zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Posebni protokol za zaštitu učenika od nasilja ::

Na ovoj strani možete pogledati primer akcionog plana urađenog u Medicinskoj škole "Dr Andra Jovanović", Šabac.

Članovi tima za zaštitu dece od nasilja koji su izabrani odlukom direktora i Nastavničkog veća na sednici veća održanoj 14.02.2008. godine su:

 • Radmila Vučić
 • Biljana Ercegovčević
 • Jelena Milošević
 • Mirjana Sremčević
 • Slavica Damnjanović
 • Srećko Berić

Timu su se priključili i:

 • Srboljub Bogojević
 • Dragan Vesković
 • Vesna Tanasić

 

AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU DECE /UČENIKA OD NASILJA

CILJEVI

 1. Upoznavanje sa Opštim i Posebnim protokolom
 2. Usklađivanje postojećih podzakonskih akata ustanove
 3. Izrada Programa za zaštitu dece – učenika od nasilja
 4. Definisanje uloga i odgovornosti u primeni procedura i postupaka
 5. Razvijanje i negovanje bogatstva različitosti i kulture ponašanja u okviru vaspitno – obrazovnih aktivnosti
 6. Organizovanje obuka za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje konflikata
 7. Organizovanje razgovora, tribina, predstava, izložbi o bezbednosti i zaštiti dece – učenika od nasilja
 8. Definisanje pravila ponašanja i posledica kršenja pravila
 9. Razvijanje veština efikasnog reagovanja u situacijama nasilja
 10. Umrežavanje svih ključnih nosilaca prevencije nasilja (Savet roditelja, Školski odbor, Učenički parlament, Nastavničko veće)

1. CILJ: Upoznavanje sa Opštim i Posebnim protokolom

 • Direktor upoznaje Školski odbor, Savet roditelja, Nastavničko veće i ostale zaposlene u ustanovi sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

2. CILJ: Usklađivanje postojećih podzakonskih akata ustanove:

 • Pravilnik o ponašanju učenika i zaposlenih u školi (direktor i sekretar škole)
 • Pravilnik o bezbednosti učenika (direktor i sekretar škole)
 • Pravilnik o materijalno – disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i učenika(direktor i sekretar škole)
 • Usvojiti nove pravilnike na Školskom odboru, Savetu roditelja, Učeničkom parlamentu i Nastavničkom veću

3. CILJ: Izrada programa za zaštitu učenika od nasilja

 • Formiranje tima odlukom direktora škole i Nastavničkog veća
 • Snimak početnog stanja o konfliktnim situacijama u Školi (M.Sremčević i B. Ercegovčević)
 • Izrada akcionog plana za sprovođenje preventivnih aktivnosti (J.Milošević, B.Ercegovčević, M.Sremčević, R.Vučić)
 • Usvajanje akcionog plana na Školskom odboru, Savetu roditelja, Nastavničkom veću(prezentacija J.Milošević i B.Ercegovčević)
 • Informisanje Učeničkog parlamenta i tima za medijaciju (M.Sremčević i B. Ercegovčević)

4. CILJ: Definisanje uloga i odgovornosti u primeni procedura i postupaka

 • RUKOVODSTVO:
 1. Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola
 2. Usklađivanje postojećih podzakonskih akata ustanove
 3. Izbor članova tima
 4. Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje nad decom od strane zaposlenih u ustanovi ili odrasle osobe koja nije zaposlena u ustanovi ( konsultacije u ustanovi, preduzimanje mera prema zaposlenom, informisanje roditelja, preduzimanje zaštitnih mera prema učeniku)
 5. Podnošenje prijava nadležnoj službi
 6. Praćenje i vrednovanje preduzetih mera u zaštiti učenika u okviru stalne saradnje sa timom
 • ČLANOVI TIMA:
 • Učestvuju u obuci za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Informišu i pružaju osnovnu obuku za sve zaposlene u ustanovi sa ciljem sticanja minimuma znanja i veština neophodnih za prevenciju, prepoznavanje, procenu i reagovanje na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika
 • Organizuju upoznavanje učenika , roditelja, staratelja i lokalne zajednice sa  Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Posebnim protokolom
 • Koordiniraju izradu i realizaciju programa zaštie učenika od nasilja
 • Organizuju konsultacije u ustanovi i procenjuju nivoe rizika za bezbednost učenika
 • Prate i procenjuju efekte preduzetih mera u zaštiti učenika
 • Sarađuju sa relevantnim ustanovama
 • Pripremaju plan nastupa ustanove pred javnošću i medijima
 • Organizuju evidentiranje pojava nasilja
 • Prikupljaju dokumentaciju
 • Izveštavaju stručna tela i organe upravljanja
 • PREDMETNI NASTAVNICI
 • Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola sa obavezama učešća u intervenciji
 • Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje među decom u školi ( prekidanje nasilja među decom ili obaveštavanje odgovorne osobe, smirivanje situacije ili hitna akcija, prikupljanje informacija, učestvuje u konsultacijama u ustanovi, praćenje ponašanja potencijalnih učesnika)
 • Obavezno vođenje sopstvene evidencije o pojavama nasilja među učenicima ( prema priručniku za pri menu Posebnog protokola)
 • Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje nad učenicima od strane zaposlenih ili odraslih osoba koje nisu zaposlene u ustanovi
 • Obaveza nastavnika fizičkog vaspitanja da na časovima detektuju znake mogućeg fizičkog nasilja kod učenika
 • ODELJENJSKE STAREŠINE
 • Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola sa obavezama učešća u intervenciji
 • Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje među decom u školi ili od strane zaposlenih osoba ( prekidanje nasilja među decom ili obaveštavanje odgovorne osobe, smirivanje situacije ili hitna akcija, prikupljanje informacija, učestvuje u konsultacijama u ustanovi, informisanje roditelja, dogovor o zaštitnim merama, praćenje efekata preduzetih mera, praćenje ponašanja potencijalnih učesnika, pružanje podrške detetu)
 • Obavezno vođenje sopstvene evidencije o pojavama nasilja među učenicima i izrada izveštaja na kraju školske godine  ( prema priručniku za primenu Posebnog protokola)
 • Obavezno održavanje ČOS –a i upoznavanje učenika sa pravilnikom o ponašanju i kućnom redu, kao i sa Protokolom
 • Stalni razgovori sa učenicima odeljenja uz procenu nivoa rizika od nasilja nad njima
 • DEŽURNI NASTAVNICI
 • Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola sa obavezama učešća u intervenciji
 • Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje među decom u školi ili od strane zaposlenih osoba ( prekidanje nasilja među decom ili obaveštavanje tima i direktora, smirivanje situacije ili hitna akcija – MUP ili zdravstvena služba, prikupljanje informacija, učestvuje u konsultacijama u ustanovi )
 • Dosledno sprovođenje odredbi iz pravilnika o dežurstvu nastavnika
 • Obavezno vođenje evidencije o pojavama nasilja u knjizi dežurnog nastavnika
 • OSTALI ZAPOSLENI U ŠKOLI ( administracija, pomoćno osoblje)
 • Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola sa obavezama učešća u intervenciji
 • Obavezno učešće u proceduri kada je u pitanju nasilje među decom u školi ili od strane zaposlenih osoba ( prekidanje nasilja među decom ili obaveštavanje dežurnog nastavnika i direktora, smirivanje situacije, prikupljanje informacija, učestvuje u konsultacijama u ustanovi)
 • UČENICI
 • Upoznavanje sa odredbama Opšteg i Posebnog protokola sa obavezama učešća u intervenciji
 • Obavezno obaveštavanje o svakoj vrsti nasilja :
 • Dežurni učenici obaveštavaju dežurnog nastavnika o nasilju među učenicima u okviru škole
 • Odeljenjska zajednica obaveštava odeljenjskog starešinu, predmetnog nastavnika o slučajevima nasilja u odeljenju
 • Učenici-članovi tima za medijaciju učestvuju u prekidanju nasilja

5. CILJ : Razvijanje i negovanje bogatstva različitosti i kulture ponašanja u okviru vaspitno – obrazovnih aktivnosti
Cilj će biti ostvaren kroz:

 • Teme u okviru ČOS – a, koje se odnose na bezbednost dece i zaštitu od nasilja ( PP služba i odeljenjske starešine)
 • Teme u okviru građanskog vaspitanja, verske nastave, psihologije,ali i ostalih predmeta (predmetni nastavnici)
 • Tribine za učenike(komisija i PP)
 • Pano-prezentacije (zaduženi nastavnici)

6. CILJ: Organizovanje obuke za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje konflikata

 • Obuka učenika za vršnjačku medijaciju (B.Ercegovčević i M.Sremčević)
 • Obuka učenika za nenasilnu komunikaciju u okviru G.V.1 i časova psihologije (predmetni nastavnici)
 • Obuka učenika za konstruktivno rešavanje konflikata u okviru G.V.1 i časova psihologije (predmetni nastavnici)
 • Obuka nastavnika za rad odeljenjskog starešine (MPRS)

7. CILJ: Organizovanje razgovora, tribina, predstava, izožbi o bezbednosti i zaštiti učenika od nasilja

 • Kroz ČOS-ove (od. starešine)
 • Kroz tribine, na pr.  Trgovina ljudima, Verske sekte, Odlike adolescentnog perioda, Prevencija bolesti zavisnosti, Prevencija delinkvencije, Dan borbe za ženska prava, Koliko zdravo živimo, Porodični odnosi (predavači, PP, komisija)
 • Kroz seminar”Vršnjačka medijacija”(M.Sremčević i B.Ercegovčević)
 • Sastanci Učeničkog parlamenta
 • Pano-prikazi (zaduženi nastavnici)
 • Učeničke predstave (zaduženi nastavnici)

8. Definisanje pravila ponašanja i posledice kršenja pravila

 • Konsultacije Tima sa svim zaposlenim  (kroz stručna veća i lične kontakte) oko predloga (u pisanoj formi) za osavremenjivanja Pravilnika o ponašanju (Tim)
 • Osavremenjivanje Pravilnika o ponašanju učenika i zaposlenih, tj. uključivanje novih obaveza , odgovornosti i zahteva (sekretar, direktor, R.Vučić)
 • Definisanje posledica kršenja pravila (sekretar, direktor)
 • Usvajanje  Pravilnika na Nastavničkom veću i Školskom odboru

9. Razvijanje veština efikasnog reagovanja u situacijama nasilja

 • Obuka Tima za efikasno reagovanje u situacijama nasilja (MPRS)
 • Osnovna obuka svih zaposlenih u prevenciji, prepoznavanju, proceni i reagovanju na situacije nasilja (Tim)

10.Umrežavanje svih ključnih nosilaca prevencije nasilja

 • Sa Školskim odborom su umreženi  I Učenički parlament, Savet roditelja i Nastavničko veće preko svojih predstavnika. Učenički parlament će biti umrežen i u Gradsku uniju učeničkih parlamenata.
 • Kontinuirana saradnja Tima sa ostalim nosiocima

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME