zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

::Obrazovanje putem Interneta ::


U pripremi je novi projekat Pedagoškog društva Srbije: "Obrazovanje putem Interneta"
Seminar će se realizovati u nekoliko faza i biće besplatan za zainteresovane članove Društva. Svi članovi Društva koji bi želeli prisustvovati ovom seminaru mogu da nam se jave na e-mail: ealeksa@gmail.com - kontakt osoba: Aleksa Eremija, autor projekta.
NAPOMENA: prijave se prikupljaju da bi se utvrdila zainteresovanost članova. U slučaju da se prijavi veći broj polaznika od broja predviđenog projektom, prednost će imati aktivni članovi Društva. Vodiće se računa i o pravilnoj geografskoj segmentaciji, te segmentaciju u odnosu na članstvo u sekcijama i podružnicama. Uslov za sudelovanje na seminaru jeste i elementarna računarska pismenost (Word ili neki drugi text procesor, elementarno poznavanje Interneta, slanje i primanje e-maila)

Seminar se odlaže do daljnjeg iz tehničkih razloga. Sve informacije o ovom seminaru biće dostupne putem sajta www.pedagog.rs


Projekat će se sprovesti u sledećim fazama:

1. FAZA

UMREŽAVANjE PEDAGOGA PUTEM INTERNET FORUMA
(implementacijom diskusionog foruma u internet prezentaciju i rad Društva)
Ciljevi i zadaci programa:
•  Omogućiti brz i efikasan protok informacija bitnih za profesionalno funkcionisanje pedagoga;
•  Funkcionisanje PDS ''na daljinu'';
•  Stvaranje podloge za organizovanje '' ON LINE " seminara i predavanja;
•  Omogućiti efikasan način razmene pozitivnih iskustava iz pedagoške prakse;
•  Stvoriti mogućnosti za jednostavnije i efikasnije izvođenje istraživačkih poduhvata;
•  Napraviti bazu podataka o pozitivnim iskustvima, koja bi bila postavljena na opšti uvid svim zainteresovanim stranama u obrazovanju;
•  Ostvariti veću transparentnost rada pedagoga;
Omogućiti pružanje profesionalne pomoći pedagozima - početnicima, kao i svim ostalim pedagozima kojima je ova vrsta pomoći potrebna.
Profesionalne veštine i sposobnosti koje ovaj program unapređuje:
•  Timski rad
•  Praktična upotreba PC računara prilagođena radnim potrebama stručnih saradnika.
Očekivani efekti (na teorijskom i praktičnom planu):
•  Povećana aktivnost i učešće pedagoga u radu PDS.
•  Uključivanje većeg broja pedagoga u rešavanje društvene problematike.
•  Bolja i brža informisanost o bitnim aspektima pedagoškog rada.
•  Postizanje funkcionalne informatičke pismenosti.
Metode i tehnike rada:
Manji deo sadržaja (uvodni deo) biće izložen frontalno. Veći deo seminara će biti realizovan grupnim i individualnim radom učesnika seminara.
Praktičan rad na računaru će zauzimati centralni deo aktivnosti, a biće kombinovan sa metodama demonstracije i usmenog izlaganja.
Razlozi za sprovođenje programa:
•  Racionalizacija i unapređenje kontakta između pedagoga.
•  Izgradnja baze podataka o praktičnim pitanjima iz sfere praktičnog rada pedagoga.
•  Priprema za upotrebu eLearning obrazovnih sistema za obrazovanje na daljinu.
Vrste aktivnosti, teme i sadržaji rada, vremenski raspored:
•  Pojmovi: internet, e-mail, diskusioni forumi-60-90 min.
•  Prednosti i mogućnosti foruma implementiranog u internet prezentaciju PDS - 30 min.
•  O phpBB forumu - 30 min.
•  Korisnički interfejs foruma (zaglavlje, telo...) - 30 min
•  Registracija i prijava na forum - 60 min.
•  Podešavanja podataka o korisniku - 40 min.
•  Pisanje poruka - odgovaranje na postojeće i postavljanje novih poruka - 120 min.
•  Privatne poruke - 30 min.
•  Pretraživanje tema - 30 min.
•  Korisnički nivoi i grupe - 120 min.
•  Praktične vežbe u radu na forumu - 90-120 min.
Trajanje programa (broj sati efektivnog rada i broj dana):
Za naprednu grupu (grupa koja poseduje elementarna znanja rada na računaru - operativni sistem windows, word, internet explorer, outlook express): 2 X po 8 sati.

2. FAZA

IMPLEMENTACIJA ELEARNING SISTEMA
(prikaz i obuka za rad u implementiranom sistemu za obrazovanje putem Interneta - Moodle)

POJAM:
Iako obrazovanje na daljinu nije nov fenomen, pojavom Interneta dobija potpuno nov značaj. Mogućnost prenosa i distribucije velike količine informacija putem novih medija otvara novu stranicu u konceptu permanentnog obrazovanja. Značaj ovog pristupa obrazovanju je prepoznat u svetu - posebno u zemljama EU i SAD. Koristeći njihova pozitivna iskustva i polazeći od predpostavke da kod nas postoji velika ciljna grupa koja ima interes za ovakvim vidom obrazovanja, Pedagoško društvo Srbije je implementiralo eLearning sistem Moodle u svoju internet prezentaciju i izgradilo strategiju za postavljanje nekoliko seminara online.

ZADACI:
•  Obučiti pedagoge i druge zainteresovane kategorije za korišćenje sistema za obrazovanje putem Interneta
•  Uvođenje u ''Informaciono društvo''
•  Individualizacija procesa usvajanja novih znanja - okrenutost ka interesovanjima pojedinca
•  Javnost znanja - znanje kao opšte dobro

TEHNOLOGIJA:
Današnji modeli obrazovanja na daljinu gotovo u potpunosti izlaze iz okvira učionice i premeštaju se u virtualni prostor. Internet, kao distribuirana mreža u kojoj su povezani milioni računara i računarskih mreža, svojom strukturom idealan je izbor jer pretpostavlja interakciju i podstiče saradnju. Već danas postoje hiljade uzbudljivih i dinamičkih online projekata u sferi eLearninga. Obrazovanje na daljinu više nije ograničeno na jednosmerno emitiovanje već uključuje lepezu oblika elektronskog prenosa edukativnih materijala i interakcije u okviru radnih grupa.
Pri izboru alata (eLearning softverskih rešenja) koji bi se koristio u projektima Pedagoškog društva Srbije, pošlo se od niza zahteva:
•  cena alata
•  podrška za srpski jezik u eLearning sistemu
•  jednostavnost postavljanja edukativnog materijala na Internet
•  jednostavan interfejs (potreba za jednostavnošću korišćenja sistema od strane polaznika seminara)
Izabrano je open source rešenje Moodle, čije su karakteristike: fleksibilan i brz open source alat sa podrškom za dve baze podataka: MySQL i PostgreSQL. Proizvođač sistema : Moodle.org - Martin Dougiamas. V erzija implementirana u našu internet prezentaciju: 1.5
Ovaj softver koriste brojne organizacije i univerziteti. Lokalizovanu verziju na srpskom jeziku npr. koristi Univerzitet u Banjoj Luci, FON Beograd, Filozofski fakultet Beograd - Katedra za andragogiju, Medicinski fakultet Beograd...

NA ČIN RADA U OVOJ FAZI
Nakon uvodnih predavanja koje će osposobiti polaznike za ONLINE rad, sve aktivnosti će se odvijati na Internetu, na sajtu Društva. Zaseban deo sajta će biti posvećen samo ovom seminaru. Trajanje seminara je deset nedelja. Strukturu seminara će činiti 12 didaktičkih celina: uvodni deo, 10 nastavnih jedinica i završni deo.
U uvodnom delu određeni deo aktivnosti će biti posvećen tehnologiji izvođenja seminara - polaznici će biti upućeni u načine i mogućnosti rada eLearnig sistema za daljinsko obrazovanje.
Tokom seminara polaznici će preko foruma od predavača dobijati zadatak za svaku nedelju - sav materijal će biti dostupan na sajtu, ali će se tražiti od polaznika da neke činjenice pronađu na Internetu (uz pomoć predavača). Nedeljni zadaci će biti takvi da će zahtevati od polaznika da pišu kratke komentare/eseje. Insistriraće se na tome da u ovim komentarima/esejima polaznici pokažu da su došli do određenih informacija, ali i da umeju da zauzmu kritički odnos prema njima. Interakcija između polaznika i predavača će se ostvarivati na više načina: preko foruma, e-mailom i putem chat sesija. Chat sesije će se održavati jedanom nedeljno u unapred dogovorenom terminu. Tokom tih sesija diskutovaće se o problemima vezanim za nastavnu jedinicu održanu te nedelje, ali i svim pitanjima relevantnim za seminar i temu koja se obrađuje. Nastavne jedinice će biti postavljane na sajt Društva na početku svake nedelje (da bi se dalo više vremena polaznicima, materijal će se postavljati nedeljom uveče).
Nakon obrade svih deset nastavnih jedinica pristupiće se završnom delu seminara u kom će polaznici uz pomoć predavača objediniti svoje eseje. Tako objedinjeni, eseji svih polaznika će biti objavljeni na sajtu Pedagoškog društva Srbije. w
Svi polaznici koji zadovolje kriterijume (aktivnost, zalaganje) na kraju seminara će dobiti sertifikate o položenom seminaru. Uručivanje ovih sertifikata izvršiće se lično, okupljanjem u prostorijama Društva.

3. FAZA

OBUKA ZA POSTAVLJANJE SEMINARA NA INTERNET I NJIHOVO ONLINE IZVOĐENJE
Ova faza će biti namenjena autorima seminara i tribina koji će biti osposobljeni da samostalno, uz pomoć eLearning sistema Pedagoškog društva, postavljaju i izvode svoje seminare putem Interneta.

eLearning sistem Pedagoškog društva Srbije možete pogledati ovde... 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME