zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

::edukacija školskih timova o specifičnim razvojnim problemima ::

NAZIV PROGRAMA:

Program edukacije školskih timova o specifičnim razvojnim
problemima u adolescenciji kod učenika osnovnih i srednjih škola

AUTOR PROGRAMA:

Miroslav Pavlović

KOORDINATOR:

Sonja Žarković

SARADNICI - Institut za mentalno zdravlje, Pedagoško društvo Srbije

I PODACI O PROGRAMU:

1. Razlozi za sprovođenje programa:

Školsko doba prožeto je normativnim razvojnim krizama - krizama odrastanja, nastajanjem promena u ličnosti i ponašanju, koje mogu dovesti do otežanog ili poremećenog funkcionisanja u porodičnoj, školskoj i užoj socijalnoj sredini. Za izvestan broj učenika ovi problemi su teško premostivi, bez pomoći i podrške odraslih. Nastavnici i psihološko-pedagoška služba škole su u poziciji da među prvima primete ovakve krizne situacije. Osnovna ideja programa je da se nastavnici i psihološko-pedagoška služba osposobe za prepoznavanje i delanje u odnosu na problem-situacije koje karakterišu ovaj period života mladih.

2. Ciljevi programa:

Cilj programa je da se preko psihološko-pedagoških službi formiraju i ojačaju školski timovi, putem edukacije o razvojnim problemima adolescencije sa socijalno-psihijatriskog stanovišta senzibiliše škola kao institucija za kvalitativno sadržajniji rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i da se i razmenom iskustava regionalnih timova stvori mreža saradničkih odnosa.

3. Očekivani efekti:

Rezultati koje očekujemo su:

- Obezbeđivanje razrađenog, zaokruženog kurikuluma za budući profesionalni razvoj i edukaciju školskog kadra;

- Pomoć svim učenicima u maksimalnom razvoju obrazovnih potencijala;
- Generalno podizanje kvaliteta ishoda obrazovanja;
- Redukovanje školskog neuspeha, napuštanja i isključivanja iz škole.

4. Trajanje programa:

Predviđeno trajanje programa je 12 meseci. Program će se realizovati u 3 faze i to:

- Edukacija edukatora - regionalni timovi
- Edukacija školskih timova - u sastavu pedagog, psiholog i nastavnici;
- Evaluacija efekata programa.

5. Ciljna grupa:

Ciljnu grupu čine pedagozi, psiholozi i nastavnici osnovnih i srednjih škola.

6. Oblik i način rada:

- Tematska predavanja;
- Panel diskusije;
- Rad u malim grupama (work shops).

II OPIS PROGRAMA

1. Realizatori programa:

Program će realizovati predstavnici stručnog tima Bloka za razvojno doba Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije.

2. Plan aktivnosti:

- Edukacija pedagoga i psihologa o razvojnim problemima i primeni modela individualizovanog pristupa u radu sa učenicima, kao i obuka za mentorski rad;

- Instruiranje školskih timova za prezentaciju modela individualizovanog pristupa u svojim školama;
- Uspostavljanje formalizovane kontinuirane saradnje sa nadležnim ministarstvom.

3. Radni materijal:

Za svakog učesnika edukacije biće pripremljen materijal u vidu skripte koja sadrži: opis poremećaja koji ometaju učenje i ponašanje učenika sa osnovnim uputstvima za postupak; teorijske i metodičke osnove modela individualizovanog pristupa u radu sa učenicima; katalog vežbi, spisak literature, video zapis .

4. Instrumenti i tehnička pomagala:

Video kamera; flip čart; radni materijal ( hamer, flomasteri i dr.)
Instrumenti za praćenje i vrednovanje seminara.

III PRAĆENJE REALIZACIJE I RAZVOJA PROGRAMA

1. Trening instruktora/trenera

- Obuka regionalnih timova
- Obuka školskih timova

2. Monitoring i evaluacija:

Plan monitoringa i evaluacije uključuje:

- Mesečni sastanci članova užeg tima sa predstavnicima regionalnih timova da bi prodiskutovali
projekat i učinili nužna prilagođavanja;
- Dokumentovanje svih realizovanih aktivnosti;
- Analiza postignuća i/ili problema u radu;
- Evidentiranje zahteva nastavnika za pomoć u radu;

- Ustanovljavanje informacionog sistema o programu: prezentacija na web sajtu, kurikulumu, korišćeni tekstovi, sertifikati i dr.

2. Razvoj programa:

U procesu implementacije reformskih procesa, a pre svega razvoja školskih programa, jačanja profesionalnih kompetencija nastavnika i pripreme inkluzije učenika sa posebnim potrebama u redovne škole, uvereni smo da je realizacija ovakve vrste programa podrška strateškim interesima reforme obrazovanja.

3. Portfolio autora:

Miroslav Pavlović je rođen 10.06.1965.god. u Beogradu.

Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa pedagogija, marta 1998. godine, sa prosečnom ocenom 8,32 i ocenom 10 na diplomskom ispitu i time stekao zvanje diplomiranog pedagoga.

Upisao magistarske studije na Defektološkom fakultetu, Oligofrenološki smer.

Zaposlen u Institutu za mentalno zdravlje na poslovima pedagoga u okviru Bloka za razvojno doba. Oblast delovanja su: problemi učenja kod adolescenata sa psihičkim poremećajima; organizacija i strukturisanje radnih i slobodno-vremenskih aktivnosti; savetodavni rad sa porodicom; rad sa adolescentima graničnih intelektualnih kapaciteta i poremećajem u ponašanju; saradnja sa školama.

Uključen u realizaciju više prejekata IMZ-a koji se bave zaštitom adolescenata; autor projekta ¨Preventivno-korektivni program resocijalizacije i podrške u radu sa decom sa posebnim potrebama¨ koji se realizuje u Specijalnoj osnovnoj školi ¨B.Buha¨ u Beogradu.

Objavljeni radovi:

"Mesto pedagoga u dečijoj i adolescentnoj psihijatriji"
M.Pavlović, S.Popović-Deušić, A.Vuletić-Peco

PSIHIJATRIJA DANAS

"Savremeni modeli programa prevencije poremećaja ponašanja"
M.Pavlović, V.Žunić-Pavlović

PSIHIJATRIJA DANAS

"Klub adolescenata kao vid terapijskog tretmana"
Milica Pejović-Milovančević, N.Ljubomirović, M.Pavlović, M.Mitić

XI Kongres psihijatara Jugoslavije-V.Banja


 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME