zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

::Pedagoško društvo i lokalne zajednice ::

 

NOVE INFORMACIJE O ZAJEDNIČKOJ AKCIJI
PEDAGOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE I LOKALNIH ZAJEDNICA MAČVANSKOG OKRUGA

Macvanske skoleZa sve one povremene ili stalne posetioce sajta Pedagoškog društva Srbije, koji nisu do sada pročitali  obiman prilog o osnovnoj ideji, početku i efektima ove akcije u prethodnoj školskoj godini, i ako to mogu uraditi i u trenutku čitanja ovog teksta, parafraziraćemo u osnovnim crtama tu priču, uz predlog da ipak ostvare uvid i u sve one detalje koji vam pružaju mogućnost da se  u potpunosti uživite u uloge ključnih subjekata koji su njeni akteri. To su predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici Pedagoškog društva, nastavnici, stručni saradnici i pedagoški rukovodioci osnovnih i srednjih škola sa područja lokalnih zajednica koje su prihvatile ponuđenu saradnju.
Već u ovom prvom nastavku priče o toj akciji,. pojavljuju se i oni zbog kojih se definitivno sve to radi – učenici osnovnih i srednjih škola.

Priča je počela tokom aprila i maja 2010. godine, kada je  Pedagoško društvo  uspostavilo jedinstvenu saradnju sa lokalnim zajednicama na nivou Mačvanskog okruga, čiji je osnovni sadržaj  stručnog usavršavanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama sa pomenutog područja..
Formula saradnje je takva da je lokalna samouprava, kao finansijer stručnog usavršavanja, mogla da dođe u situaciju da kaže svojim osnovnim i srednjim školama: „Imamo  ponudu programa stručnog usavršavanja koju, pod povoljnim uslovima, nudi izuzetno kompetentna institucija za taj posao – Pedagoško društvo Srbije.

Vaše je da odaberete one programe koji vam najviše odgovaraju, identifikujete učesnike iz svojih kolektiva, i nakon uspešnog pohađanja seminara, zajedno sa realizatorima, definišete  sadržaj i vrstu dodatne podruške koja vam je neophoda, da bi ono što je naučeno počelo što pre, i sa što većim uspehom, da se primenjuje  u radu sa učenicima.“

Uprošćeno, „srpski“ rečeno, to bi značilo: „U skladu sa objektivnim mogućnostima, obezbedićemo sredstva za ono što vam je potrebno, ali želimo rezultate-dokaze o opravdanosti ulaganja u te svrhe, a to ne mogu biti samo podaci o broju učesnika i broju sati  koji će svakom od njih biti priznat za prisustvo na akreditovanim programima stručnog usavršavanja.
Izvolite, izjasnite se. Sada sve zavisi isključivo od vas!“

Teško da se može zamisliti poželjnija situacija za sve one nastavnike koji smatraju da je stručno usavršanje pre svega stalna i neophodna pomoć  jačanju profesionalnih kompetencija, i samim tim uvek nov podsticaj za postizanje što boljih rezultata u ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka obrazovno-vaspitnog rada. Uspešno stručno usavršavanje je  jedini pravi odgovor na zahteve stalnih promena u poslu kojim se bavimo, i u društvu kome pripadamo.

Ne verujemo da bi ovakvom konceptu odnosa davaoca i korisnika sredstava namenjenih stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju, imali bilo šta značajnije da zamere stručni saradnici i pedagoški rukovodioci u osnovnim i srednjim školama, ili prosvetni savetnici Ministarstva prosvete.
Sve što je rečeno možda zvuči kao dobra ideja, ispravna hipoteza za nov pristup, ali je sve zajedno teorija. A teorija, posebno u današnje vreme, često u, pokušaju pretakanja u praksu, ne obezbeđuje ni blizu one rezultate koji su projektovani kao očekivani ishodi.

Kako ovaj pilot-projekat Pedagoškog društva izgleda u praksi? Dokle se stiglo, koliki i kakvi rezultati su ostvareni? Šta su bili ključni problemi, i da li će prva primena opravdati  osnovnu zamisao, i u dovoljnoj meri zadovoljiti polazna očekivanja?

Od osam lokalnih samouprava sa područja Mačvanskog okruga, na kome je započeta akcija Pedagoškog društva, saradnju je prihvatio ( i, de facto, omogućio je u odnosu na polazne stavove Društva) grad Šabac , a zatim i opštine Bogatić, Vladimirci, Krupanj i Mali Zvornik.
Kao primarni sadržaj saradnje, za Grad Šabac realizovana su 4 seminara „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“ (122 učesnika) i 1 seminar „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ (27 učesnika), za opštine Vladimirci (24), Mali Zvornik (31) i Krupanj (29) po jedan seminar o medijaciji, a za opštinu Bogatić jedan seminar o participaciji mladih i učeničkom parlamentarizmu (28 učesnika).

Rezime: Iz svih škola sa područja 5 lokalnih zajednica (ukupno 27 osnovnih i 12 srednjih),  učešćem na ukupno 9 seminara, u periodu od 28. maja do 29. avgusta 2010. godine,   206 učesnika je osposobljeno za medijatore u osnovnim i srednjim školama, a njih 55 za mentore učeničkih parlamenata i nosioce svih aktivnosti vezanih za promociju i ostvarivanje dečijih prava.
Za ovaj ishod ključno je: Nema ni jedne osnovne ni srednje škole iz pomenutih lokalnih zajednice koje nemaju bar jednu osobu koja je prošla  akreditovane seminare, i osposobila se za osnaživanje učenika u borbi za sprečavanje nasilja, konstruktivno rešavanje sukoba, kao i za što potpunije učešće učenika u svim stvarima koji se njih tiču pre svega  u školi, ali  i van nje.

Kako je ocenjena realizacija i ishodi sadržaja saradnje u prethodnoj školskoj godini?
Zaposleni u obrazovanju: veoma zadovoljni (sudeći po ocenama koje su sami dali).
Predstavnici lokalne samouprave: veoma zadovoljni (pre svega zbog sadržaja  dobijenih izveštaja o realizovanim aktivnostima koje je dostavilo Pedagoško društvo, u kojima dominiraju   već pomenuta izuzetno pozitivna mišljenja i ocene učesnika, ali i  sudeći po  sadržajima javno izrečenih stavova kroz različita lokalna sredstva informisanja i na svečanim skupovima koje su sami  organizovali povodom uručenja sertifikata učesnicima, koja su se po pravilu završavala  najavama nastavka saradnje  sa Pedagoškim društvom Srbije).

Neposredni realizatori seminara kao predstavnici Pedagoškog društva: izuzetno zadovoljni  (obimom uspostavljene saradnje u odnosu na period kada je ona začeta, kao i dobijenim rezultatima evaluacije ostvarenih aktivnosti).

Kakve su stvarne posledice pomenutog opšteg zadovoljstva svih subjekata uspostavljene saradnje za obim i sadržaje nastavka saradnje u školskoj 2010/2011. godini?

1. Pre svega, akciji se pridružila još jedna lokalna zajednica, opština Koceljeva, čiji su predstavnici već ugovorili dva seminara „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“ za nastavnike, stručne saradnike i pedagoške rukovodioce iz srednje  i osnovne škole sa svog područja,, sa planiranih 36 polaznika na svakom od njih. U skladu sa mogućnostima lokalne samouprave, ali i sa potrebama zaposlenih u obrazovanju ove opštine, seminari će biti realizovani do kraja školske godine.

2. Zaposleni u obrazovanju opštine Krupanj tražili su i dobili još jedan seminar za odrasle, ovogfa puta „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“. Ukupno 30 učesnika seminara, za sve  ono što su dobili  tokom tri radna dana (11., 12. i 13.01.2011.), dali su odličnu ocenu i po merilima Zavoda za unapređivanje vaspitanja, i po kriterijumima Pedagoškog društva.
Na svečanom uručenju sertifikata polaznicima koje sledi, biće definisana sva eventualna dešavanja do kraja školske godine koja bi bila sadržaj dalje saradnje.

3. Škole sa područja opštine Bogatić definisale su svoju potrebu za dodatnom edukacijom, kroz koju bi prošli njihovi učenici – članovi učeničkih parlamenata iz šestog i sedmog razreda osnovnih škola, i iz prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole.

Ova potreba je zadovoljena tako što je najpre realizovan seminar „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ za ukupno 29 učenika-parlamentaraca  iz svih osnovnih škola (21., 22. i 23. januara 2011. godine u osnovnoj školi „Laza K. Lazarević“ u Klenju), a zatim i za 25 parlamentaraca iz Mačvanske srednje škole (28., 29. i 30.01.2011. u Bogatiću).

Mišljenja najvećeg broja učenika, izražena kroz završnu evaluaciju oba seminara, potvrdila su u punoj meri opravdanost zahteva za njihovu edukaciju . Poseban kvalitet, potvrđen kroz ishode veoma zastupljenog grupnog rada učenika tokom seminara, bila je tendencija realizatora programa da u što većoj meri obezbede upravo ono što je članovima svakog pojedinačnog  parlamenta bilo najvažnije, u odnosu na  zajednički utvrđeno    postojeće stanje u svakoj školi.
Na već planiranom svečanom uručenju sertifikata za učenike, naći će se zajedno i učenici i njihovi nastavnici koji su pohađali isti seminar, a predstavnici lokalne samouprave saopštiće dalje planove vezane za saradnju sa Društvom.

Postoji nagoveštaj da bi to opet mogla da bude edukacija učenika, ovoga puta kroz program „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“.
Po svemu sudeći, do ovog trenutka, ova lokalna zajednica prednjači u pogledu spremnosti da se iskoriste sve one mogućnosti koje su ponuđene kao sadržaj saradnje sa Pedagoškim društvom.
Tri lokalne samouprave, Šabac, Vladimirci i Mali Zvornik, nisu u ovoj školskoj godini kontaktirale predstavnika Pedagoškog društva – koordinatora ove akcije na području Mačvanskog okruga. To ni u kom slučaju ne umanjuje efekte realizacije primarnih sadržaja saradnje – edukacije odraslih, ali podstiče razmišljanja o efektima akcije u oblasti ključne faze akcije – implementaciji stečenih znanja. i umenja.

Na ovom planu, sa aspekta konačne uspešnosti na nivou dve uzastopne školske godine (dovoljan period za detaljnu analizu i procenu svih dešavanja na nivou svake lokalne zajednice i okruga u celini), Društvo bi najviše moglo da brine  stanje na nivou grada Šapca, najveće i najznačajnije lokalne zajednice, koja je praktično i obezbedila uslove za početak cele akcije.
Pre dobijanja zvaničnih podataka kroz izjašnjavanje predstavnika svih lokalnih zajednica o svim bitnim elementima (ne)ostvarene saradnje, neophodnog zbog jasne identifikacije svih značajnijih razloga koji su na bilo koji način i na bilo kom nivou umanjivali efekte akcije i ostvarivanje postavljenih zajedničkih ciljeva, kada je o Gradu Šapcu reč, treba pomenuti već sada poznate moguće faktore uticaja – kadrovske promene u sektoru društvenih delatnosti i izuzetne aktivnosti u vezi poslova za stavljanje u funkciju novoosnovanog Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, koji je zvanično otvoren u novembru prošle godine.

Sve u svemu, nema razloga koji bi osporili sledeći  preliminarni zaključak o akciji u periodu od kraja maja 2010, do kraja januara 2011. godine: Sve što je urađeno, vredelo je. Procene ostvarenog ukazuje  na izuzetne potencijale zajedničke akcije lokalnih samouprava i Pedagoškog društva Srbije u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, i potvrđuju opravdanost pokretanja akcije.
Konačna ocena moći će da se utvrdi na kraju školske godine, nakon prikupljanja i obrade svih relevantnih podataka,  koji će potvrditi da li je reč o primeru dobre prakse i da li ga, i na koji  način treba slediti.
Pokretači cele akcije su i u trenutku dostavljanja ovog priloga  optimisti. 
Značajan deo puta je uspešno pređen. Strpljenje, upornost i profesionalnost nisu nam strani.
Sigurni smo da rešenja za sve probleme u vezi realizacije ove akcije postoje – ako smo samo raspoloženi da ih tražimo.

                        
U skladu sa strukturom prve informacije o ovoj akciji Pedagoškog društva, preporučujemo vam da se detaljno upoznate sa svim značajnim elementima koji se odnose na realizaciju pomenuta tri seminara koja su realizovana u januaru 2011. godine.
Reč je ustvari o izveštajima koje su , u skladu sa dogovorenim elementima saradnje, neposredni realizatori seminara u ime Pedagoškog društva napisali i dostavili lokalnim samoupravama koje su naručile pomenute seminare. To su u ovom slučaju opštine Krupanj (seminar „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ za odrasle iz svih škola te opštine), i opština Bogatić (dva seminara istog sadržaja za predstavnike učenika-parlamentarce iz svih škola sa područja te opštine).

Možda će fotografije sa tih seminara biti dodatna motivacija da se upoznate sa sadržajima tih izveštaja. Njihovi ključni sadržaji su završna evaluacija učesnika – poruke koje su nakon tri dana zajedničkog rada i druženja   ostavili kao putokaz mogućim sledbenicima iz neke druge sredine.
Mr Božidar Topalović

Macva

Bogatic

Krupanj


IZVEŠTAJ ZA OPŠTINU KRUPANJ
 o realizaciji seminara koji je organizovala  Opštinska uprava,
a realizovalo Pedagoško društvo Srbije u periodu od 11.  do 13. januara 2011. godine

KrupanjNa osnovu Aneksa ugovora o saradnji između  Pedagoškog društva Srbije i Opštine Krupanj, za nastavnike, stručne saradnike i rukovodeće osoblje iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja Opštine organizovan je seminar „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“.
Reč je o akreditovanom seminaru  iz kategorije obaveznih (kataloški broj 559 za školsku 2010/2011. godinu), a nosilac akreditacije je Pedagoško društvo Srbije.
Kao i prethodni, i ovaj seminar je trodnevni. Svaki učesnik po završetku  seminara  dobija Uverenje o savladanom programu stručnog usavršavanja u trajanju od 24 sata koje je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odnosno doneo ministar prosvete, a koje izdaje nosilac akreditacije.
Vreme održavanja  je  izabrao organizator, i obezbedio spisak učesnika pre  kraja prvog polugodišta.
Realizatori  seminara bili su licencirani treneri Biljana Ercegovčević i Božidar Topalović.

Osnovni podaci o seminaru

Seminar je održan 11., 12. i 13. januara 2011. godine u Srednjoj školi  u Krupnju.
Iz spiska učesnika (tabela sledi), vidi se da je obezbeđena tražena struktura učesnika u pogledu njihovih funkcija (što više odeljenjskih starešina), a učešće  rukovodećeg osoblja i stručnih saradnika predstavljalo je pravu odluku za stvaranje primarnih uslova za potpunu procenu značaja programskih sadržaja, i za optimalno angažovanje učesnika na primeni stečenih znanja i umenja u radu sa učenicima nakon seminara.
U odnosu na dostavljen spisak učesnika na kome je bilo 36 imena, na početak seminara nije došlo njih 5, a jedan učesnik, zbog porodičnih  obaveza, nije mogao da prisustvuje drugi dan. Na kraju seminara utvrđeno je da je uslove za dobijanje potvrde o uspešnom pohađanju seminara ispunilo 30 učesnika.
Srednja šklola je bila domaćin seminara, i obezbedila prostorne uslove i osnovni inventar onakav kakav su imali. Korišćene su dve učionice (jedna naspram druge), i na taj način stvoreni uslovi za rad sa celom grupom, i za rad po manjim grupama. Zagrejanost prostora bila je dobra i konstantna tokom sva tri radna dana.
Primedbe pojedinih učesnika bile su vezane  za neudobne stolice, i za neke tehničke propuste koji su bili posledica činjenice da se seminar održavao tokom zimskog raspusta.
Škola – domaćin je  pripremila je osveženje (kafa i bezalkoholno piće)  za učesnike tokom seminara, a za drugi i treći dan obezbeđeni su i sendviči.
Realizatori programa su obezbedili  optimalnu  količinu radnog i edukativnog štampanog materijala,  tako da je svaki učesnik čak za svaku prezentaciju dobio i štampani tekst sa sadržajima tih prezentacija. Za svaku školu biće obezbeđeni dodatni materijali za rad na realizaciji programskih sadržaja i uručeni prilikom dodele uverenja polaznicima.

Spisak učesnika

R.b.

Ime i prezime

Ustanova-škola

Radno mesto

1.

Dragan Dojić

Srednja škola Krupanj

direktor

2.

Pavle Radić

Srednja škola Krupanj

profesor matematike,    I-1

3.

Rade Grujić

Srednja škola Krupanj

profesor fizike,  IV-1

4.

Vida Pantelić

Srednja škola Krupanj

profesor engleskog jezika,  I-5

5.

Dragan Bojić

Srednja škola Krupanj

profesor matematike       

6.

Lazar Ranković

Srednja škola Krupanj

profesor ekon. grupe pred,        II -3

7.

Milojica Femić

Srednja škola Krupanj

profesor geografije,        III -1

8.

Milija Tešić

Srednja škola Krupanj

profesor hemije,    I -5

9.

Miroslav Prokopić

Srednja škola Krupanj

profesor fizičkog vaspitanja,  I-3

10.

Dušica Zeljić

Opštinska uprava

prosvetni inspektor

11.

Goran Andrić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. muzičke kulture Krupanj 7/4

12.

Vinka Marinković

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

nast. Biologije                   7/1

13.

Smilja Vasiljević

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

nast. srpskog jezika Krupanj 7/5

14.

Vida Prokopić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

nast. srpskog j. i građ. vas. Krupanj

15.

Zorana Jović

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof, engleskog jezika Krasava 5. r.

16.

Pavlinka Migić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. geogr. Krasava i Kostajnik 6 r.

17.

Vladimir Šeremetov

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. Tehničkog i informat.

18.

Nada Mitrović

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. biologije Kostajnik 6. razred

19.

Jasmina Milutinović

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

pr. h.. i fiz. Kostajnik, Dvorska 7r

20.

Tanja Žugić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

nast. engleskog jezika Dvorska

21.

Miroslav Vasiljević

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

nast. TO i fizike Krupanj 8/3

22.

Veselin Cvetinović

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. TO i fiz. Krasava i Dvorska

23.

Marija Cvetinović

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

prof. engleskog jezika Krupanj

24.

Dragan Blagojević

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

direktor škole

25.

NelaSinđelić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

školski psiholog

26.

Slavka Andrić

OŠ „B. Ž. Milojević“ Krupanj

direktor

27.

Slađana Tešić

OŠ„Ž. J.  Španac“B. Crkva

pedagog

28.

Nebojša Nikolić

OŠ„Ž. J.  Španac“B. Crkva

nastavnik istorije

29.

Jelena Manojlović

OŠ„Ž. J.  Španac“B. Crkva

nastavnik likovne k.

30.

Snežana Ranković

OŠ„Ž. J.  Španac“B. Crkva

nastavnik fizike V1

Ocene uspešnosti realizacije seminara od strane učesnika

Sledeći podaci, koji su inače dostavljeni Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškom društvu Srbije, sadrže sve što je potrebno da bi se stekao utisak o tome kako su učesnici seminara ocenili sadržaje seminara i njihovu realizaciju.  

 Ocene iz upitnika Zavoda
(raspon od 0 do 4

Tvrdnje koje su vrednovane

Srednja vrednost
ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani

3.90

2. Realizovane teme/sadržaji mogu da doprinesu unapređivanju vaspitno obrazovnog rada

3.60

3. Upotrebljeni način rada (metode, oblici, tehnike rada) obezbeđuju učenje učesnika

3.60

4. U realizaciji seminara se uvažavaju prethodna znanja i iskustva učesnika

3.70

5. Seminar ima odgovarajući redosled i trajanje aktivnosti*
* 1 učesnik nije odgovorio

3.72

6. Voditelji su pripremljeni za
seminar

4.00

7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv

3.87

8. Voditelji seminara uvažavaju pitanja i sugestije učesnika i daju povratne informacije

3.87

9. Rad voditelja podstiče učesnike seminara na aktivnost

3.77

10. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara *

2.93

 *Uspešnost seminara u celini zasebno se vrednuje, što znači da ta ocena nije srednja vrednost podataka iz  odgovarajuće     kolone.

Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
(iz Upitnika Zavoda)

 • Velika sistematičnost u radu voditelja.
 • Bilo je zanimljivo i poučno, ali i naporno. Saznala sam dosta o radu učeničkog parlamenta, i to mi može pomoći u daljem radu.
 • Neudobne stolice doprinose bržem zamoru, padu koncentracije. Obratiti pažnju na uslove rada kao preduslov za održavanje seminara.
 • Radne materijale dostaviti pre seminara.
 • Poželjno je češće održavati ovakve seminare.
 • Veoma si sviđa rad u grupama, a posebno faza evokacije!
 • Bilo je kreativno i uspešno. Tako nastavite...
 • Seminar je veoma dobro osmišljen i pripremljen. Seminar je veoma dobro realizovan.
 • Atmosfera je radna, bez pritiska i nervoze. Samo tako nastavite !!!
 • Potrebno je učesnike seminara unapred obavestiti o toku i sadržaju seminara. Seminar treba da traje najmanje četiri dana.
 • Sve je bilo veoma korisno i nadahnuto.
 • Sve je dobro i nemam šta da predložim.
 • Voditelji seminara su sve vreme aktivni, angažovani i podstiču rad grupa. Metode i oblici rada obuhvataju angažovanje svakog učesnika i podstiču na rad.
 • Nemam.
 • Seminar je tekao veoma postupno. U početku mi se činilo da je suviše široko, opširno, zaobilazno – s obzirom na temu, no kako je vreme odmicalo jasno je da ništa nije slučajno ni nepotrebno. Veoma su prijale aktivnosti u koje smo lično uključeni, mada su se neki učesnici „provukli“ (šalim se). Možda bi trebalo prezentovati neki Statut ili Pravilnik iz konkretne škole, ili primer neke akcije, projekta... Sve u svemu – korisno, opušteno, informativno, zanimljivo...
 • Dodatna zapažanja nemam. A predlog: Možda u budućim seminarima bi bilo poželjno da učestvuju deca.
 • Seminar je bio koristan, zanimljiv, prvi dan malo naporan. Ali je vredelo odvojiti vreme za njega. Hvala  J
 • Seminar je sadržajan i pruža dobru osnovu za dalji rad u praksi.
 • Seminar je bio odličan. Ne treba ništa menjati. Problem je u trajanju seminara i u neudobnom okruženju (stolice). Možda bi trebalo razmisliti o boljem prostoru.

Komentari, mišljenja i sugestije učesnika o sadržajima programa
(iz  liste Pedagoškog Društva Srbije)

 • Sadržaji seminara će značajno uticati na povećanje kvaliteta rada učeničkog parlamenta.
 • Seminar u potpunosti ispunjava očekivanja. Teme su zanimljive i mogu nam biti od  velike koristi u radu.
 • Sadržaji izabranih tema su veoma značajni za jačanje naših profesionalnih kompetencija što će doprineti kvalitetnijem radu sa učenicima i unaprediti ?or – škole, a učenici će izgraditi svoje stavove i razvijati demokratske ideje.
 • Svi potrebni sadržaji su u potpunosti realizovani.
 •   Uglavnom su obuhvaćeni svi sadržaji vezani za ovaj seminar. Konkretni programski sadržaji su sasvim dovoljni za angažovanje odeljenjskih starešina i nastavnika u promociji prava učenika i njihovom učešću u radu škole i lokalne zajednice.
 •   Većinu teme ne poznajem dovoljno, pa mi je koristilo da ih čujem. Nije mi prijala tema o informacijama od javnog značaja. Potrebno je još više vremena posvetiti pedagoškoj strani, a manje pravnoj. Nismo naveli moguće teme i probleme (konkretno) kojim se bavi učenički parlament (više malo…). Sve u svemu bilo je odlično!
 •    Za tri dana sadržaja je sasvim dovoljno. Način realizacije – veoma uspešan.
 •    I teme i sadržaji će svakako pomoći u radu sa odeljenjskom zajednicom kao i sa učeničkim parlamentom.
 •    Seminar je jako interesantan i mnogo će pomoći razrednim starešinama u radu odeljenjskih zajednica i uopšte radu sa učenicima. Veoma dobro radite tako da ne znam šta bi mogla još dodati.
 •    Povećanje sadržaja bila bi veća opterećenost učesnika seminara.
 •    Prvi dan kraći u vremenu.
 •    Smatram da su sadržaji potpuni, bez određenih nedostataka sa veoma dobrom realizacijom.
 •    Ništa sem dobrog. 
 •    Nemam nijednu zamerku, oduševljena sam celishodnošću i širinom tema i načina rada.
 •    Nemam ništa da posebo dodam, jer do sada nisam imala iskustva sa radom u parlamentu. Ono što meni smeta kao nastavniku (i nekad učeniku) je nedostatak volje razr. starešine da izglade probleme koje njihovim učenicima prave „problematični“ profesori.
 •    Aktivno učešće učesnika (naročito rad u grupama). Motivišu nas da se angažujemo u većoj meri, a to je dobro.
 •     Konkretni primeri, poput video materijala, mogu doprineti da predavanja budu konkretna, očigledna i zanimljiva.
 •     Malo dublje razjasniti rad odeljenjskog starešine u vezi demokratske procedure.

 Ocene o realizaciji seminara iz  liste Pedagoškog Društva Srbije
(raspon od 1 do 5)

Ocenjuje se:

Srednja vrednost
ocena

RAD VODITELJA

4.70

ORGANIZACIJA SEMINARA

4.33

MATERIJALI ZA UČESNIKE

4.53

ATMOSFERA U GRUPI ..

4.90

UKUPNA OCENA ZA SEMINAR*

4.80

   *Ukupna ocena za seminar  zasebno se vrednuje, što znači da ta ocena nije srednja vrednost podataka iz  odgovarajuće     kolone.

Komentari, mišljenja i sugestije učesnika o sadržajima programa
(iz  liste Pedagoškog Društva Srbije)

 • Izuzetno prijatna atmosfera i podsticajno za rad tokom seminara.
 • Atmosfera je bila odlična. Bolji je rad u manjim grupama. Tako može više da se uradi i postigne.
 • Voditelji programa su izuzetni profesionalci, dobro organizovani i dobra podrška u radu učesnika seminara.
 • Najbolji efekat ima rad u grupi, interesantnije je, opuštenije, svi učestvujemo bez nekih blokada, maksimalno se trudimo.
 • Na rad voditelja sam veoma zadovoljna, pažljivi su, vladaju svim potrebnim informacijama, navode nas i podstiču dobru atmosferu u grupi.
 • Uvek nam treba više praktičnih preporuka.
 • 1. Rad voditelja na vrlo visokom nivou – ozbiljni, odgovorni, prijatni, poznaju širu materiju – neumorni!; 2. Organizacija odlična, prijatna atmosfera, dobar sastav učesnika, odlična vremenska dinamika…; 3. Materijal je mogao biti raznovrsniji – svelo se na (korisne) kopije određenih dokumenata, i nepravilno iscepljen karopapir. Film je bio odličan, slajdovi korisni…; 4. Pozitivno, opušteno, podsticajno… uživala sam!; 5. Žao mi je što su neki propustili učešće!
 • Organizacija seminara je vrlo dobra zbog skučenog prostora i neudobnih stolica.
 • Seminar je održan sa uspešnošću i dobrom realizacijom.
 • Organizacija seminara je bila na zadovoljavajućem nivou kada su u pitanju predavači.Jedino što je ometalo rad jesu neudobne stolice.
 • Voditelji su izvanredni u komunikaciji, povezivanju mišljenja i spuštanju lopte kada je to potrebno. Seminar je dobro organizovan i propraćen odgovarajućim materijalima za učesnike. Atmosfera u grupi veoma pozitivna zahvaljujući voditeljima i njihovoj stručnosti.
 • Mogli biste koristiti više boja! J (npr. papir u boji, flomasteri veselih boja…)
 • Interesantna i aktuelna tema, dobro pripremljeni voditelji i nadahnuti nastavnici.
 • Zadovoljna sam, tri dana nisam uzalud provela.
 • Obezbediti materijal za seminar pre početka.

Mišljenje realizatora programa je u skladu sa prethodno prikazanim ocenama, mišljenjima i stavovima učesnika seminara – reč je o uspešnom seminaru.
Realizatori programa procenjuju (a ta je procena dostavljena i Zavodu)  da je uspeh ostvaren  zahvaljujući izuzetnom raspoloženju učesnika za razmenu mišljenja i sve oblike interaktivnog rada, njihovom visokom  stepenu zainteresovanosti za programske sadržaje, i  dobrom grupnom nivou znanja o pojmovima koji čine teorijsku osnovu programa.

ZAKLJUČAK

Nakon dobijanja pomenute dodatne literature za škole, i donošenja odgovarajućih odluka na nivou nastavničkih veća (o njima je bilo reči u završnom radnom bloku seminara), biće obezbeđeni svi neophodni uslovi da se u obe osnovne, i naročito u srednjoj školi, već tokom drugog polugodišta, obezbedi uspešna primena programskih sadržaja u okviru odeljenjskih zajednica i učeničkih parlamenata, kao i optimalan početak rada u ovom području od samog početka naredne školske godine.
Kao i kod prethodnog seminara („Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“), od nastavnika-učesnika seminara, stručnih saradnika i pedagoških saradnika, zavisi kakav će obim aktivnosti i kakvi rezultati biti ostvareni.
Za očekivati je da će odgovorni ljudi iz lokalne samouprave, podržati sve oblike i sadržaje dalje saradnje  sa Pedagoškim društvom Srbije, koje, kao neophodna podrška, budu zahtevani od strane škola.

Izveštaj sastavili realizatori seminara:
B. Topalović i B. Ercegovčević


IZVEŠTAJ ZA OPŠTINU BOGATIĆ
o realizaciji seminara koji je organizovala  Opštinska uprava,
a realizovalo Pedagoško društvo Srbije u januaru 2011. godine

BogatićAneksom broj 2 Ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između Opštine Bogatić i Pedagoškog društva Srbije, koji je potpisan u  januaru 2011. godine, utvrđeno je da Pedagoško društvo realizuje dva seminara „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ za učenike srednje škole  i svih osnovnih škola sa područja Opštine.
Ova odluka lokalne samouprave predstavlja izlaženje u susret naknadnim zahtevima škola za kompletiranje uslova u svim sredinama za jačanje učeničkog parlamentarizma, odnosno za uspešnu promociju i ostvarivanje dečijih prava u skladu sa obavezama koje  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja postavlja svim zaposlenim u osnovnim i srednjim školama.
Kao i kod svih prethodno organizovanih seminara za odrasle, realizatori  seminara bili su licencirani treneri Biljana Ercegovčević i Božidar Topalović, koji je bio i koordinator svih aktivnosti koje organizuje Pedagoško društvo na području Mačvanskog okruga.

Osnovni podaci o seminaruma
Prvi seminar je održan 21., 22. i 23. januara 2011. godine u Osnovnoj školi „Laza K. Lazarević“ u Klenju, za učenike šestog i sedmog razreda-članove učeničkih parlamenata iz svih šest osnovnih škola sa područja Opštine.
Prijavljeno je 30 učenika, a seminar je pohađalo i uspešno završilo njih 29. Jedan učenik je zbog bolesti napustio seminar posle prvog radnog dana.
Spisak učesnika nalazi se u tabeli koja sledi.
Prostorni uslovi koje je obezbedila škola-domaćin (školska trpezarija) bili su optimalni u odnosu na zahteve odabranog načina rada realizatora programa sa učenicima, a dodatni kvalitet predstavljalo je izuzetna zagrejanost ovog prostora tokom sva tri radna dana.
Za učesnike je bilo obezbeđenje  osveženje (sokovi), kao i obrok za pauzu između prepodnevnog i popodnevnog rada.
Vršilac dužnosti direktora škole Vesna Stanojčić bila je stalno prisutna u školi tokom trajanja seminara, obezbeđujući sve neophodne uslove za uspešan rad sa učenicima.
Spoljašnji metereološki uslovi, sa svim karakteristikama prave zime, nisu uticali na normalno odvijanje seminara u skladu sa predviđenom satnicom. Izuzetan odnos direktora škola i roditelja učenika-učesnika seminara, koji su  organizovali, ili čak lično dovozili decu u Klenje, definitivno je otklonio i najozbiljniji mogući nepovoljni uticaj na  regularno odvijanje seminara - nejednako učešće svih učenika zbog problema prevoza tokom vikenda.
Voditelji su pripremili minimalnu, ali  dovoljnu količinu štampanog materijala za rad  tokom seminara. Svaki učenik je dobio i brošuru „Preuzmi sudbinu u svoje ruke!“, a svaka škola je već nakon seminara za nastavnike dobila i odgovarajući priručnik „Nauči, poentiraj!“, kao izuzetnu podršku i pomoć nastavnicima u osnaživanju mladih na realizaciji programskih sadržaja.
Spisak učesnika


R. b.

Od.

Prezime i ime

Škola

Mesto stanovanja

Izborni
predmet

 •  

6/1

Maletić Jelena

"L.K. Lazarević" Klenje

Klenje

V

 •  

6/2

Đenadić Marijana

"L.K. Lazarević" Klenje

Klenje

V

 •  

7/1

Lacković Đurđina

"L.K. Lazarević" Klenje

Klenje

V

 •  

7/2

Mijatović Stefan

"L.K. Lazarević" Klenje

Klenje

V

 •  

7/2

Stanojčić Nemanja

"L.K. Lazarević" Klenje

Klenje

V

 •  

6

Uglješić  Dragan

"C.Brkić" Glušci

Glušci

GV

 •  

7/1

Graovac Milica

"C.Brkić" Glušci

Glušci

V

 •  

7/2

Kostadinović Stefan

"C.Brkić" Glušci

Uzveće

V

 •  

6/1

ArnautovićAndrijana

"V.Karadžić" Badovinci

Badovinci

GV

 •  

6/2

PetrušićDejan

"V.Karadžić" Badovinci

Badovinci

V

 •  

7/1

Erdevički Ivana

"V.Karadžić" Badovinci

Badovinci

GV

 •  

7/2

Milutinović Miljana

"V.Karadžić" Badovinci

Badovinci

GV

 •  

6/2

Kovačević Anđela

"J.Veselinović" C.Bara

Crna Bara

GV

 •  

7/2

Mijailović Sanja

"J.Veselinović" C.Bara

Crna Bara

V

 •  

7/2

Zekić Milica

"J.Veselinović" C.Bara

Crna Bara

V

 •  

6/1

Mijatović Jovana

"J.Veselinović" C.Bara

Crna Bara

GV

 •  

6/1

Jocković Sanja

"N.Tesla" Dublje

Dublje

V

 •  

6/1

Prokić Nikola

"N.Tesla" Dublje

Dublje

V

 •  

7/1

Mašić Nataša

"N.Tesla" Dublje

Dublje

GV

 •  

7/2

Drezgić Dušan

"N.Tesla" Dublje

Dublje

V

 •  

6/2

Dukić Lazar

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

GV

 •  

6/3

Paunić Marija

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

V

 •  

6/4

Kokorović Aleksandra

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

V

 •  

6/5

Puzić Nemanja

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

V

 •  

7/1

Knežević Tatjana

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

V

 •  

7/2

Ostojić Teodora

"M.Mitrović" Bogatić

Klenje

GV

 •  

7/3

Dragićević Sara

"M.Mitrović" Bogatić

Glušci

GV

 •  

7/4

Jovanović Zoran

"M.Mitrović" Bogatić

Bogatić

GV

 •  

7/5

Josipović Andrea

"M.Mitrović" Bogatić

Belotić

V

Drugi seminar je održan 28., 29. i 30. januara 2011. godine u Mačvanskoj srednjoj školi u Bogatiću, za učenike prvog, drugog  i trećeg razreda-članove učeničkog parlamenata ove škole.
Prijavljeno je 30 učenika, a seminar je pohađalo i uspešno završilo njih 25 (spisak sledi).
Spisak učesnika

R. b.

Prezime i ime učenika

Odelje-nje

Izb. pred.
V - GV

Ime i prezime
 odelj. starešine

1.

Nenad Damnjanović

I1

V

Olivera Lolić

2.

Bojana Đurić

I1

V

Olivera Lolić

3.

Nikola Radovanović

I2

V

Ljiljana Krajčinović

4.

Milica Krstić

I2

V

Ljiljana Krajčinović

5.

Uroš Berić

I3

V

Dragorad Sredić

6.

Aleksandar Berić

I3

GV

Dragorad Sredić

7.

Vladimir Janjić

I3

GV

Dragorad Sredić

8.

Milena Puzić

I4

V

Siniša Baćanović

9.

Marko Mijatović

I4

V

Siniša Baćanović

10.

Nenad Todorović

I5

V

Branko Maksimović

11.

Luka Lovčević

I5

V

Branko Maksimović

12.

Đurđina Đonlić

II2

GV

Ljiljana Beljić

13.

Slobodan Đurić

II2

V

Ljiljana Beljić

14.

Miloš Kokanović

II3

GV

Nikola Martić

15.

Mladen Gajić

II3

V

Nikola Martić

I16.

Jelena Petrović

II4

V

Ivana Krunić

17.

Marina Timotić

II5

V

Nataša Miražić

18.

Marija Jovanović

II5

GV

Nataša Miražić

19.

Nenad Aleksić

II6

V

Nataša Marinović Ković

20.

Ivanka Milovanović

II7

GV

Nada Jelesić

21.

Marina Petrović

II7

V

Nada Jelesić

22.

Jelena Vešić

III1

V

Miomir Knežević

23.

Ivana Kojić

III2

GV

Milica Jakelj

24.

Marija Grujić

III3

V

Miodrag Šupeljaković

25.

Dubravka Grnović

III4

GV

Tatjana Mihailović-Kwon

Zbog bolesti, ali i zbog drugih-nepoznatih razloga, ukupno pet učenika je  napustilo seminar posle prvog ili drugog radnog dana,  što je zaista velika šteta, pre svega za te učenike, ali i za Školu koja je mogla dobiti toliko obučenih parlamentaraca više.
Obzirom da je prvi dan seminara bio i nastavni dan u školi koja radi u dve smene, po prvi put se desilo da škola- domaćin stavi na raspolaganje nastavničku kancelariju kao prostor za rad sa učenicima. Na taj način su oni dobili najudobniji mogući osnovni inventar (pre svega stolice), što je značajno doprinelo da  uglavnom dobro podnesu dugotrajan i intenzivan rad tokom sva tri radna dana.
Realizatori programa su prilagodili sadržaj rada raspoloživom prostoru (izostavljeni su neki sadržaji, pre svega pojedine funkcionalne igrice koje su zahtevale više prostora), ali su u celini uslovi za rad bili skoro optimalni.
Za učesnike je bilo obezbeđenje  osveženje (sokovi, pa čak i kafe po želji), kao i obrok za pauzu između prepodnevnog i popodnevnog rada.
Stručna saradnica Jasmina Živanović, pedagog škole, prisustvola je seminaru tokom sva tri radna dana, aktivno doprinoseći uspešnoj realizaciji programskih sadržaja.
Realizatori seminara su obezbedili potrebne količine radnog i edukativnog materijala za rad tokom seminara, a srednjoškolci su, kao i učenici osnovnih škola, na kraju dobili brošuru „Preuzmi sudbinu u svoje ruke!“.
Škola je (kao i osnovne škole) ranije već  dobila i odgovarajući priručnik „Nauči, poentiraj!“, koji može  pomoći nastavnicima u osnaživanju mladih na realizaciji programskih sadržaja.

Ocene uspešnosti realizacije seminara

Realizatori seminara  su svoju završnu ocenu formirali polazeći od sledećih postupaka praćenja i vrednovanja realizacije:

 • Dnevne-narativne evaluacije na kraju prvog i drugog  radnog dana, kao pojedinačnog rezimea svakog učenika o tome kako je izgledao zajednički rad (šta im se svidelo, šta im se nije svidelo), i kao njihovog ličnog konkretnog doprinosa na planu poboljšanja kvaliteta rada u narednom danu (da li imaju neki konkretan predlog za sledeći radni dan);
 • Razmatranje dnevnih evaluacija, rezimiranje i opredeljivanje za realizaciju onih predloga koji su opravdani i realni, uz dogovor voditelja o tome šta bi trebalo dopuniti ili izmeniti u pripremama za naredni dan;
 • Konsultacije „u hodu“ voditelja seminara o prilagođavanju  pripremljenih scenarija za rad u skladu sa objektivnim uslovima rada i  reagovanjima grupe;
 • Završne evaluacija, koja je prilagođena uzrastu polaznika sa formom koja je veoma slična već pomenutoj kod dnevne evaluacije.   

MIŠLJENJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 

R.b.

Tri najvažnije stvari zbog kojih je vredelo biti učesnik ovog seminara

Stvar koja je mogla/morala biti drugačija da bi seminar bio još bolji

Stvar koja ti se nije svidele i to u tolikoj meri da ćeš je uvek pomenuti kada pričaš o ovom seminaru

1.

I-druženje;  II-zabava, III-sticanje novih znanja i odgonetka značenja nama nepoznatih reči.
Dečija prava i participacija i upoznavanje novih drugova!!           Ocena za ceo seminar 10!!!

Samo da ste bili malo strožiji prema određenim učenicima, ali sve je OK!

-

2.

Druženje, Đurđina, nova prijateljstva.

Seminar je bio odličan, tako da ništa ne bih menjao.

Nije mi se svidelo to što je bilo više dečaka. Predlažem više devojčica da bude.

3.

Tri osnovne stvari su: druženje, igre i mnogo naučenih reči.

Seminar je bio super i ništa nije trebalo da bude drugačije.

Sve mi se svidelo, nije bila ni jedna stvar koju mogu da izdvojim.

4.

1.Nisam bio u petak u školi 2.Naučio sam nove reči 3.Zezo sam se.

Pa da budu sve stolice tapacirane.

Film Arifa Huseina.

5.

Važno je biti učesnik da bi se stekla nova znanja o dečjim pravima, da bi se stekla nova znanja o učeničkom parlamentu, da bi se družili i kroz igre pokazali novostečeno znanje.

Mislim da je moglo biti više mozgalica i igara.

Nije mi se svidelo ponašanje nekih učenika.

6.

- Naučila sam mnogo toga… - kad smo pričali o želji i potrebi – i zato što smo se družili.

Možda da smo se malo više igrali.

Nije mi se svidela drugog dana ona igra na kraju.

7.

Zbog toga što smo naučili da razlikujemo želje i potrebe, upoznali nove drugare, naučili koja su naša prava.

Pa … disciplina.

Pa možda ponašanje nekih učenika.

8.

Razlike između želje i potrebe, prava deteta i šta sve parlament može da uradi.

Možda da smo još malo pričali o pravima parlamenta.

Zadnja igra na kraju drugog dana. J

9.

Pa, prva što sam upoznala novo društvo, druga što je jako zanimljivo, i na kraju što se ovaj seminar održao u Klenju!!! J

Pa, bio bi još bolji da je bilo više igrica i gledanja filmova.  :D

Pa, nije mi se svidelo što ima malo slatkih dečaka, jer da ih je bilo više bilo bi nam puno zabavnije. J

10.

1. druženje; 2. što smo mnogo naučili; . igre; 4. divni nastavnici.

Možda malo više igara, ali ostalo je sve super.

Svidelo mi se sve i opet bih sve ovo isto ponovila. Svaka vam čast

11.

Naučiti nove reči, upoznati nove drugove a najvažnije je to što ću moje znanje preneti na drugove iz škole.

Mešanje sa devojčicama i trebali ste da budete strožiji. Ali kada sve skupimo čista (5-).

Drskost nekih devojčica.

12.

Vredelo je biti učesnik seminara jer smo govorili o dečijim pravima, našim potrebama i željama.

Ponašanje nekih učenika je moglo da bude bolje,pa bi seminar bio bolji.

Sve stvari su mi se svidele. Posebno kako su nastavnici bili strpljivi u radu sa nama.

13.

Zato što smo igrali igre, naučili nešto više o dečijim pravima, i što smo se družili.

Pa možda da je malo kraće trajao ali u suštini je sve bilo kako treba…

Ponašanje nekih učenika….

14.

Druženje, igrice, nova saznanja…

Ovaj seminar je bio super, tako da ja nemam šta da dodam.

Bilo je malo dečaka. Šalim se, sve je OK!!!

15.

1. Naučila sam mnogo novih stvari, 2. upoznala sam novih drugara, 3. predavači su bili divni prema nama (učenicima).

Možda malo više igrica u grupama jer u njima učimo više nego kroz samu priču.

Nije mi se svideo odnos nekih učenika prema predavačima seminara..

16.

Pažljivost, inteligentnost, druželjubivost, i to što smo ostvarili kontakt sa drugim učenicima.

Pa da smo se možda malo više družili, J igrali, zabavljali J

Zato što se većina smejala i smetala je  učenicima koji su radili i pratili.

17.

Pa što se stiče novo znanje, upoznavanje novih prijatelja, nove igre koje smo naučili…

Pa to da su neki učenici mogli da budu pažljiviji u toku seminara.

Ne mogu da izdvojim ni jednu stvar jer je sve bilo kako treba!

18.

Vredelo je biti na seminaru zbog: učenja novih pravila i izraza, novih reči, druženja. Predavači su bili sjajni!!!

Možda da je bilo više onako  zanimljivih i lepih igara.

Disciplina nekih učenika, ali i pored toga bilo je sjajno.

19.

1. Upoznavanje novi reči. 2. Druženje. 3. Novo iskustvo

Nestašne dece.

To što je čika Boško previše pričao.

20.

To što smo se družili sa ostalom decom, naučili smo mnogo stvari, zaljubili smo se, sve ovo će ostati u lepom sećanju.

Možda smo mogli više da se mešamo u grupama.

To što je čika Bole previše pričao.

21.

Druženje, nova iskustva, što nismo spavali 3 dana (kao u vojsci).

Drugačija atmosvera, drugačija organizacija.

To što Bole puno priča.

22.

Participacija, Konvencija o pravima deteta, nove reči.

Pa malo manje nestašnih poput Stefana i Zorana.

To što čika Boško puno priča, a Bilja manje.

23.

Da bi nešto novo naučio, zbog druženja, da u petak ne idem na časove…

Da sam ja bio malo mirniji XD… Da smo se više igrali

Sve je bilo lepo, ali posebno nastavnici…Stefan M.

24.

Druženje, to što sam naučila nešto više  o đačkom parlamentu, što sam upoznala nove drugove, i zbog dobrih nastavnika.

Da su nastavnici bili malo strožiji prema nekim učenicima koji su ometali seminar.

Ponašanje Đurđine, Stefana i Nemanje. Ometali su i nastvnike i sve učesnike seminara.

25.

1. Stekla sam nova znanja; 2. To što sam upoznala divne profesore Bilju i Bola. 3. I što sam upoznala nove drugove i drugarice.

Moglo je biti malo više ozbiljnosti…

Nije mi se svidelo to što su neki učenici ometali seminar.

26.

Druženje, sticanje znanja, ljubav

Da je duže trajalo, al` da ne ustajemo tako rano vikendom.

Rano ustajanje vikendom.

27.

1. druženje, 2. igrice, 3. sve što smo naučili, 4. nove reči, 5. film.

Da neki đaci nisu toliko ometali predavanje, već da su slušali predavanje.

Nema ništa.

28.

1. Druženje 2. Da nešto naučim i 3. Da prenesem na druge.

Mogli smo da više pričamo o „pravima“!

Nije mi se svidelo ometanje nastave od strane učenika!

29.

Jedna vrsta obrazovanja, druženje i komunikacija sa profesorima.

Trebali su da povećaju kriterijum za disciplinu.

Sve je bilo jedno lepo druženje i komunikacija tako da je sve bilo više nego dobro.

 MIŠLJENJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

R.b.

Tri najvažnije stvari zbog kojih je vredelo biti učesnik ovog seminara

Stvar koja je mogla/morala biti drugačija da bi seminar bio još bolji

Stvar koja ti se nije svidele i to u tolikoj meri da ćeš je uvek pomenuti kada pričaš o ovom seminaru

1.

1. stekla sam novo iskustvo; 2. prihvatila sam parlament kao ozbiljnu stvar; 3. proširila sam svoj rečnik.

Možda da predavači malo više rade na samoj komunikaciji članova seminara, inače sve pohvale vama. Odličan posao! :D

Sigurna sam da ne postoji takva stvar, izuzev umora koji sam osećala prvi dan, ali to je bilo neizbežno.

2.

1. Saznala sam nešto novo; 2. Stekla sam još drugova; 3. Bilo je zabavno.

Da smo svi bili, a ne da jedni dođu, a drugi ne.

Ometanje pojedinih učenika predavače koji su nas učili nečem novom.

3.

Sticanje novih iskustava, edukacija.

Trebali su učenici više da pričaju a manje predavači.

-

4.

-Saznala sam koja je važnost učeničkog parlamenta; -bolje upoznala prava deteta; -ovo znanje ću preneti odeljenju.

Nedovoljno vremena za izvršavanje određenih zadataka.

-

5.

Da naučim nešto novo da bih kasnije preneo nekom drugom!

Da profesor manje priča.

Neupućenost nekih đaka uopšteno šta je to parlament!

6.

Najvažnije mi je bilo što sam naučio koje su razlike između tima i grupe, i drago mi je što sam u ovom trećem delu radio puno o parlamentu.

-

-

7.

Najvažnija stvar je da saznam šta znači seminar, šta se uči na njemu i zašto je on bitan.

Malo blaži doručak.

-

8.

Dečija prava, ponašanje na parlamentu…

Više komunikacije, više igara, gledanje filmova..

-

9.

Naučila sam nešto jako bitno o dečijim pravima i učeničkom parlamentu što ću se potruditi da prenesem na svoje drugove i drugarice, i naravno druženje..

Zaista nemam zamerke!

Uspeli ste da utičete na nas u jako pozitivnom smislu, tako da i da ima nešto što mise nije svidelo ne bih pomenula!

10.

1. Jer je jako poučno, 2. zbog druženja, 3. da bih saznala nešto novo.

-

Da bude malo kraći seminar.

11.

Mogla sam da dam svoje mišljenje koje će biti saslušano, sloboda mišljenja, davanje predloga.

Mogli bi malo više da dajemo svoje ideje.

Dugo traje.

12.

-Shvatila sam bolje šta je parlament, -veoma veliku važnost komunikacije, -timski rad.

Još više diskusije.

Dugo sedenje, ali vredelo je.

13.

Ništa nisam znao za prava deteta.

Odlično je sve bilo!

Mora da mi se slegne da bih mogao reći pošto ima mnogo informacija.

14.

1. Naučili smo dečija prava, 2. gledanje filma, 3. upoznavanje sa nečim novim.

Ne znam! Nemam predstavu…

Ja takve stvari nemam.

15.

Da naučim nešto novo o parlamentu, da znamo šta nam nedostaje, druženje…

Seminar mi se svideo, ne bih ništa menjao.

Ništa ne bih menjao.

16.

Za mene su najznačajniji poučni filmovi, razne diskusije, i upoznavanje sa dečijim pravima.

Seminar je sasvim dobar ovakav kakav je.

Pa nisu mi e svideli testovi sa pitanjima.

17.

Naučili smo neka naša prava koja nismo znali; kakvo bi trebalo da bude stanje u UP i što amo naučili nešto što nismo znali.

Možda bi seminar trebao kasnije da počne, jer su skoro svi bili neispavani.

Nema te stvari.

18.

Prvo bila mi je čast učestvovati u ovom seminaru, saznala i naučila sam dosta toga i nadam se da će mi to koristiti, i da ću imati nešto od toga što sam bila učesnik.

Nema te konkretne stvari.

Nema to što mi se nije svidelo, bilo je veoma poučno i ovakvi seminari i slični trebalo bi češće da budu.

19.

Ne sećam se stvari.

Diskusije.

Ništa.

20.

Zato što smo upoznali mnogo novih drugara i naučili dosta o svojim pravima i naučili mnogo toga.

-

-

21.

Upoznajemo dečija prava, družimo se i shvatamo neke stvari koje nismo znali! (nisam hteo da napišem da je važno šta se jede)

Ništa, sve je dobro.

Dugo traje

22.

Veće upoznavanje sa dečijim pravima. Sticanje novih znanja o učeničkom parlamentu. Sticanje novih „životnih iskustava“.

-

-

23.

1. Učili smo o pravima dece, 2. nove reči, 3. Druženje sa drugovima i predavačima.

-

-

24.

Naučila sam mnogo stvari, kakva mi imamo prava kao učenici, i kako da radimo u parlamentu.

Meni je bilo super, dobro su nam predavali, neka tako ostane.

Mogu da pričam da mi je samo lepo bilo, lošeg nema.

25.

Pojačali ste nam samopouzdanje, ukazali nam da ako imamo jaku volju možemo da promenimo sve što nam smeta, saznali smo više o dečijim pravima, dobro se zabavili.

Da predavanja budu malo kraća.

Što dugo traje.

U svojim izveštajima Pedagoškom društvu, a u skladu sa zahtevima Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, u delu koji se odnosi na dobre strane seminara, realizatori seminara su istakli (objedinjeno, za oba seminara):

 • Način na koji je organizovan – kao rezultat ustanovljene saradnje između Pedagoškog društva i lokalne samouprave, i činjenice da je u novembru prethodne godine realizovan isti seminar za odrasle iz svih škola sa područja opštine;
 • Izbor polaznika seminara i svakodnevno uočavanje njihovih (jednog značajnog dela) nespornih stvarnih potencijala i raspoloženja da učestvuju u svemu što je vezano za rad učeničkih parlamenata i za ostvarivanje njihovih prava;
 • Izuzetna briga škola o učenicima, izražena kroz obezbeđenje što boljih uslova za rad. 

Jedina zamerka, registrovana na seminaru za učenike osnovnih škola (uočljiva i u završnoj evaluaciji učenika), odnosi se na određeno odstupanje u ponašanju male grupice učenika (3 učenika iz iste škole)  u odnosu na krajnje pozitavan odnos i ponašanje svih ostalih učenika tokom sva tri radna dana.
Navedena konstatacija nije uticala ne konačnu procenu realizatora seminara da su programski sadržaji uspešno realizovani, i da je nivo ostvarenosti potpuno u funkciji stvarnih potreba vezanih za njihovu implementaciju u svakoj od konkretnih školskih sredina.

ZAKLJUČAK

Realizatori seminara, kao predstavnici Pedagoškog društva Srbije, osnovano zastupaju stanovište da je u ovom trenutku, na nivou Mačvanskog okruga (sve opštine osim Loznice i Ljubovije), opština Bogatić, sa svojim osnovnim školama i srednjom školom, ostvarila  najpotpunije i najkvalitetnije stručno usavršavanje nastavnika i edukaciju učenika u oblasti promocije i ostvarivanja dečijih prava i jačanja učeničkog parlamentarizma.
Zahvaljujući dobroj saradnji sa svojim školama, razumevanju i uvažavanju aktuelnih potreba, predstavnici lokalne samouprave mogu sa punim pravom da konstatuju (i na svečanom uručenju sertifikata učenicima da javno saopšte), da u srednjoj školi i u svakoj osnovnoj školi, kada su u pitanju pomenute oktivnosti, od prvog februara ove godine postoje:

 • od 2 do 5 edukovanih nastavnika u svakoj osnovnoj školi, i 4 u srednjoj školi ;
 • od 3 do 9 edukovanih učenika u  svakoj osnovnoj školi (pri čemu su učenici sedmog razreda članovi sadašnjeg učeničkog parlamenta), i skoro kompletno edukovan  sastav sadašnjeg učeničkog parlamenta u srednjoj školi;
 • dovoljno edukativnog materijala za rad nastavnika na osnaživanju učenika za promociju i ostvarivanje njihovih participativnih i ostaih prava i uspešan rad učeničkih parlamenata,  i
 • otvorene mogućnosti za razmenu iskustava na opštinskom nivou i za dodatne kontakte i konkretne oblike saradnje sa predstavnicima Pedagoškog društva – realizatorima seminara,  kao vid spoljne podrške koju obezbeđuje lokalna samouprava kao i
 • realne mogućnosti da se nosioci ovih aktivnosti u školama dodatno  motivišu za svoj rad i postizanje što boljih rezultata.

Objektivno, ne postoje nikakve prepreke da pomenuti broj nastavnika i učenika, svojim angažovanjem do kraja tekuće školske godine, ne pokažu i dokažu da su baš oni opravdano bili izabrani da pohađaju seminare sa ovim programskim sadržajima, i podizanjem obima i kvaliteta dosadašnjih aktivnosti na ovom planu,  dokažu i lokalnoj samoupravi i široj pedagoškoj javnosti,  da ovakav oblik stručnog usavršavanja odraslih i edukovanja mladih, ostvaren kroz saradnju opštinske uprave i Pedagoškog društva,  daje rezultate koji su nam toliko neophodni, i time na najbolji i jedini  mogući način potvrde  opravdanost ulaganja sredstva.

Pre svega za škole, a zatim i za lokalnu samoupravu, ostaje samo razmišljanje o tome da li bi možda bilo poželjno i ciklus edukacije vezan za prevenciju nasilja i konstruktivno rešavanje sukoba („Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“), dovesti do istog nivoa kao ovaj.
Sudeći po dosadašnjem iskustvu u okviru uspostavljene saradnje sa Pedagoškim društvom, to je, kao i do sada, više pitanje zainteresovanosti tj. potreba škola, nego pitanje sredstava kojima bi to trebalo finansirati. Opština Bogatić, kao finansijer stručnog usavršavanja, u ovoj akciji još ni jednom nije stavila znak pitanja na mogućnost obezbeđenja neophodnih sredstava.
Jedino što nam je svima preko potrebno su rezultati koji opravdavaju uložen rad, vreme i naravno sredstva.

Izveštaj sastavili realizatori seminara
B. Topalović i B. Ercegovčević

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME