zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: Izveštaj o seminaru za odrasle iz osnovne škole „Dragoljub Ilić“ ::

Izveštaj o seminaru za odrasle iz osnovne škole „Dragoljub Ilić“ iz Dračića
(Realizovan u Valjevu, u OŠ „Nada Purić“,  12., 13. i 14. februara 2010. godine)

U izuzetnom radnom prostoru OŠ „Nada Purić“ u Valjevu, koji se sastojao iz stalno dobro zagrejanih prostornih celina,  pogodnih za rad cele grupe („stolice u krugu“), zatim za istovremen rad 5-6 grupa, i konačno za boravak grupe tokom pauza, zaposleni iz OŠ „Dragoljub Ilić“ iz Dračića, sa svojim trenerima (Gordana Milovanović iz Valjeva, Božidar Topalović i Biljana Ercegovčević iz Šapca) uspešno su savladali programske sadržaje trodnevnog obaveznog seminara „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“.

Veličina i sastav grupe bili su optimalni: 18 učesnika, 7 profesora razredne nastave, 9 profesora predmetne nastave, stručna saradnica i direktor škole. Grupa u proseku ima 14 godina radnog staža, u to u rasponu od 2 meseca do 29 godina.

Zahvaljujući Pedagoškom društvu Srbije i treneru–domaćinu (Gordani Milovanović, stručnoj saradnici-pedagogu Ekonomske škole iz Valjeva), tehnička opremljenost, opremljenost potrošnim materijalom i materijalom neophodnim za rad učesnika, bili su optimalni.

Za sva tri dana rada, angažovanjem direktora škole Zorana Novakovića, za učesnike je obezbeđeno osveženje (napici i kafa)  tokom pauza, a za drugi i treći dan i sendviči kao obrok između prepodnevnog i popodnevnog rada.

Zaslužuje da bude pomenuto da drugog radnog dana nije bilo odsutnih, i ako su vremenske prilike za bilo kakvo putovanje bile ekstremno loše.
Program seminara  bio je standardan i po sadržajima, i po dužini trajanja radnih blokova, a rad trenera prilagođen sastavu grupe i njihovim potrebama, u skladu sa višegodišnjim iskustvom, stečenim realizacijom ovog programa u različitim školskim sredinama, i uz uvažavanje  zahteva koje su diktirale promene u ključnim zakonskim odrednicama koje daju pravni okvir centralnim programskim sadržajima.

Na kraju prvog i drugog  radnog dana realizovana je narativna evaluacija, kako bi voditelji saznali mišljenja učesnika, i bili u stanju da obezbede u narednom danu ostvarenje svih onih njihovih predloga koji bi objektivno doprinosili višem kvalitetu zajedničkog rada.

Završna evaluacija je urađena prema standardnom evaluacionom listu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i prema evaluacionoj listi Pedagoškog društva Srbije.

Specifičan pristup realizaciji predstavljalo je angažovanje tri voditelja-trenera u okviru jednog radnog dana (pa i unutar jednog radnog bloka), koje je, prema svim uočenim pokazateljima, doprinelo dinamici i kvalitetu rada, i u celini prijalo učesnicima.

Prvi radni dan
I ako sadržaji o dečijim pravima mogu da budu zamorna za učesnike, posebno ako su (kao u ovom slučaju) na seminar došli odmah nakon obavljenih svojih radnih obaveza u školi predviđenih za taj dan, ovaj radni blok je vrlo visoko (4.61 na skali od 5) vrednovan sa pozicije značajnosti njegovih sadržaja za učesnike i njihov razvoj.

Seminar Valjevo

Uvođenje dokumentarnog filma kao sredstva za što uspešnije prepoznavanje dečijih prava, oblika i sadržaja borbe za njihovo ostvarivanje, kao i procenu različitih nivoa participacije mladih u svemu tome, verovatno je doprineo opštem zadovoljstvu i prevazilaženju uticaja faktora zamora i objektivnog stanja organizma učesnika koji nije bio podoban za ekstremne napore i konstantnu pažnju.
Adekvatna priprema za rad sa filmom doprinela je  da to bude i mogućnost za proveru  znanja koja će biti stečena u narednom bloku, kao i vrlo upečatljiva najava korišćenja filma kao jedne od tehnika kritičkog mišljenja, za koje je predviđen ceo radni blok narednog dana.

Zahvaljujući takvom opštem pozitivnom stanju, i na individualnom i na grupnom planu, nivo uspešnosti je zadržan i tokom poslednjeg radnog bloka. On  je bio posvećen razmatranju pojmova želja, potreba i ciljeva, i njihove povezanosti  sa ljudskim, odnosno dečijim pravima i učeničkim parlamentarizmom, kao i povezanosti našeg sistemskog zakona o obrazovanju i vaspitanju sa sadržajima Konvencije o pravima deteta.

Potvrda navedenih konstatacija dobijena je na kraju dana, kroz narativnu evaluaciju. U mišljenjima učesnika dominirali su zadovoljstva u pogledu načina vođenja seminara, stvorene radne  atmosfere koja je opuštena i podsticajna, aktivnog učešća i rada u svemu, a posebno u okviru aktivnosti vezanih za primenu filma.

Praktično svi navodi (5 od 6) pod stavkom „Nije mi se svidelo..“, kao i 4 od 7 predloga u rubrici „Predložio-la bih…“, bili su vezani za pauze, njihov broj i trajanje, što je bilo i sasvim logično, najpre sa aspekta podele na grupu (brojniju) pušača i nepošača, a u uslovima duple doze radnog angažovanja u jednom danu.
                  
Drugi radni dan
Zbog problema vezanih za nevreme koje „zatrpalo“ valjevski kraj pa i celu zemlju, i posledica  na korišćenje prevoznih sredstava (povratak trenera), došlo je do neznatne promene u redosledu radnih blokova. Timski rad je postavljen da bude poslednji, što mu uopšte nije smetalo da zauzme najviše mesto (sa 4.88 – najviše i u radnom danu, i na nivou celog seminara) u pogledu procene učesnika o značajnosti sadržaja, čime je potvrđen njegov rejting iz prethodnog perioda, tj. iz prethodnih seminara.
Programski sadržaji vezani za pojam demokratije i osnovne karakteristike parlamenta, za odredbe sistemskog zakona koje regulišu osnivanje i rad učeničkog parlamenta, kao i uvodna priča o učeničkom parlamentu kao mehanizmu uspostavljanja demokratije u školi, izazvali su 3 od 7 učesnika da u dnevnoj evaluaciji navedu da je u radu voditelja bilo preopširnosti i digresija.
To nije sprečilo da na nivou cele grupe  sadržaj  ovog bloka bude ocenjen kao značajan, i na nivou blokova iz poslednjeg radnog dana.

Seminar Valjevo

Potrebno je istaći da je blok o kritičkom mišljenju zauzeo vrlo visoko mesto (odmah iza timskog rada) u hijerarhiji značajnosti sadržaja (4.55), što inače nije čest slučaj. Po oceni trenera, u realizaciji ovog bloka iskustveno se došlo do novih pristupa, koji su obezbedili veću prijemčivost, i veću praktičnu upotrebnu vrednost ovih znanja. To je potencirano uvlačenjem primene pojedinih tehnika kritičkog mišljenja u način rada učesnika u blokovima poslednjeg radnog dana.

Pozitivne kvalifikacije za rad u drugom danu su timski rad, dinamika i smenjivanje različitih aktivnosti, zanimljiv rad u grupi, opuštena atmosfera. Posebno je obradovala konstatacija „Uglsvnom je sve primenljivo.“.

Treći radni dan
Sadržajima radnih blokova „Liderstvo“ i „Pregovaranje“ učesnici su dali značajnost kao i prvom bloku prethodnog dana („Demokratija i parlament“ – 4.38), ali je od toga značajnije da su „Parlamentarci i parlament po meri-akcioni plan za osnivanje i rad učeničkog parlamenta“ na istom nivou.
I što je još značajnije, svojim radom i uz pomoć tehnike grozda, učesnici su stvorili jasnu predstavu šta treba uraditi nakon seminara da bi njihova škola osnovala učenički parlament i stvorila prave pretpostavke za njegov uspešan i dugovečan rad.

Ishodi rada cele grupe bili su pravi kriterijum uspešnosti celog seminara.
Reklo bi se da je završna evaluacija to i potvrdila.

U listi Pedagoškog društva, ukupna ocena za seminar odgovara đačkoj petici, pri čemu su pojedini aspekti ocenjeni ovako:

 • organizacija seminara 4.38 (nije nađeno rešenje za sve kada su bile pauze u pitanju!);
 • atmosfera u grupi 4.61;
 • rad voditelja 4.72 i
 • materijali za učesnike 4.77.

Najopširniji pisani komentar na evaluacionoj listi jednog učesnika bio je:
„Zadovoljan sam i sadržajem, i načinom rada ovog seminara. Zaista moglo se mnogo naučiti. Puno uspeha u daljem radu.“

Svi elementi koji se procenjuju u okviru evaluacione liste Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, od strane učesnika seminara iz osnovne škole „Dragoljub Ilić“ iz Dračića, dobili su procenu na nivou: POTPUNO SE SLAŽEMO sa svim tvrdnjama ponuđenim za procenu!
Kolika je „težina“ te procene, vidi se iz sledeće tabele koja pripada pomenutoj listi.

 Elementi koji se procenjuju
(tvrdnje)

Prosečna
procena
(raspon od 0-4)

 • Obrađeni sadržaji su u skladu sa postavljenim ciljevima                   

3.94

 • Izbor metoda i oblika rada je odgovarajući         

3.65

 • Ciljevi su ostvareni

3.83

 • Program doprinosi sticanju  znanja, veština i sposobnosti             

3.83

 • Program je koristan za naš dalji rad                   

3.61

 • Program je primenljiv u praksi                      

3.61

 • Realizatori uspešno prezentiraju sadržaj 

3.89

 • Ostvarena je dobra komunikacija realizatora sa učesnicima             

3.72

 

 

 • Seminar je uspešan u celini                        

3.78

Izveštaj pripremio:
Mr Božidar Topalović

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME