zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Samovrednovanje i razvojno planiranje u školama ::

U cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja u našim školama u toku su procesi samovednovanja i razvojnog planiranja. To su dva međusobno povezana procesa koji slede jedan iz drugog. Sprovođenje procesa samovrednovanja u školama je potrebno da bi se stekao uvid kakva je škola, šta je to što predstavlja njene dobre strane, a koja je to oblast rada koju treba unapređivati.

Samovrednovanje i razvojno planiranje je objektivno teško realizovati ako ne postoji kvalitetan timski rad svih zaposlenih u školi koji delegiraju odgovornost zaposlenima koji čine tim za samovrednovanje i stručni aktiv za razvojno planiranje. Proces i rezultati samovrednovanja i razvojnog planiranja treba da budu proizvod rada svih zaposlenih u školi, učenika, roditelja, predstavnika školskog odbora i lokalne zajednice.

Kako organizovati proces samovrednovanja u školi? Prvi korak je izbor tima za samovrednovanje koji će u saradnji sa nastavnicima izabrati ključnu oblast/i koja će se vrednovati. Veoma je važno da škola izradi sopstvene procedure i plan za samovrednovanje. Osnovni vodič u ovom radu je Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole koji je izdalo Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. U ovom priručniku pored detaljnog opisa procedure date su i ključne oblasti koje pokrivaju čitav rad škole. Svaka ključna oblast ima svoja područja vrednovanja koja konkretizuju ključne oblasti i pokazatelje koji bliže određuju sadržaje i aktivnosti koje se vrednuju.

Sledeći korak treba da pruži odgovore na pitanja kako doći do dokaza, odnosno koje su tehnike i instrumenti koji će se koristiti; na koji način i od koga će se tražiti mišljenje (nastavnici, učenici, roditelji, predstavnici lokalne zajednice...); čime mogu da se dokumentuju/dokažu tvrdnje date u Priručniku za određeni pokazatelj koji se vrednuje. Nakon toga sledi obrada i analiza dobijenih rezultata do kojih se došlo različitim tehnikama i instrumentima. Važno je u školi obezbediti anonimnost podataka, način čuvanja, a posebno preduprediti zloupotrebu i otvoreno rangiranje pojedinaca. Važno je upoznati učesnike sa dobijenim podacima kroz izveštavanje. Izveštaji bi trebalo da sadrže i predložene mere za unapređenje u onim delatnostima u kojima je to neophodno a pokazalo se kao prioritet. Te mere su polazna tačka akcionog plana kojim se unapređuje rad škole u konkretnoj oblasti. Akcioni plan treba da definiše aktivnosti koje će se preduzeti, imenuje nosioce aktivnosti, odredi vremensku dinamiku realizacije i na koji će se način pratiti njihova realizacija. Akcioni plan može biti sastavni deo školskog razvojnog plana.

Razvojni plan je strateški plan razvoja škole kojim se definišu prioriteti u okviru obrazovno-vaspitnog rada koji se unapređuju i razvijaju. Razvojni plan je dokument koji se donosi za period od 3 - 5 godina i u njegovu izradu i realizaciju treba da budu uključeni svi koji su neposredno ili posredno uključeni u rad škole (nastavnici, zaposleni u školi, učenici, roditelji, predstavnici lokalne zajednice). Da bi se izdvojili prioriteti za unapređenje mora se poći od rezultata samovrednovanja i analize stanja u samoj školi. Rezultati analize daju sliku o funkcionisanju škole, njenim snagam, slabostima i resursima iz različitih uglova (nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice) u svim oblastima na početku razvojnog perioda i u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti, stručnog usavršavanja nastavnika, organizacije rada, rukovođenja, atmosfere i komunikacije, saradnje sa lokalnom zajednicom... Na osnovu toga se definiše misija škole i vizija kao slika škole sa svim njenim specifičnostima za period razvoja (3 - 5 godina), ono što se želi postići. Imajući u vidu dobijene rezultate, aktiv za razvojno planiranje, nastavničko veće, predstavnici školskog odbora i učenika, definišu oblasti promena i prioritetne potrebe razvoja u okviru tih oblasti na zajedničkom sastanku (razgovori o razvoju škole). Dobijeni prioriteti se definišu kroz razvojne ciljeve koji odgovaraju na to šta se unapređuje. Ciljevi se dalje konkretizuju kroz zadatke koji daju konkretne smernice kako promenu uvodimo, a aktivnosti svaki zadatak konkretnije razrađuje.

Praćenje realizacije olakšavaju definisani kriterijumi evaluacije, kojim se instrumentima vrednuje i ko su njihovi nosioci. Zbog toga je važno da se jasno i konkretno definišu kriterijumi koji će nam ukazati da su cilj i zadaci ostvareni.

Školski razvojni plan razmatra nastavničko veća, a usvaja školski odbor. Školski razvojni plan nije konačan dokument, već u razvojnom procesu otvoren za korekcije, dorade, promene u skladu sa samim tokom razvoja i specifičnostima škole.

Mr Jelena Stamatović
Samostalni savetnik
Školska uprava Užice

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME