zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Aktivnosti podružnice PDS Kraljevo za period februar-maj 2007. ::

U periodu februar - maj 2007. godine, podružnica Pedagoškog društva Srbije KRALJEVO održala je dve sednice. Na ovoj strani možete pogledati zapisnike sa tih sednica.

Zapisnik sa sednice Podružnice Pedagoškog društva Kraljevo, održane 23.2.2007. godine u OŠ ''Jovo Kursula'' u Kraljevu, sa početkom u 11,00 u prisustvu 12 članova, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Analiza i klasifikacija podataka dobijenih istraživanjem, tj. ispitivanjem '' Nivoa aspiracije vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika za stručnim usavršavanjem''
 2. Razmatranje predloga za osavremenjavanje normativnih i drugih akata škole
 3. Dogovor u vezi sa predstojećim aktivnostima rada Podružnice

Predsednik Podružnice, Vladan Seizović prezentovao je rezultate dosadašnjeg rada i ukazao na važnost poštovanja rokova i planiranih aktivnosti za naredni period.
Članovi istraživačkog tima su krajem decembra i tokom januara, u svojim školama, sproveli anketiranje nastavnika na temu oblikam i načina stručnog usavršavanja. Distribucija pripremljenih upitnika je izvršena u decembru 2006. Cilj istraživanja je bio ispitivanje nivoa aspiracije nastavnika za učešćem u različitim oblicima stručnog usavršavanja. Koordinator tima, Mile Kenić, nakon obrade dobijenih podataka, će izvršiti njihovu klasifikaciju i prezentovaće dobijene rezultate.
U ime koordinatora inovativnog tima, susret svojim članovima je zakazala Aleksandra Jovankin, i to u prostorijama Poljoprivredne škole za 28.2.2007. Cilj okupljanja jeste podela zaduženja članovima tima radi popisa aktuelnih školskih akata i Pravilnika i praćenje aktuelne zakonske regulative. Kao rezultat ovog rada očekuje se konstruktivni predlozi za osavremenjavanje sadržaja akata Škole.
Postignut je dogovor u vezi sa rasporedom aktivnosti članova Podružnice za period mart-april 2007.
U martu nas očekuje:
- Prezentacija projekta i rezultata aktivnosti projekta ''Škola bez nasilja''-radionica za članove Podružnice.
- Upoznavanje sa  projektom  MPS i   Pedagoškog društva  '' Prevencija prestupničkog ponašanja dece i omladine''.
- U saradnji sa Centrom za primenjenu psihologiju planirana je obuka zainteresovanih pedagoga i psihologa za primenu i korišćenje testova TIP-1.
U aprilu očekujemo:
- Prezentaciju stručnog usavršavanja i implementaciju projekata u školama predstavljanjem rada OŠ ''Dimitrije Tucović'', kroz:

 1. upućivanje članova Podružnice u već isprobane metode i tehnike rada sa disleksijom-Šta dalje?
 2. Stručno usavršavanje nastavnika kroz učešće u projektu '' Bukvar tolerancije ''.
 3. Izveštaj marketinškog tima o rasporedu aktivnosti u vezi sa organizacijom Sajma srednjih škola

Članovi Podružnice su razmenili iskustva u rešavanju aktuelnih problema u svojim školama:
- Stručni saradnici su upoznati sa aktivnostima savetnika ŠU za podršku školama za samovrednovanje. Planirane su posete školama i razmena iskustava sa školskim timovima u cilju procene ostvarenosti akcionih planova za datu oblast samovrednovanja.
- Predsednik Podružnice će stupiti u kontakt sa stručnim timom BIGZ kako bi proverila mogućnost organizacije serije kratkih seminara za veći broj škola na teritoriji Raškog okruga.
- Članovi Podružnice su upoznati sa činjenicom da je pokrenuta inicijativa za reaktivirenje Društva učitelja u Kraljevu, a koje će imati partnersku ulogu sa Podružnicom u rešavanju zajedničke problematike.
- Jedan broj stručnih saradnika je uključen u projekat Centra za socijalni rad pod nazivom ''Prevencija bolesti zavisnosti u 10 koraka'', a u okviru rada Savetovališta za mlade.
- Članovi inovativnog tima predložili su svim članovima da izvrše izbor pet programa iz Kataloga stručnog usavršavanja(koje smatraju svojim prioritetima), kako bi se planirala realizacija najpotrebnijih u narednom periodu.

Zapisnik sa redovne sednice Podružnice Pedagoškog društva Kraljevo, održane 20.4.2007. godine u OŠ ''Jovo Kursula'' u Kraljevu, sa početkom u 12,00, u prisustvu 30 članova, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Upućivanje članova Podružnice u već isprobane metode i tehnike rada sa decom sa disleksijom-Šta dalje?
 2. Prezentacija stručnog usavršavanja u školama: implementacija Projekta ''Bukvar tolerancije'' u OŠ '' Dimitrije Tucović'', Kraljevo
 3. Upoznavanje članova Podružnice sa rezultatima istraživanja  '' Nivo aspiracije vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika za stručnim usavršavanjem''

Jelena Radosavljević, psiholog u OŠ'' Dimitrije Tucović'', obučena je za rad sa decom sa disleksijom po Davis metodu, ujedno je i stručnjak i dopisni saradnik nekoliko medijskih kuća na ovom polju. Za članove Podružnice je održala kratko predavanje u cilju predstavljanja potpuno novog pristupa ovom prisutnom ''problemu'' u našim školama.
Upoznajući prisutne sa radom Ron Davis i predstavljanjem njegovog dela ''Dar disleksije'', pomeraju se granice tradicionalnog ugla gledanja na ovaj ''poremećaj čitanja''. Autor je zagovornik stanovišta da disleksija nije znak nižeg intelektualnog kapaciteta, jer je često prisutna, uprkos dobrojfunkciji čula vida, sistematskoj obuci i povoljnim edukativnim faktorima. Kao poremećaj je zabeležena i kod veoma inteligentnih, kreativnih, čak i genijalnih osoba, koje su bile primorane da razvijaju brojne mentalne trikove kako bi sakrile svoj nedostatak u društvu.
Ovako stanovište je potkrepljeno činjenicama i objašnjavanjem:

 1. pojma disleksija,
 2. simptoma disleksije,
 3. anatomije disleksičnih simptoma i njihovih mogućih uzroka,
 4. programa za korekciju simptoma (tehnike za kontrolu dezorijentacije).

Tražeći odgovor na pitanje Kako da nastavu prilagodimo prirodi deteta, Jelena je svoje izlaganje završila konstatacijom da na disleksiju zaista možemo gledati kao na dar, samo ukoliko promenimo ugao posmatranja stvari i pomerimo se sa granice društveno poželjnog i očekivanog, odnosno, ako prestanemo da merimo uspeh samo nastavnim postignućima deteta.

            Uspešno predstavljanje stručnog usavršavanja nastavnika završila je Vita Jakovljević, pedagog u pomenutoj školi. Ona je održala veoma efektnu interaktivnu prezentaciju projekta ''Bukvar tolerancije'', koji se sprovodi u njenoj školi. Članovi Podružnice su upoznati sa razlogom izbora baš ovog projekta i početkom saradnje sa autorima programa, Grupom '' Haje da...'', koja je kroz sedmodnevnu obuku edukovala članove ovog kolektiva.
Prolazeći slikovito kroz 10 radionica koje čine ''Bukvar'' prisutni su mogli iskustveno da se upoznaju sa suštinom programa i njegovim ključnim pojmovima: PREDRASUDE, DISKRIMINACIJA, TOLERANCIJA. Na pripremljenom i pripremljenom materijalu, prisutni su imali priliku da upoznaju:

 1. metodološke principe u BT,
 2. Kolbov krug iskustvenog učenja,
 3. mogućnosti razvoja principa aktivne tolerancije pojedinaca.

Mentori škola u kojima se sprovodi projekat ''Moja škola-škola bez nasilja'', Marina Ocokoljić, Vesna Šaponjić i Vladan Seizović, prezentovali su aktivnosti iz projekta i na interaktivan način podelili iskustva sa kolegama iz Podružnice. Govorilo se o rezultatima istraživanja nasilničkog ponašanja u školama, o pravilima i restituciji, o važnosti i značaju vršnjačke komponente i forum teatru. Čula su se i iskustva školskog koordinatora  iz OŠ '' Sutjeska'', Raška u vezi sa primenom pravila, o evidenciji nasilničkog ponašanja i o funkcionisanju interne zaštitne mreže.
Kao efikasne strategije škole navode se:

 • visoka svest nastavnika o uvreženim stereotipima nasilja,
 • sadržaji kojima se vrši pevencija nasilja, nalaze se u školskim dokumentima,
 • mere koje se dogovore moraju se odnoditi i na grupe i na pojedince,
 • postojanje saglasnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i uprave škole u vezi sa zajedničkim merama i delovanjima.
 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME