tržištu rada u kvantitativnom i strukturnom neskladu između ponude i tražnje rada, da bi se na kraju manifestovala u opštem privrednom zaostajanju.

Stoga prvi korak je konceptualizacija razvoja stručnog obrazovanja i usaglašavanje sa društvenim i individualnim potrebama i mogućnostima. Da bi se obezbedilo poboljšanje kvaliteta, transformisao sistem upravljanja i sistem finansiranja stručnog obrazovanja, uključile interesne grupe i socijalni partneri, obezbedio efikasan transfer znanja ali i sticanje veština kod svih učesnika u obrazovnom procesu i puno uvažavanje etničkih, kulturnih i lingvističkih različitosti, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije je 2001 godine započelo pripreme za reformu sistema stručnog obrazovanja.

Osnovna polazišta u predloženoj reformi su definisana u zahtevima za:

•  potpun om i staln om dostupno šću obrazovanja svim članovima društva;
•  učenje m pod uslovima i na način koji su u najvećoj meri saglasni sa realnim potrebama i mogućnostima onih koji uče i u skladu sa mogućnostima i potrebama sredine;
•  širenje m mogućnosti za učenje kroz institucionalni, programski i organizacioni pluralizam u realizaciji obrazovanja i povezivanje formalnog i neformalnog obrazovanja;
•  obezbeđenje m kvaliteta i profesionalizma u realizaciji obrazovanja što podrazumeva društvenu verifikaciju normi i standarda za institucije i programe obrazovanja.

Reformski procesi započeti u 2001. i 2002. godini nastavljeni su i kasnije definisanjem prioriteta i ključnih oblasti delovanja.To je obuhvatilo :

•  Zakonske promene u stručnom i opštem obrazovanju;
•  Stvaranje novih institucija u oblasti obrazovanja, što je značilo započinjanje procesa decentralizacije;
•  Uvođenje novog sistema upisa u prvi razred srednjih stručnih škola;
•  Modernizacija programa obrazovanja i uvođenje 39 novih obrazovnih profila, kao ogledni projekti u 10 područja rada;
•  Uvođenje modularnog principa u strukturiranje nastavnih programa;
•  Stručno usavršavanje nastavnika za realizaciju novih profila i programa.

Prema savremenim shvatanjima široka definicija stručnog obrazovanja i osposobljavanja obuhvata više ili manje organizovane ili strukturirane aktivnosti bez obzira da li obezbeđuju dobijanje priznatih kvalifikacija. Cilj obrazovanja i osposobljavanja jeste da obezbedi učenicima i odraslima sticanje znanja, veština i sposobnosti (kompetencija) koje su im potrebne i dovoljne da bi mogli da obavljaju jedan ili više srodnih poslova. Takođe, proces stručnog obrazovanja i osposobljavanja treba da im omogući profesionalnu pripremu u okviru koje će pojedinac dobiti takve veštine koje će mu pomoći da se lako adaptiraju na promenljive radne zahteve. U skladu sa ovakvim shvatanjima sadržaj stručnog obrazovanja može da bude orijentisan prema zahtevima tržišta rada, direktno usmeren na posao ili zanimanje ili njihovu kombinaciju, ali mora da uključi i opšte obrazovanje i stručno teorijsko obrazovanje. Koliko i kako se ovi elementi usklađuju zavisi od specifičnosti i karakteristika svakog nacionalnog sistema obrazovanja i osposobljavanja . Za uspostavljanje komunikacije, kao načina sporazumevanja, između različitih subjekat a - od pojedinaca koji traže posao, poslodavaca, službe za zapošljavanje, obrazovnih institucija, institucija zaduženih za statistički monitoring - podatak o zanimanju (kvalifikacijama) je krucijalan . On pripada sistemu informacija koji je neophodan za usklađivanje ponude i tražnje.

Da bi se definisao i razvio Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji neophodno je da se ključni partneri u ovom procesu - Ministarstvo prosvete i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Privredna komora i Nacionalna služba zapošljavanja dogovore i saglase o glavnim principima, ciljevima, zadacima, nivoima i sadržaju kvalifikacija (Memorandum o razumevanju) . U tom procesu bitno je da se :

•  Formira posebno telo ili tela koja će rukovoditi razvojem Nacionalnog okvira kvalifikacija;
•  Adaptira sistem klasifikovanja kvalifikacija i uspostave dogovori o definisanju nivoa obrazovanja, a u skladu sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 1997) ;
•  Usvoje pravila i procedure za stvaranje kvalifikacija;
•  Usvoje pravila i procedure za vrednovanje i sertifikaciju;
•  Usvoje pravila i procedure akreditacije ustanova koje pružaju osposobljavanje i neformalno obrazovanje.
•  Definisati kompetencije i ključne kompetencije koji se stiče u okviru obrazovanja i osposobljavanja;
•  Razviti akcioni plan ukupnog procesa izrade Nacionalnog okvira kvalifikacije koji će biti deo opšteg akcionog plana dalje reforme obrazovanja i osposobljavanja.
•  uspostavljanje balans a između opšteg i stručnog obrazovanja, stručnog teorijskog obrazovanja i profesionalne prakse;
•  obezbeđivanje vertikaln e i horizontaln e prohodnosti unutar programa u okvirima jednog i više područja rada;
•  uvo đ enje modularanog principa bilo u celini obrazovanja i osposobljavanja , bilo po područjima rada ili u okvirima pojedinačnih škola i obrazovnih institucija;
•  povezivanje sa višim oblicima obrazovanja i omogućavanje prohodnosti ka visokom obrazovanju (opšta i stručna matura, gde jeza gimnazijalce-opšta, dok je za one koji završavaju stručno obrazovanje predviđena stručna matura i data mogućnost polaganja opšte) .

Jedna od bazičnih pretpostavki ekonomskog razvoja je postojanje obrazovnih ustanova koje će školovati potrebne stručnjake različitih nivoa obrazovanosti i osposobljenosti za rad. To je moguće ukoliko je mreža škola usaglašena, ili bar pretežno usaglašena, sa str u kturom privrede na regionalnom i lokalnom nivou. Velike disproporcije postoje i između želja učenika i roditelja i kapaciteta škola u pojedinim područjima .

Dalji razvoj i usavršavanje mreže škola i obrazovnih institucija zasnivaće se na principu diversifikacije i fleksibilnosti, što će direktno značiti usavršavanje mreže škola i ustanova za obrazovanje -posebno srednjih i to na osnovu nacionalnih, regionalnih i lokalnih kriterijum a za uspostavljanje mreže škola i obrazovnih institucija . U tom kontekstu izuzetan je značaj lokalnih saveta za zapšljavanje čija je obaveza da izrade lokalne planove razvoja. Na dugoraočne potrebe(3-5 godina)se odgovara planiranjem odgovarajućih obrazovnih profila, u obrazovnim institucijama na datom regionu, dok se na kratkoročne potrebe(6-12 meseci) odgovara nizom sertifikovanih obuka u odgovarajućim obrazovnim institucijama.(projekti FOOOR i KARDS-centri za odrasle)

Dalje usavršavanje sistema finansiranja stručnog obrazovanja i osposobljavanja u Srbiji treba da bude komplementarno i zasnovano na strategiji daljeg razvoja stručnog obrazovanja. Modifikovani sistem finansiranja treba da bude vođen potrebama tržišta rada i da bude sposoban da odgovori na lokalne potrebe. To znači da sistem finansiranja treba da :

•  podrži srednje škole da sarađuju sa tržištem rada;
•  obezbedi upis svakom pojedincu i da svaki region ima jednak status u državnom budžetu.

U sadašnjoj situaciji, potrebno je uskladiti podzakonski akt(izraditi novi)-kojim se definiše iznos novca koji izdvajaju lokalne zajednice za materijalne troškove škola sa zakonom o lokalnoj samoupravi i uvesti obavezu kontrole datih i potrošenih sredstava. Zatim, potrebno je izraditi jasne kriterijume na osnovu kojih se formira budžet lokalne samouprave (postaviti ih u zakon o lokalnoj samoupravi) i ugraditi kontrolni mehanizam od strane Republike u poštovanju datih kriterijuma. Sa druge strane dati lokalnoj samoupravi pravo i obavezu kontrole potrošenih sredstava. U slučajevima kada lokalna zajednica nema dovoljno sredstava, obezbediti transfer novca sa republičkog budžeta na lokalni za date troškove u skladu sa novim podzakonskim aktom i novim kriterijumima. Definisanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih kriterijuma na osnovu kojih će se strukturirati mreža srednjih škola predstavljaće jedan od bitnih elemenata u daljem usavršavanju sistema finansiranja obrazovanja i osposobljavanja.

Kod komercijalnih aktivnosti treba izgraditi jasne kriterijume raspodele sredstava unutar škole, nakon plaćanja svih poreskih zaduženja i time obezbediti dodatni prihod nastavnika koji je veći od dosadašnjeg , koji ne prelazi 30% od plate.

Autor teksta:
Šef odseka za stručno obrazovanje
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Bojan Ristić

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME