zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: PROJEKAT: Sabrani u rasejanju ::


početna strana projekta
osnovne informacije o projektu
Ministarstvo za dijasporu R. Srbije

U organizaciji Pedagoškog društva Srbije, a uz pokroviteljstvo Ministarstva za dijasporu Republike Srbije pokrenut je novi projekat: "Psihosocijalna podrška mladima u dijaspori kroz pružanje edukacije i kroz osnivanje omladinskih srpskih centara u dijaspori".

Sadržaj programa:
. Nenasilna komunikacija
. Aktivno slušanje i empatija
. Konflikti i stilovi ponašanja u konfliktu
. Dečja i participativana prava
. Identitet i liderstvo

Želimo da približimo dijasporu mladima u skladu sa njihovim potrebama, kao i škole u dijaspori našim školama u cilju razmene iskustva i očuvanja identiteta.
Osnovna ideja projekta je da se mladima u dijspori pruži pruži psihosocijalna podrška kroz pružanje znanja i veština dobijenih na seminaru, kroz osnivanje omladinskih srpskih centara u dijaspori . Posle obuke učesnici - mladi i profesori (projektni tim gimnazije "Dositej Obradović " ) izrađuju akcioni plan sa ciljem implementacije projekta u svojoj sredini. U junu projektni tim dolazi u Beograd i prezentuje rezultate svojih akcionih planova. Povezivanje matice i dijaspore kroz mlade izuzetno je značajno zato što su mladi ljudi u našoj sredini, kao i dijaspori još uvek ne doživljavaju kao akteri i ključni partneri koji mogu da pomognu i unaprede saradnju dijaspore i matice.

Materijalni resursi - Projekat promoviše svojim aktivnostima povezivanje aktera na međunarodnom nivou koji do sada nisu sarađivali - vršnjaci srednjoškolci sa ciljem dugoročne primene projekta na ostale gradove i zemlje u dijaspori. Takođe, i povezivanje škola u Beogradu i dijaspori i umrežavanje budućih omladinskih centara.
Ovim parnterstvom svaka organizacija unosi i svoje resurse koji su ranije uvek bili deo buddžeta i plaćani. Na ovaj način postojeći resursi se u potpunosti koriste, a marginalizovane grupe (mladi) se približavaju i ispomažu u rešavanju svojih problema. Svi partneri na projektu sarađuju i u procesu planiranja u okviru realizacije aktivnosti.
Tehnički i ljudski resursi - Svi partneri na projektu su svoje tehničke resurse stavili u funkciju Projekta.

Ciljne grupe
Direktna ciljna grupa - adolescenti, uzrasta od 15 do 19 godina, iz srednjih škola u Temišvaru u Rumuniji. Takođe, predstavnici Školskog odbora, Saveta roditelja i profesori.
Indirektna ciljna grupa - Roditelji mladih u dijaspori i matici, kao i ostali zaposleni u školi koji nisu direktno obuhvaćeni projektom.

Ciljevi projekta:
Opšti cilj: Podsticanje mladih da se usmere ka rešavanju problema u svojoj zajednici. Poseban akcenat je na jačanju samostalnih inicijativa mladih u dijaspori i njihove saradnje sa maticom.
Ciljevi ovog projekta:
. Podržavanje dece i mladih da aktivno učestvuju u procesu rešavanja problema u zajednici
. Pružanje znanja i veština deci i mladima koje im mogu koristiti za njihovo angažovanje u zajednici, i očuvanje identiteta
. Omogućavanje saradnje između mladih ljudi u dijspori i matici ,škola, lokalnih vlasti i drugih relevantnih institucija u zajednici.
. Razmena iskustava između dijaspore i matice kroz programe namenjene mladima i školi

Aktivnosti
. Formiranje radne grupe - radnu grupu čini će tim mladih 20-oro (učenici) i odrasli Maja Vračar pedagog , koordinator vršnjačke edukacije.
Radna grupa će se upoznati sa planiranim aktivnostima projekta u celini , sa programom i sadržajem seminara , takođe će im se u budućnosti ponuditi mogućnost uticaja na dalji razvoj projekta.
. Radna grupa pohađa seminar koji se odnosi na sledeće oblasti Konvencija o dečjim pravima, participativna prava, liderstvo, radioničarski rad i edukatorske veštine, umeće prezentacije i vizualizacije tokom edukacije...
. Sa dva odrasla voditelja , Jovanom Čukić i mr Slađanom Anđelković ( specijalistom iz pedagogije) radna grupa odlazi u gimanziju u Temišvaru sa ciljem obučavanja dece i mladih u gimnaziji u Temišvaru i sa ciljem razmene iskustva.
. Kontakt sa drugim školama u Rumuniji, konsultativni sastanci i razmena iskustva sa ciljem primene projekta u druge škole.
. Vršnjaci drže trening vršnjacima u gimnaziji Dositej Obradović u Rumuniji uz podršku mentora odraslih . Posle treninga svaka škola na kraju formira tim koji čine deca i jedan odrasli iz škole.
. U toku letnjeg perioda mladi iz Rumunije dolaze u Beograd sa ciljem nastavka rada na projektu. Bili bi smešteni u porodicama 18- oro srednjoškolaca koji su ih obučavali u zimskom periodu.
. Evaluacija projektnih aktivnosti i projekta u celini

Evaluacija svake planirane aktivnosti, korisnici će imati priliku da menjaju tok i realizaciji projekta jer će se povratn ainformacija nakon svake aktivnosti ugrađivati u danji razvoj projekta.
Takođe na veb sajtu Pedagoškog društva biće postavljen poseban kutak za komentare i utiske ciljnih grupa projekta, izveštaj o proejktu će biti posatvljen i na sajtu Ministarstva za dijasporu.

Mesto, vreme i trajanje programa (broj nedelja, dana)
Vreme: od novembra do jula 2006.godine sa ciljem implementacije projekta na sledeću godinu
Mesto održavanja : Dečji kulturni centar grada Beograda, Pedagoško društvo Srbije u Beogradu i gimnazija " Dositej Obradović" u Temišvaru
Planiran broj polaznika -učesnika u projektu: 50- oro ukupno sa voditeljima i učesnicima
Spisak imena Profesori - starešine gimnazije u Temišvaru su:
•  Stankov Zeljko - 10 R
•  Cnejev Daliborka - 10 F
•  Malimarcov Sasa - 9 R
•  Popovici Jelena - 9 F
Misici Dubravka - psiholog skole Arsin Vera - ucitelica
Imena dece u gimnaziji " Dositej Obradović":
•  Ianosev Veroslava
•  Putnik Vladimir
•  Markovic Alexandra
•  Todorov Svetlana
•  Stoianov Senada
•  Stanimirovic Tanja
•  Suici Radmila
•  Vuici Kovinka
•  Adzic Predrag
•  Lazin Daliborka
•  Vlajkov Iasmina
•  Nedin Vladana
•  Zivanov Biljana
•  Martinov Srdan
•  Barzin Vladislava
•  Straut Dejan
•  Arsin Miroslav

Raspored programskih aktivnosti (sadržaja) po danima (novembar, 15.01 - 19.01.2007.)

Dani sa datumom Vreme trajanja(od-do) Programski sadržaji

Novembar

konsultaitvni

sastanci

09.11.2007.godine

Projektni tim

Sastanak u Pedagoškom društvu Srbije

12h- 18h

. Upoznavanje Etosa sa
ciljem projekta ,
programom satnicom
seminara i
. Formiranje grupa ( vežbanje scenaria deca i voditelji odlaze u
radni prostor za radionice, podela
programa i satnice, uspostavljanje pravila rada)

09.11. 2007.godine četvrtak

Sastanak u Ministarstvu za dijasporu sa državnim sekretarom G- dinom Aleksandrom Čotrićem

Uspostavaljanje dugoročnije saradnje između Pedagoškog društva Srbije i Ministarstva za dijasporu sa ciljem osnivanja omladinskih srpskih centara odnosno kancelarija za mlade u dijaspori, a omladinski centar iz Beograda pruža model podrške kroz održavanje seminara.

15.01.2007.godine

Ceo dan

Dolazak u Temišvar, Smeštaj u porodice, međusobno upoznavanje i obilazak kulturnih znamenitosti

16.01.2007.godine

lO.OOh- 18.00h

Seminar - radni deo Radionice iz participativnih prava, liderstva, kritičkog mišljenja
Akcioni planovi za održivost prve faze projekta

17.01.2007.godine lO.OOh- 18.00h Seminar - radni deo
18.01.2007.godine lO.OOh- 18.00h

Seminar - radni deo
Okupljanje svih učesnika i predstavljanje akcionih planova grupa i dogovor o razmeni iskustava Evaluacija prve faze projekta

19.01.2007.godine Ceo dan Obilazak Temišvara, put za Beograd rastanak
Mart/april   Izrada promotivne brošure, koja bi bili zajednički rezultat Minisatrstav za dijsporu. Gimnazije u Temišvaru i Pedagoškog društva Srbije sa ciljem širenja ideja i rezultata projekta
Maj/juni   Okrugli sto i informisanje javnosti i svih zainteresovanih
o projektu
Podela promotivnih brošura
. Pružanje prilike zainteresovanim učesnicima okruglog
stola da učestvuju u nastavku projekta (treća faza projekta - letnji raspust)
Juni  

. Pripreme i doček gostiju iz Rumunije
. Promocija akcionih planova javnsoti i medijima

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME