zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: Prevencija prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini ::

Pedagoško društvo Srbije, u saradnji sa Katedrom za prevenciju i resocijalizaciju Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, je pripremilo projekat pod nazivom:
''Program edukacije školskih timova o prevenciji prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini''
Sa realizacijom programa se počelo u aprilu 2005. godine u 12 školskih uprava u Srbiji.

Specifikacije projekta:

NAZIV PROGRAMA:
Program edukacije školskih timova o prevenciji prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini

AUTORI PROGRAMA:
Vesna Žunić-Pavlović
Branislava Popović-Ćitić
Miroslav Pavlović

RUKOVODILAC PROGRAMA:
Vesna Žunić-Pavlović

KOORDINATOR PROGRAMA:
Miroslav Pavlović

ODGOVORNA OSOBA:

SARADNICI:
Realizacija programa podrazumeva angažovanje određenog broja saradnika na administrativno-tehničkim poslovima, kao i logističku podršku Pedagoškog društva Srbije.

I PODACI O PROGRAMU:

1. Razlozi za sprovođenje programa:
Savremena saznanja o faktorima koji svojim prisustvom i delovanjem doprinose oblikovanju socijalnog ponašanja, otvorila su mogućnost za predikciju javljanja različitih oblika prestupničkog ponašanja, a time i mogućnost planiranja i implementacije raznovrsnih aktivnosti preventivnog karaktera. Imperativ je da sva praktična nastojanja na prevenciji prestupničkog ponašanja mladih budu zasnovana na epidemiološkim pokazateljima koji omogućavaju kreiranje adekvatnih preventivnihprogram a usmerenih u pravcu podsticanja i omogućavanja pravilnog socijalnog razvoja, a time i redukovanja verovatnoće ispoljavanja prestupničkih oblika ponašanja .

2. Ciljevi programa:
Ciljevi programa su:
•  Edukacija školskih timova o savremenom konceptualno-metodološkom pristupu u prevenciji prestupničkog ponašanja mladih;
•  Edukacija školskih timova o efektivnim programima prevencije prestupničkog ponašanja u školskoj sredini;
•  Edukacija školskih timova o principima i tehnologiji izrade efektivnih programa prevencije prestupničkog ponašanja u školskoj sredini.

3. Očekivani efekti:
•  Povećanje kvantuma znanja o prestupničkom ponašanju mladih;
•  Senzibilisanje školskih timova za rad sa mladima sa prestupničkim ponašanjem;
•  Povećanje kvantuma znanja o efektivnom programiranju u oblasti prevencije prestupničkog ponašanja mladih u školskoj sredini;
•  Utvrđivanje epidemioloških parametara prestupničkog ponašanja učenika kao osnove za kreiranje preventivnih programa;
•  Osposobljavanje za samostalno kreiranje preventivnih programa u budućnosti
•  Naučni i stručni radovi iz oblasti prevencije prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini.

4. Trajanje programa:
Predviđeno trajanje programa je 6 meseci. Program bi se realizovao u tri faze i to:
•  Edukacija školskih timova putem predavanja;
•  Ovladavanje veštinama potrebnim za kreiranje preventivnih programa i njihovo uvežbavanje kroz rad u malim grupama;
•  Primena stečenih znanja i veština u pripremi i izradi preventivnog programa za svoju školu kroz rad sa pojedinačnim školskim timovima.

5. Ciljna grupa:
Pedagozi, psiholozi i nastavnici zaposleni u osnovnim i srednjim školama.

6. Oblik i način rada:
•  Tematska predavanja;
•  Rad u malim grupama;
•  Grupne diskusije;
•  Individualna obuka u primeni instrumentarijuma za procenu;
•  Ocena predloženog programa prevencije za svaki školski tim.

II OPIS PROGRAMA

1. Realizatori programa:
Program će se realizovati u saradnji Pedagoškog društva Srbije i Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

2. Plan aktivnosti:
Kroz tematska predavanja školski timovi biće upoznati sa savremenim saznanjima o prestupničkom ponašanju mladih i to:
•  Teorijske, empirijske, zakonske i istorijske osnove: nastanak, razvoj, rasprostranjenost, priroda, karakteristike, posledice prestupničkog ponašanja mladih;
•  Savremeni pristup u prevenciji prestupničkog ponašanja mladih zasnovan na konceptu faktora rizika i protektivnih faktora: faktori rizika, protektivni faktori, protektivni procesi, principi preventivnog delovanja, strategije preventivnog delovanja.

Putem serije temetskih predavanja i grupnih diskusija školskim timovima će se prezentovati savremeni programi prevencije prestupničkog ponašanja mladih čiji je osnovni nosilac škola:
•  Saradnja škole sa porodicom i lokalnom zajednicom;
•  Programi usmereni na redukciju faktora rizika (npr. Boolyng Prevention Program);
•  Programi usmereni na jačanje protektivnih faktora (npr. Child Development Project);
•  Programi usmereni na prevenciju nasilničkog ponašanja (npr. Second Step: A Violence Prevention Curriculum);
•  Programi usmereni na prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstancija (npr. Keeping Clear Mind);
•  Programi prevencije napuštanja škole (npr. Reconnected Youth);
•  Programi reformisanja škole (npr. Project Achive);
•  Identifikovanje mladih sa prestupničkim ponašanjem i upućivanje na stručne službe u lokalnoj zajednici.

Kroz rad u malim grupama školski timovi će savladati osnovne korake u izradi programa prevencije prestupničkog ponašanja u školama:
•  Identifikovanje prestupničkog ponašanja učenika: primena instrumenata kojima se identifikuje vrsta i intenzitet, kao i predznaci prestupničkog ponašanja;
•  Procena spremnosti školske sredine: primena instrumenta za procenu spremnosti škole za implementaciju preventivnih programa i ocenjivanje na 9-stepenoj skali;
•  Mobilizacija školske sredine: primena strategija za podizanje nivoa spremnosti škole za implementaciju preventivnih programa;
•  Procena potreba i potencijala školske sredine: primena instrumenata za procenu faktora rizika i protektivnih faktora;
•  Izbor nivoa preventivnog delovanja: univerzalna, selektivna i indikovana prevencija;
•  Izbor strategije preventivnog delovanja: informisanje, edukacija, pružanje alternativa, identifikacija problema i upućivanje, angažovanje zajednice i environmentalistički pristup.

Kroz individualni rad školski timovi će se obučiti primeni celokupnog instrumentarijuma za procenu.
Svaki školski tim će izraditi predlog programa prevencije prestupničkog ponašanja za svoju školu, koji će prezentovati pred ostalim učesnicima. Kroz grupnu diskusiju prezentovan program će biti detaljno analiziran, ocenjen i, eventualno, modifikovan.

Program će biti realizovan u dve sesije po osam sati.

3. Radni materijal:

Radna sveska sa kompletnim instrumentarijumom za procenu i uputstvom za kreiranje programa.
Oprema za multimedijalnu prezentaciju.

III PRAĆENJE REALIZACIJE I RAZVOJA PROGRAMA

1. Monitoring i evaluacija:
Plan monitoringa i evaluacije uključuje sledeće aktivnosti:
•  Primena upitnika za procenu znanja o prestupničkom ponašanju i mogućnostima prevencije na početku i na kraju kurikuluma;
•  Primena evaluacionog lista za procenu svake realizovane aktivnosti (predavanja, radna grupa i dr.);
•  Individualni sastanci sa školskim timovima da bi prodiskutovali projekat i učinili nužna prilagođavanja;
•  Evidentiranje zahteva i primedbi učesnika;
•  Vođenje dokumentacije o programu (aktivnosti, troškovi i dr.);
•  Predlog programa svakog tima koji se na kraju kurikuluma dostavlja u pisanoj formi.

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME