zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: ŠKOLA PO MERI DETETA ::

Škola, kao obrazovno-vaspitna institucija, pulsira na svoj jedinstven način u kome su isprepletani susreti odraslih i onih mladih koji odrastaju. Svaki učenik, od trenutka kada prvi put zakorači u školu i postane đak, do kraja svog srednjoškolskog doba, ima prirodnu potrebu i želi da je siguran, bezbedan, zaštićen, da u kontaktu sa vršnjacima i odraslima živi međusobno razumevanje, uvažavanje, lepotu, radost i lakoću druženja i školovanja. Možda bi neko od vas, ko zainteresovano čita ove redove, pomislio da zvuči bajkovito. A mi želimo da znate i uvek imate u vidu da su to prirodna prava i potrebe naše dece ali i svih nas odraslih.

Stvarnost nas uči da uvek sagledamo dve strane medalje i obratimo pažnju na različite životne, školske situacije nesporazuma, konflikta, nasilja, koji remete mir i prirodnu radost i kvalitet kontakata svih aktera škole. Zato uviđamo da je u svim školama preko potrebna implementacija onih programa i projekata, čiji su ciljevi učenje nenasilne komunikacije, smanjenje nasilja u školi, transformacija sukoba i aktivizam mladih. Projekat Transformacija sukoba i osnaživanje mladih, u svoja dva programa: Školska medijacija i Učenički parlament, upravo promoviše razne načine, principe, modele i  tehnike kojima se mladi osposobljavaju da samostalno rešavaju probleme, da izazove pretvore u prilike za razvoj pozitivnih osobina potrebnih individui jednako koliko i društvu. Kvalitet i vrednost ovih programa i njihova praktična primena u školama utiče na podizanje svesti mladih i odraslih o potrebi međusobnog uvažavanja, slušanja, razmene, učestvovanja, saradnje, podrške, osnaživanja, poverenja. Saradnja između  Pedagoškog društva Srbije i GTZ (Organizacija za tehničku saradnju SR Nemačke) projekta Transformacija sukoba i osnaživanje mladih, dovela je do primene  ova dva programa,  u tridesetak mesta u Srbiji, u preko 120 ustanova i organizacija kao što su: osnovne i srednje škole, omladinski klubovi i domovi učenika. 

Procena ostvarenih rezultata ovog Projekta od strane Tima za monitoring,  evaluaciju i superviziju Projekta pri Pedagoškom društvu Srbije  i nezavisnog eksperta GTZ-ovog projekta Transformacija sukoba i osnaživanje mladih za evaluaciju, dr Jasne Hrnčić, pokazala je da je Projekat izuzetno dobro prihvaćen i da daje pozitivne i željene rezultate u školama u kojima su edukacije realizovane od strane voditelja seminara iz Pedagoškog društva Srbije.  Istraživanje koje je sprovedeno u cilju pripreme izveštaja o monitoringu projekta ,,Transformacija konflikta i osnaživanje mladih``, među akterima - implementatorima, ustanovama, učenicima i prosvetnim radnicima – pokazalo je sledeće rezultate.

Sama obuka je kratka ali vrlo efikasna, interesantna i visoko ocenjena od samih  učesnika. Program je u visokom stepenu primenljiv u praksi, fleksibilan je i prilagodljiv. Pokazalo se da je za implementaciju ovog Projekta važno pružanje podrške od strane direktora u ustanovama u kojima se Projekat realizovao, kao i usklađivanje sa  resursima, potrebama i planovima ustanove gde se Projekat implementira. Uspešnost u primeni ovog Projekta zavisila je  od entuzijazama, posvećenosti, kompetentnosti i realnih  mogućnosti koordinatora programa u ustanovi, kao i od podrške koja se  dobijala od strane Projekta.

Brojni su izazovi i teškoće sa kojima se veliki projekti susreću u svojoj realizaciji, što važi i za ovaj Projekat.  Problemi na koje smo nailazili, važni ali rešivi, pre svega se odnose na nedostatak sistematske podrške implementaciji, nedovoljnu materijalnu  stimulaciju koordinatorima u regionima i školama koji su po vokaciji najčešće pedagozi, zahvaljujući čijem nesebičnom trudu i angažmanu se nastavilo sa implementacijom Projekta i posle obuka. Upravo ova činjenica govori u prilog kvalitetu i kompleksnosti  rada pedagoga.  Projektom su  bile obuhvaćene kako seoske tako i gradske škole i domovi učenika na teritoriji  Srbije, što je bio i dodatni izazov za implementaciju i praćenje Projekta. Za postignuća u implementaciji Projekta, važna je i neophodna posvećenost svih njenih učesnika, a pre svega učenika, koji su često prezauzeti školskim  obavezama, pa ne mogu da ih usklade sa učešćem u učeničkom parlamentu ili aktivnostima vršnjačkih medijatora.
I na kraju, kad implementatori prevaziđu pomenute teškoće i izazove, edukovane generacije učenika odlaze na dalje školovanje, te vrednim i posvećenim pedagozima ostaje da iznova obučavaju neke  nove generacije.

Na manifestaciji ''Dan medijacije'' u Beogradu, 18. decembra 2008. godine, koju već treću godinu realizuje GTZ-ov projekat Transformacija sukoba i osnaživanje mladih, ove godine  Pedagoško drušvo Srbije je organizovalo stručni skup pod nazivom ''Mi živimo medijaciju'', u cilju promovisanja participativnih prava mladih i medijacije, kao i upoznavanja šire i stručne javnosti sa radom i rezultatima medijatorskih timova i učeničkih parlamenata, istaknuto je da imamo puno razloga za slavlje. Jedan od njih je činjenica da je Pedagoško društvo Srbije, organizacija stručnih i kompetentnih pedagoga koji rade sa decom i za decu, u  vreme kada je prava podrška bila  retkost, uspelo da razvije Projekat koji živi u velikom broju škola.  Sada je pažnja čitavog javnog mnjenja  usmerena na podršku mladima i njihovom obučavanju za konstruktivno i kreativno delovanje u situacijama nasilnog ponašanja. Zahvaljujući projektu ,,Transformacija sukoba i osnaživanje mladih`` utičemo na razvijanje participacije, aktivizma, odgovornosti i kreativnosti mladih razvijanjem njihovih  socijalnih veština, pre svega kroz njihovu komunikaciju, toleranciju, sposobnost empatije, veštine pregovaranja i rešavanja problema.

Sa aspekta obrazovno – vaspitnih institucija, značaj ovog Projekta ogleda se u oživljavanju i potenciranju  vaspitne funkcije škole,  kroz osluškivanje i zadovoljavanje  potreba i prava učenika, promenu svesti i načina reagovanja, uz povećanje konstruktivnosti i odgovornosti aktera.

Sa nedavno održanog skupa ``Mi živimo medijaciju`` u Skupštini grada Beograda, kao i na prezentaciji ostvarenih rezultata projekta GTZ-a u hotelu ''Balkan'', pred uvaženim gostima, saradnicima i partnerima, pedagozima, prosvetnim savetnicima, direktorima škola, domova i  njihovim učenicima, predstavnicima medija, mogu se izvesti sledeći zaključci:

  • deci je potrebno ukazati poverenje da žele i mogu da stvaraju bezbedno, sigurno i podsticajno okruženje za svoj rast i razvoj;
  • učenicima je potrebno pružati bezuslovnu i kontinuiranu podršku, obezbediti im prostor i omogućiti  da rade, stvaraju i menjaju sebe, druge, okruženje, okolnosti,  rezultate;
  • učenike koji su završili  obuke iz Vršnjačke medijacije i Učeničkog parlamenta  obavezno uključiti u rad Tima za bezbednost u školi, jer su njihove kompetencije evidentne, a učešće u kreiranju prijatne atmosfere u školi najbolja je osnova za prevenciju neprihvatljivog ponašanja vršnjaka;
  • uspehe i postignuća slaviti, o njima pričati, kako bi se živela radost i lepota, svima prirodno data, i preporučilo ono što se višegodišnjim iskustvom  pokazalo kao provereno dobro!

Uvereni smo da će nove obuke koje će uslediti, zahvaljujući novom akreditovanom Seminaru za đački parlament, pod brojem 485 u  Katalogu stručnog usavršavanja za školsku 2008/9. godinu, kao i planiranoj akreditaciji programa za Vršnjačku medijaciju, postići još veću  i širu implementaciju  kroz program bezbednosti u školama.

Uskoro će priručnici sa novim i modifikovanim radionicama Vršnjačke medijacije i Učeničkog parlamenta,  CD i  Priručnik primera dobre prakse, uz jedinstven Priručnik za superviziju i monitoring Projekta, još više  unaprediti i obogatiti razvoj Projekta i njegovu afirmaciju.
Takođe, želimo i važno nam je da priču o Projektu i primere dobre prakse u implementaciji Projekta čitate na stranama novog časopisa Pedagoškog društva Srbije, pod nazivom ,,Medijatori’’, čiji je prvi primerak sa ponosom uručen učesnicima manifestacije ''Dan medijacije''.

Članovi tima za monitoring evaluaciju i superviziju Projekta pri Pedagoškom društvu Srbije:
Kordinator grupe za monitoring ,evaluaciju i superviziju Nada Škundrić , pedagog
Dragana Ocokoljić, prosvetni savetnik
Sunčica Radivojević, pedagog
Dubravka Radošević, pedagog
Marina Ostojić, pedagog, potpredsednica Pedagoškog društva Srbije
Ljiljana Vdović, pedagog
Biljana Radosavljević, predsednica Pedagoškog društva Srbije

 Tekst priredili:
Sunčica Radivojević, Nada Škundrić, Marina Ostojić, Ljilja Vdović, Marija Radovanović

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME