zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Časopis ''Nastava i vaspitanje'' - br. 4-5, 2005. ::

Nastava i vaspitanje Nastava i vaspitanje
Novi broj
Tekstovi
Redakcija
Uputstvo
Sadržaji

 

 

Nastava i vaspitanje
Časopis za pedagošku teoriju i praksu
Broj 4-5, 2005. godina

Sve informacije o časopisu Nastava i vaspitanje možete dobiti na broj telefona 011/2687-749.
Narudžbenicu za časopis možete skinuti sa našeg sajta ...narudžbenica...SADRŽAJ BROJA 4-5, 2005.

SAVREMENA NASTAVA

Mr Milan Grujičić, Dr Tomka Miljanović:
Uticaj savremenih didaktičkih medija na efikasnost nastave biologije
Mr Mirča Maran, Dr Aleksandra Petrović:
Izvođenje intervjua u nastavi istorije
Dr Blanka Bogunović:
Atribucioni model tumačenja postignuća u muzičkom vaspitanju
Aleksandar Ž. Anđelković:
Dečiji hor u osnovnoj školi
Mr Emilija Lazarević:
Semantička polja u jeziku disfazične dece predškolskog uzrasta
Mr Nataša Čabarkapa, Mr Silvana Punišić, Mr Miško Subotić:
Uporedna analiza frekvencijskog rečnika i učestalosti leksičkih odrednica kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem i dece sa disfazijom
Milica Marušić, Mirjana Antanasijević, Ana Ćorović:
Mišljenje nastavnika prvog razreda osnovne škole o opisnom i numeričkom ocenjivanju

PROBLEMI VASPITNOG RADA

Mr Stevan Krnjajić:
Posledice učenikovog stresa
Dr Slobodanka Gašić-Pavišić:
Pregled istraživačkih nalaza o negativnom delovanju NATO bombardovanja na mentalno zdravlje dece u Srbiji
Mr Branka Pavlović:
Obrazovanje za ljudska prava
Mr Danica Vasiljević:
Procena problema u ponašanju dece predškolskog uzrasta

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Dr Budislav Suša:
Studentska evaluacija nastavnika
Mr Draženko Jorgić:
Strategije i opravdanost vrednovanja kvaliteta rada nastavnika
Vesna Kravarušić:
Mogući vid profesionalnog usavršavanja nastavnika srednjih stručnih škola

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Mr Milja Vujačić:
Inkluzivno obrazovanje - teorijske osnove i praktična realizacija
Mr Vesna Colić:
Kako pomoći deci predškolskog uzrasta u razumevanju i prihvatanju individualnih razlika

ISTORIJA PEDAGOGIJE

Dr Emina Kopas-Vukašinović:
Programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji od osnivanja prvih predškolskih ustanova do Prvog svetskog rata

IZ STRANIH ZEMALJA

N. E. Kuzmenko, V. V. Lunjin, O. N. Rižova:
O modernizaciji obrazovanja u Rusiji

POGLEDI I MIŠLJENJA

Dr Radovan Antonijević:
Motivacija i saznavanje u nastavi

OCENE I PRIKAZI

Dr Prvoslav Janković:
Modeli razredne discipline
Dr Miomir Ivković:
Didaktika koja to nije
Dr Emil Kamenov:
Ne napredujemo svakoga dana u svakom pogledu

 

REZIMEI TEKSTOVA

Mr Milan Grujičić,
OŠ "Sveti Sava", Bjeljina
Dr Tomka Miljanović,
PMF, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad
Izvorni naučni rad

UTICAJ SAVREMENIH DIDAKTIČKIH MEDIJA NA EFIKASNOST NASTAVE BIOLOGIJE

R e z i m e

Okoštalost i inertnost našeg obrazovnog sistema, u dugomvremenskom periodu, doprinele su jasnom ispoljavanju njegovih slabosti. Zato reforma obrazovanja predstavlja veliki naučni izazov. Ona se značajim delom može izvesti na nivou tehnoloških promena informatičke civilizacije. Razlozi za to nalaze se u činjenici da primena savremenih didaktičkih medija iz osnova menja tradicionalne oblike i metode rada u nastavnom procesu. Pedagoško istraživanje prikazano u ovom radu ukazuje na efikasnost primene multimedija u nastavi biologije, u poređenju sa druga dva modela - biološkom nastavnom ekskurzijom i tradicionalnom nastavom. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 326 učenika iz 3 osnovne škole iz Bijeljine u Republici Srpskoj. Rezultati istraživanja su pokazali da primena multimedija u nastavi biologije može doprineti njenom unapređenju i efikasnosti, ali da ne može biti zamena za neposredna posmatranja i proučavanja izvorne prirodne stvarnosti.

Ključne reči:nastava biologije, osnovna škola, multimediji, biološka nastavna ekskurzija, tradicionalna nastava.
sadržaj

Mr Mirča Maran
Filozofski fakultet, Novi Sad
Dr Aleksandra Petrović
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
Izvorni naučni rad

IZVOĐENJE INTERVJUA U NASTAVI ISTORIJE

R e z i m e

U radu se raspravlja o primeni intervjua kao istraživačke metode u nastavi istorije, kao i o upotrebi usmenih izvora u ovoj nastavi, njihovim prednostima i nedostacima. Učenici Gimnazije "Borislav Petrov Braca" iz Vršca i "Svetozar Marković" iz Subotice, istraživali su kulturnu istoriju Rumuna i Mađara u Vojvodini. Priprema učenika za izvođenje intervjua, postupak izvođenja intervjua i obrada podataka iz intervjua su aktivnosti u kojima učenici učestvuju pod rukovodstvom nastavnika. Autori članka se bave i preprekama koje se mogu pojaviti u radu sa učenicima u toku izvođenja intervjua i obrade podataka.

Ključne reči: nastava istorije, nastavne metode, intervju, usmenai storija.
sadržaj

Dr Blanka Bogunović
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd
Pregledni članak

ATRIBUCIONI MODEL TUMAČENJA POSTIGNUĆA U MUZIČKOM OBRAZOVANJU

R e z i m e

Na značajnu ulogu motivacije u muzičkom obrazovanju ukazuju nalazi prema kojima stepen učešća motivacije za postignućem iznosi 12% - 27% u uspehu učenika u muzičkom obrazovanju. U radu je dat pregled rezultata istraživanja motivacije u bavljenju muzikom sa stanovišta atribucione ,teorije, čija je osnovna postavka sadržana u pretpostavci da verovanje osobe o uzrocima njenih uspeha i neuspeha utiče na to kako će se ona u budućnosti ponašati u situaciji koja podrazumeva postignuće. Primenom Vainerovog (NJeiner) atribucionog modela u kontekstu učenja muzike, ustanovljene su razlike u tumačenju uzroka uspeha i neuspeha, u zavisnosti od uzrasta, pola, nivoa muzičkih sposobnosti, motiva postignuća, akademskog i muzičkog postignuća učenika i studenata muzike. Asmus (Asmus) je proširio i prilagodio atribucioni model specifičnim uslovima muzičkog obrazovanja, povećanjem broja unutrašnjih i spoljašnjih kategorija tumačenja uspeha neuspeha, povezivanjem kognitivnog nivoa sa emocionalnim i nivoom ponašanja, kao i uključivanjem atribucija vezanih za socijalni kontekst. Asmusova studija daje značajne podatke za razumevanje dinamike ponašanja motivisanog željom za postignućem u muzici i omogućava niz zaključaka bitnih za muzičku obrazovnu praksu. Diskutuju se prednosti i nedostaci ovog modela u kontekstu učenja muzike.

Ključne reči: muzičko obrazovanje, motivacija, učenje muzike, atribucioni model, postignuće.
sadržaj

Aleksandar Ž. Anđelković
Vranje
Stručni članak

DEČIJI HOR U OSNOVNOJ ŠKOLI

R e z i m e

Prema sadašnjem nastavnom planu i programu za muzičko vaspitanje, poželjno je da svaka osnovna škola ima hor koji bi učestvovao na školskim i vanškolskim priredbama. U radu su prikazani zadaci horskog pevanja u osnovnoj školi. Zatim, u radu se ističe način odabiranja učenika za školski hor. Osim odabiranja učenika za školski hor, važan element je planiranje i praktičan rad sa školskim horom.
Zadaci horskog pevanja u osnovnoj školi
Poželjno je da svaka osnovna škola ima hor, koji bi učestvovao na školskim i vanškolskim priredbama. Možemo reći, da je hor najmasovniji vid kolektivnog muziciranja i da njegov rad može doprineti ugledu škole. Sadašnji nastavni plan predviđa da svaka osnovna škola ima hor, kako u mlađim, tako i u starijim razredima.
Zadaci horskog pevanja u osnovnoj školi su:
1. da učenik koji ima određene muzičke sposobnosti razvija svoj glas u okviru grupnog pevanja;
2. da učenik u horu doživi muzičko delo i da primeni teoretsko muzičko znanje u praksi;
3. da horsko pevanje kod učenika razvija osećanje za harmoniju, odnosno za skladnost zvukova;
4. da kod učenika razvija kolektivizam i osećanje odgovornosti pojedinca za uspeh celine;
5. da učenici u horu reprezentuju školu, kako na internim, tako i na javnim priredbama i svečanostima; 6. da horske pesme kod učenika razvijaju patriotska, humana, estetska i druga pozitivna osećanja.

Ključne reči:muzičko vaspitanje, metodika, školski hor, osnovna škola, vannastavne aktivnosti.
sadržaj

Mr Emilija Lazarević
Institut za ekperimentalnu fonetiku i patologiju govora
Beograd
Izvorni naučni rad

SEMANTIČKA POLJA U JEZIKU DISFAZIČNE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA

R e z i m e

U radu su izloženi rezultati istraživanja semantičkih polja, kao segmenta leksičko-semantičkog jezičkog nivoa, s aspekta bogaćenja i sazrevanja leksikona kod dece sa razvojnom disfazijom, posle završenog logopedskog tretmana. Ispitivanje je sprovedeno na uzorku u kome je bilo 160 ispitanika, na uzrastu od sedam do trinaest godina. Ispitanici su podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu grupu je činilo 60 ispitanika (deca sa razvojnom disfazijom posle završenog logopedskog tretmana), a kontrolnu 100 ispitanika (deca sa normalnim govorno-jezičkim razvojem). U istraživanju je primenjen Leksičkosemantič ki test - subtest Semantičko polje, autora Z. Kašić. Rezultati istraživanja su pokazali da deca sa razvojnom disfazijom u razvojnoj fazi proširivanja jezičke kompetencije u odnosu na svoje vršnjake, ispoljavaju teškoće u usvajanju svih komponenti jednog značenja reči, bogaćenju različitih dimenzija značenja istih reči, i imaju oskudniju mogućnost izvođenja različitih značenja iz iste reči, što povlači i slabije značenje kroz gramatičke kategorije, a time i slabiju razvijenost leksičko-semantičkog i sintaksičkog nivoa.

Ključne reči: jezički razvoj, razvojna disfazija, leksičko-semantički nivo, semantička polja, logopoedski tretman, redovna osnovna škola.
sadržaj

Mr Nataša Čabarkapa, Mr Silvana Punišić,
Mr Miško Subotić
Institut za ekperimentalnu fonetiku i patologiju govora
Beograd
Izvorni naučni rad

UPOREDNA ANALIZA FREKVENCIJSKOG REČNIKA I UČESTALOSTI LEKSIČKIH ODREDNICA KOD DECE SA NORMALNIM GOVORNO-JEZIČKIM RAZVOJEM I DECE SA DISFAZIJOM

R e z i m e

Leksikon ne predstavlja neuređen skup, nego strukturisan sistem koji odražava funkcije leksema u jezičkom sistemu. Predmet našeg istraživanja su karakteristike leksikona dece sa razvojnom disfazijom i razlike u odnosu na strukturu leksikona dece sa normalnim govornojezič kim razvojem. Ispitano je 53-oje dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem (K grupa) i 43-oje dece sa razvojnom disfazijom (E grupa), uzrasta od 3.11 do 6.11 godina. Primenjeni su relevantni testovi za ispitivanje strukture leksikona. Istraživanje je imalo za cilj da se utvrdi raspodela leksičkih odrednica po kategorijama, u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. Rezultati istraživanja pokazali su da disfazičnost značajno utiče na strukturu leksikona ispitivane populacije. Utvrđene su značajne razlike između dece sa razvojnom disfazijom i dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem u odnosu promenljivih (imenice, zamenice, pridevi, brojevi i glagoli) i nepromenljivih reči (prilozi, predlozi, veznici, uzvici i rečce), kao i otvorene klase reči (imenice, pridevi, glagoli, prilozi i brojevi) i zatvorene (zamenice, veznici, predlozi, uzvici i rečce). Razlike u frekvencijskom rečniku između dve posmatrane grupe dece su kvantitativne i kvalitativne, a odnose se na broj leksičkih odrednica i broj tekućih reči, na koeficijent raznovrsnosti i indeks ponavljanja.

Ključne reči: govorno jezički razvoj, razvojna disfazije, struktura leksikona, leksičke odrednice.
sadržaj

Milica Marušić,
Mirjana Antanasijević,
Ana Ćorović
Filozofski fakultet
Beograd
Stručni članak

MIŠLJENJE NASTAVNIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE O OPISNOM I NUMERIČKOM OCENJIVANJU

R e z i m e

U ovom istraživanju ispitivano je mišljenje nastavnika prvog razreda osnovne škole o opisnom i numeričkom ocenjivanju. Učestvovalo je 60 nastavnika. Podaci su prikupljani uz pomoć upitnika. Upitnikom se ispituje mišljenje nastavnika o tome kako opisno ocenjivanje, u poređenju sa numeričkim, utiče na motivaciju učenika, njihovu aktivnost, kompetitivnost i međusobnu saradnju. Ispitivano je, takođe na koje teškoće nastavnici nailaze u primeni opisnog ocenjivanja, kao i njihovo mišljenje o tome kako roditelji učenika reaguju na ovakav način ocenjivanja. Iz dobijenih rezultata zaključile smo da nastavnici smatraju da opisno ocenjivanje ne utiče bolje na pomenute aspekte ponašanja učenika, u poređenju sa numeričkim. Utvrđeno je da postoje izvesne teškoće u primeni opisnog ocenjivanja i da su, prema mišljenju nastavnika, reakcije roditelja na opisno ocenjivanje uglavnom negativne.

Ključne reči: ocenjivanje, opisno ocenjivanje, numeričko ocenjivanje, učenici, nastavnici.
sadržaj

Mr Stevan Krnjajić
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd
Pregledni članak

POSLEDICE UČENIKOVOG STRESA

R e z i m e

Stres je prirodan fenomen koji većina ljudi doživljava, pre ili kasnije, u svom životu. Problem koji izaziva zabrinutost roditelja, škole i šire društvene sredine je rapidno povećanje broja stresom ugroženih učenika koji se obraćaju za pomoć zdravstvenim i savetodavnim ustanovama. Ovo je, posledično, dovelo do sve veće zainteresovanosti istraživača za negativan uticaj lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja na obrazovanje učenika. Iz tih razloga, razvojna istraživanja mentalnog zdravlja sve više su usmerena na proučavanje potencijalne uloge razredne sredine u razvoju internalizovanih problema učenika kao što su anksioznost, depresija i gnev. Najčešće posledice ovih dezintegrativnih tendencija su loše školsko postignuće, smanjenje radoznalosti, emocionalna nestabilnost i nespremnost učenika za druženje sa vršnjacima. Istraživanja anksioznosti, depresije i gneva kao posledice stresnih situacija pokazuju da su ove emocionalne reakcije na stres praćene smanjenjem intelektualne efikasnosti, odnosno učenici nisu u stanju da misle jasno, da se koncentrišu, pamte ili trajnije obavljaju neke mentalne aktivnosti. Ove simptome prati još i razdražljivost, umor, zabrinutost i obeshrabrenost. Najčešće telesne promene kod učenika su: iscrpljenost, tremor ruku, znojenje, treptanje, zamuckivanje i nesanica.

Ključne reči: stres, anksioznost, depresija, gnev.
sadržaj

Dr Slobodanka Gašić-Pavišić
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Beograd
Pregledni članak

PREGLED ISTRAŽIVAČKIH NALAZA O NEGATIVNOM DELOVANJU NATO BOMBARDOVANJA NA MENTALNO ZDRAVLJE DECE U SRBIJI

R e z i m e

U radu je dat pregled empirijskih nalaza istraživanja koja su različiti autori uradili o posledicama NATO bombardovanja u Srbiji na mentalno zdravlje dece. Prikazani nalazi odnose se na učestalost i trajnost pojedinih simtoma postratmatskog stresnog poremećaja. Nalazi istraživanja obavljenih sa različitim uzorcima dece i u različitih vremenskim periodima u odnosu na vreme bombardovanja, podudarni su u tome da je većina (uglavnom 50%-60%) dece koja su doživela bombardovanje ispoljila neke simptome psihotraumatskog stresnog poremećaja i da su se ovi simptomi zadržali i u narednih dvetri godine kod znatnog broja dece. Takođe, istraživači se slažu u tome da je prisustvo roditelja uz decu u periodu bombardovanja delovalo kao glavni zaštitini faktor dečjeg mentalnog zdravlja. Autor članka ukazuje na to da su, pet godina nakon bombardovanja, psiholozi i pedagozi, kao i ostali stručnjaci, zanemarili činjenicu da su mladi u Srbiji bili izloženi traumatskom iskustvu NATO bombardovanja.

Ključne reči: dečje mentalno zdravlje, psihotraumatski poremećaj, stres, NATO bombardovanje, Srbija.
sadržaj

Mr Branka Pavlović
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd
Pregledni članak

OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA

R e z i m e

Ovaj članak je posvećen značaju obrazovanja za ljudska prava u modernom svetu, koji se suočava sa novim obrazovno-vaspitnim izazovima demokratskog i građanskog društva. Članak je preglednog karaktera i pored osvrta na pojam ljudskih prava, prezentuje različita viđenja ciljeva obrazovanja za ljudska prava i rezultate nekoliko stranih istraživanja efekata ovog obrazovanja realizovanog u okviru posebnih školskih programa, kao i ukupne implikacije na obrazovno-vaspitnu klimu i interpersonalne odnose u školi. Završni deo rada je posvećen obrazovanju za ljudska prava u našim osnovnim i srednjim školama, u okviru predmeta Građansko vaspitanje. Ciljevi i zadaci ovog predmeta formulisani su u skladu sa svetski prihvaćenim modelom obrazovnog trougla: znanjaveš tine-vrednosti i stavovi. Ciljevi i sadržaji Građanskog vaspitanja su usklađeni i sa Nacionalnim planom akcije za decu, kao strateškim dokumentom države. Uputstva za realizaciju programa na svim nivoima naglašavaju demokratsku klimu u učionici, interaktivni pristup radu, korišćenje metoda kooperativnog rada i učenje po modelu. U članku se naglašava potreba sistematske evaluacije dosadašnjih rezultata.

Ključne reči: građansko vaspitanje, demokratija, obrazovanje, ljudska prava, škola.
sadržaj

Mr Danica Vasiljević
Defektološki fakultet
Beograd
Pregledni članak

PROCENA PROBLEMA U PONAŠANJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

R e z i m e

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj i potrebu procene ponašanja dece predškolskog uzrasta radi identifikovanja onih faktora koji ukazuju na rizik nastanka ozbiljnijih poremećaja i razvoja obrazaca ponašanja koji se u kasnijem periodu teže ispravljaju. Na ovaj način se otvara mogućnost blagovremene intervencije kroz primenu preventivnih programa usmerenih na dete i porodicu. Kroz pregled teorijskih saznanja i rezultata istraživanja u ovoj oblasti, autorka naglašava postojanje obrazaca, putanja razvoja i kontinuiteta poremećaja u ponašanju dece još od najranijeg uzrasta i upućuje na razmišljanje o ovoj temi, kojoj se u praksi poklanja nedovoljno pažnje.

Ključne reči: predškolski uzrast, razvoj deteta, ponašanje, procena, problemi u ponašanju.
sadržaj

Dr Budislav Suša
Vojna akademija
Beograd
Izvorni naučni rad

STUDENTSKA EVALUACIJA NASTAVNIKA

R e z i m e

U radu su dati rezultati empirijskog istraživanja problema profesionalne uspešnosti nastavnika, onako kako taj problem sagledavaju studenti Vojne akademije. Pri tome, profesionalna uspešnost nastavnika je posmatrana kroz tri dimenzije i to: stručnu, didaktičkometodič ku dimenziju i dimenziju karakternih (opšteljudskih) kvaliteta nastavnika. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 263 studenta, koji su procenjivali važnost svake od ovih dimenzija za kvalitetno izvođenje nastavnog procesa. Postupkom faktorske analize izdvojeni su i opisani faktori za svaku od dimenzija profesionalne uspešnosti nastavnika.

Ključne reči: nastavnik, nastavnička uspešnost, faktori nastavničke uspešnosti, visokoškolska nastava.
sadržaj

Mr Draženko Jorgić
Filozofski fakultet
Banja Luka
Izvorni naučni rad

STRATEGIJE I OPRAVDANOST VREDNOVANJA KVALITETA RADA NASTAVNIKA

R e z i m e

U radu je predstavljen i analiziran jedan dio rezultata eksperimentalnog istraživanja uticaja povratnog informisanja o rezultatima učeničkog vrednovanja kvaliteta pedagoškog djelovanja nastavnika na (auto)korekciju pedagoškog djelovanja nastavnika. Autor je izdvojio ove rezultate iz ukupnih rezultata šireg istraživanja, želeći da ukaže na značaj mišljenja nastavnika o strategijama i opravdanosti postojećih pristupa vrednovanju kvaliteta rada nastavnika, kao i onih pristupa koji bi mogli naći svoju primjenu u bliskoj budućnosti. Autor naglašava da je za unapređenje pristupa vrednovanju kvaliteta rada nastavnika veoma bitno kako danas nastavnici prihvataju postojeće ili neke nove pristupe vrednovanju njihovog rada.

Ključne reči: nastavnik, kvalitet rada nastavnika, vrednovanje rada nastavnika, povratno informisanje o vrednovanju, strategije vrednovanja.
sadržaj

Vesna Kravarušić
Zubotehnička škola
Beograd
Stručni članak

MOGUĆI VID PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

R e z i m e

Sa promenama koje se u savremenom društvu dešavaju, obrazovanju su postavljeni novi zahtevi, koji šire dijapazon uloga i kompetencija nastavnika.U okviru reformskih promena u Srbiji, započetih 2001. godine, načinjeni su pokušaji da se regulativno postavi takav sistem, koji će omogućiti približavanje savremenim evropskim tendencijama, u segmentu profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja nastavnika. Ova oblast zahteva hitno angažovanje, koje će menjati stanje u školama, na dobrobit učenika. U radu je prikazan jedan od mogućih oblika seminara, pod nazivom "Uloga nastavnika u savremenom obrazovno-vaspitnom procesu", koji je bio namenjen povišenju nivoa profesionalnih kompetencija nastavnika. Seminar je održan u Zubotehničkoj školi, od oktobra 2004. godine do juna 2005. godine. Obuhvatio je pripremu, sukcesivno održavanje obuke i individualni, grupni i mentorski rad između perioda obuke. Obrađene su tematske celine: značenje i značaj školske reforme, reformisana uloga nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu, tipovi učenja, tipovi nastavnika, pravila i postupak vizuelizacije, metode nastave, karakteristike tradicionalne i interaktivne nastave, karakteristike adolescencije, obrazovno- vaspitni cilj i zadaci, ocenjivanje, nastavna priprema, Ponjer Point prezentacije u funkciji nastave, timski rad i timska nastava, i izrada projekta. ć

Ključne reči: nastavnik, profesionalno usavršavanje, samoobrazovanje, srednja škola, školska reforma, Srbija.
sadržaj

Mr Milja Vujačić
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd
Pregledni članak

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - TEORIJSKE OSNOVE I PRAKTIČNA REALIZACIJA

R e z i m e

U ovom radu razmatraju se teorijske osnove inkluzivnog obrazovanja, koje je poslednjih decenija izuzetno aktuelno u svim društvima koja ulaze ili su već ušla u proces reforme obrazovnog sistema. Objašnjeni su određeni termini koji se trenutno koriste, kao i oni koji su prevaziđeni, a odnose se na decu sa posebnim potrebama. Prikazom različitih modela ili pristupa u obrazovanju dece sa posebnim potrebama, koji se javljaju od 1960-ih godina do danas, ukazuje se na osnovne razlike između integracije i inkluzije, kao i na koristi koje od inkluzije imaju svi njeni učesnici. Uprkos brojnim prednostima, proces uvođenja inkluzivnog obrazovanja u mnogim zemljama odvija se veoma teško i sporo. Na uključivanje dece sa posebnim potrebama u redovne vaspitno-obrazovne programe utiču brojni činioci, koji često predstavljaju ozbiljne prepreke. Imajući u vidu značaj ranog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, posebna pažnja je posvećena mogućnostima i pretpostavkama za njihovo uključivanje u predškolske ustanove. Uspešno uključivanje dece sa posebnim potrebama moguće je ostvariti u programima usmerenim na dete, pozitivnim odnosom vršnjaka i vaspitača prema deci sa posebnim potrebama, saradnjom sa roditeljima i formiranjem tima za praćenje i podsticanje razvoja deteta.

Ključne reči: inkluzivno obrazovanje, deca sa posebnim potrebama, vršnjački odnosi, predškolsko vaspitanje.
sadržaj

Mr Vesna Colić
Viša škola za obrazovanje vaspitača
Novi Sad
Stručni članak

KAKO POMOĆI DECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA U RAZUMEVANJU I PRIHVATANJU INDIVIDUALNIH RAZLIKA

Svi ljudi su isti kao svi ljudi. Neki ljudi su kao neki ljudi. Ni jedan čovek nije isti kao drugi čovek.
C. Klackhon

R e z i m e

Rad je posvećen problematici uključivanja dece sa posebnim potrebama u redovne vrtiće. U prvi plan se stavlja značaj tog uključivanja, kao mogućnosti da deca neposredno, kroz sopstveno iskustvo, uče da razumeju i prihvataju individualne razlike. Posebna se pažnja posvećuje ulozi vaspitača u tom procesu.

Ključne reči: predškolsko vaspitanje, razlike, deca sa posebnim potrebama, integracija, zloga vaspitača.
sadržaj

Dr Emina Kopas-Vukašinović
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd
Pregledni članak

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI OD OSNIVANJA PRVIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA DO PRVOG SVETSKOG RATA

R e z i m e

U radu je prikazan razvoj programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, u periodu od osnivanja prvih predškolskih ustanova do Prvog svetskog rata. Predstavljeni su tada postojeći nezvanični, poluzvanični i zvanični programi i kroz njih je prikazan razvoj ideja i stavova o deci i detinjstvu, kao i tadašnja koncepcija institucionalnog vaspitanja predškolske dece. U ovom periodu nacionalnog buđenja utvrđene su osnove daljeg prosvetnog i školskog napretka, što je podrazumevalo i razvoj društvenog predškolskog vaspitanja. Rukovođeni postojećim sopstvenim znanjima i iskustvima, kao i znanjima i iskustvima drugih evropskih naroda, a u isto vreme polazeći od frebelijanske osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja, M. Kosovac, M. Stojšić i M. Maletaški su svojim orijentacijama i sačinjenim zbirkama dali zabaviljama smernice za organizovani rad sa decom u zabavištu. Time su postavili osnovu za stvaranje novih programa u narednom periodu.

Ključne reči: predškolsko vaspitanje, istorijski razvoj, Srbija, program vaspitno-obrazovnog rada, zabavište.
sadržaj

N. E. Kuzmenko,
V. V. Lunjin,
O. N. Rižova
Moskva

O MODERNIZACIJI OBRAZOVANJA U RUSIJI

Obrazovati stanovništvo zemlje i održavati sistem obrazovanja na nivou poslednjih dostignuća,
očigledno, mnogo je teže nego poslati čoveka na mesec.
F.G.Kumbs

Kakvo obrazovanje mi reformišemo? Obrazovanje je oblast delatnosti osuđena na permanentno stanje krize, uslovljeno samom prirodom stvari. Nagla smena paradigmi ostavlja malo vremena za prilagođavanje nastavnih planova i programa, a život uporno traži sve bolje pripremljene ljude. Ipak, svaka epoha na svoj način shvata reči "dobro pripremljeni ljudi". Sada se mnogo govori o neophodnosti modernizacije obrazovanja u zemlji (vidi, naprimer, nedavni intervju s prorektorom MDU, V. V. Mironovim (2, str. 21-26) i sa rektorom Visoke škole ekonomije J. I. Kuzminovim, (3, str. 58-62); ovi materijali su tim više interesantni, jer njihovi autori u većini slučajeva imaju suprotne poglede na reformu obrazovanja koja se u zemlji sprovodi). Pri svakoj modernizaciji obrazovanja niče nekoliko problema. Prvi - sačuvati ono pozitivno što ima postojeći sistem. Drugi - ako je nešto korisno za društvo bilo gubljeno u obrazovanju ranijih godina, to je neophodno obnoviti. Treći - osnovni: uskladiti sistem obrazovanja sa zahtevima društva. Poslednje decenije su se desile velike promene u životu ove zemlje: ustanovljava se novi društveni poredak, u osnovi ekonomike leže svojevrsni tržišni odnosi, kao rezultat toga pojavile su se nove profesije, a starim se postavljaju novi zahtevi. Na primer, u mnogim oblastima delatnosti traži se slobodno vladanje makar jednim stranim jezikom, umenje rukovanja kompjuterom i sl. ...
sadržaj

Dr Radovan Antonijević,
Institut za pedagoška istraživanja
Beograd

MOTIVACIJA I SAZNAVANJE U NASTAVI

U okviru teorijskih razmatranja i empirijskih proučavanja problemau vezi sa motivacionim procesima kod učenika u nastavi ne posvećuje se dovoljna pažnja složenom odnosu između sadržaja nastave, prirode znanja i pojmova koji se u nastavi usvajaju i karakteristika samog procesa saznavanja, s jedne strane, i motivacionih procesa kod učenika, mehanizama njihovog unutrašnjeg delovanja, s druge strane. Predmet proučavanja u ovoj oblasti može se formulisati sledećim pitanjem: na koji način priroda sadržaja nastave utiče na motivacione tokove kod učenika? U tom smislu, proučavanje osnovnih svojstava motivacije kod učenika u procesu saznavanja odnosi se na razvoj različitih elemenata saznajnog interesovanja, pri čemu naglasak treba staviti na proučavanje motivacionih efekata određenih aktivnosti u procesu saznavanja, kao što su rešavanje problemskih zadataka koji omogućavaju učenicima samostalno otkrivanje novog znanja, usmerenost na procese otkrivanja unutrašnje suštine i ključnih svojstava predmeta saznavanja i formiranje modela saznajnog sistema za određeni predmet saznavanja, odnosno, razvoja sistema znanja u određenoj oblasti saznavanja. U tradicionalno koncipiranoj nastavi, teorijski zasnovanoj na osnovnim postavkama gnoseoloških koncepcija empirizma i senzualizma, predmet saznavanja je stavljen u kontekst u kojem je zastupljen didaktički princip očiglednosti, kojim se omogućava vizuelno i na odgovarajuće druge načine upoznavanje spoljašnjih svojstva predmeta, pojava i procesa objektivne stvarnosti. Ključni problem procesa saznavanja u kojem se upoznaju, pre svega, spoljašnja pojavna svojstva predmeta saznavanja, sastoji se u činjenici da učenici nisu u mogućnosti da u procesu saznavanja dopru do suštine, unutrašnjih veza, odnosa i svojstava, koje čine povezan sistem određenog predmeta proučavanja. Učenici na taj način usvajaju nepotpuna i međusobno nepovezana znanja, zbog toga što se ne omogućava u procesu saznavanja povezivanje unutrašnjih suštinskih svojstava i spoljašnjih pojavnih svojstava, utvrđivanjem njihove međusobne zavisnosti i uslovljenosti. Ta znanja učenici, obično, dobijaju u gotovom vidu, jer su spoljašnja svojstva sama po sebi "očigledna". ...
sadržaj

Dr Prvoslav Janković
Učiteljski fakultet
Sombor
Prikaz dela

MODELI RAZREDNE DISCIPLINE
Slobodanka Gašić-Pavišić: Modeli razredne discipline, Intitut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2005.

U ranijim vremenima politizovana pedagoška nauka u našoj zemlji počela je da gubi svoju moć i ugled, a obrazovanje, zajedno sa našim društvom, da sve dublje tone u krizu. Zbog toga, problemom vaspitanja na širem planu počele su se intenzivnije baviti pedagoškoj nauci granične discipline, u nekim slučajevima, čak, bolje i uspešnije. Svojom studijom o školskoj disciplini prof. dr Slobodanka Gašić- Pavišić doprinosi vraćanju ugleda i poverenja pedagogiji, jer pojavljivanje ,knjige Modeli razredne discipline u našim školama na problem školske discipline početi da gleda na sasvim drugačiji i savremen način. Osim toga, ovo pedagoško delo inspirisaće preduzimanje sličnih istraživanja, jer se njime prvi put našoj stručno-pedagoškoj i nastavničkoj javnosti potpunije prezentuju najaktuelnija svetska iskustva o tome kako teorijski problem discipline treba tumačiti i u praksi uspešnije rešavati. Monografija Modeli razredne discipline sadrži naučnu građu sa kritičkim pogledom o uspostavljanju i održavanju discipline u razredu, kao jednom od danas najaktuelnijih pedagoških problema u svetu i, istovremeno, jednom od najvažnijih, ali malo (kod nas) istraženih faktora efikasnosti nastave. Tekst knjige, posle autorovog predgovora i uvoda, raspoređen je u sedam poglavlja, s tim da se poslednja tri odnose na zaključke, popis korišćenih izvora i priloge....
sadržaj

Dr Miomir Ivković
Filozofski fakultet
Niš
Prikaz dela

DIDAKTIKA KOJA TO NIJE
Dr Jovica Ranđelović, Ka angažovanoj didaktici, Niš: Filozofski fakultet, 2005

U izdanju Filozofskog fakulteta u Nišu nedavno se pojavila knjiga Jovice Ranđelovića Ka angažovanoj didaktici . Kako autor u predgovoru navodi, reč je o po moćnom udžbeniku namenjenom studentima pedagogije. Ali to nije standardni udžbenik, već je, takođe po njemu, radna knjiga (!?) "čiji je smisao i cilj da se podstakne pluralitet u stvaralačkom traganju... želi se postići viši didaktički angažman (sic!)... uz istovremeno formiranje stava da ništa u didaktičkoj nauci nije vredno ako ne vodi angažovanoj didaktici"!? (str. 4). Nadalje sve tako i sve isto, i sve toliko "angažovano" da neangažovanije ne može biti. No, pođimo redom kojim se osvrti i prikazi uobičajeno pišu....
sadržaj

Dr Emil Kamenov
Filozofski fakultet
Novi Sad
Ocena dela

NE NAPREDUJEMO SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU...
S. Mačković, D. Runje, V. Srdić, G. Vaš (2004): Nastanak i razvoj predškolstva u Subotici. Subotica: PU "Naša radost"

Poslednjih nekoliko godina kao da je porastao interes za istoriju predškolstva u našoj zemlji. O tome svedoče monografije svečarskog karaktera, koje su o svom istorijatu objavile neke od najstarijih predškolskih ustanova, kao i više odbranjenih magistarskih i doktorskih disertacija. Posebno treba istaći, kao vrednu, obimnu monografiju P redškolske ustanove u Srbiji od 1943-2000. u izdanju "Službenog glasnika", u kojoj su po jedinstvenoj metodologiji prikupljeni dostupni podaci o svim ustanovama za decu i prikazani su na jednom mestu. Podaci o razvoju predškolstva, kojima se sada raspolaže, ipak nisu dovoljni za pisanje sveobuhvatne istorije našeg predškolstva, ne samo zbog svoje nepotpunosti, nego i zbog nespretnosti nekih autora koji su ih prikupljali i interpretirali. ...
sadržaj

ostali brojevi časopisa...
narudžbenica za časopis (za ustanove) ...

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME