zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Nova dimenzija saradnje koja obećava ::


ZAJEDNIČKA AKCIJA PEDAGOŠKOG DRUŠTVO SRBIJE I LOKALNIH ZAJEDNICA

Nova dimenzija saradnje koja obećava

U svakoj proceni kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada i njegovih ishoda, bez obzira u kakvim se objektivnim uslovima on odvija, uvek se neizostavno fokusiramo na njegove neposredne izvršioce – na nastavno osoblje.
Svi oni čija je primarna briga kako to nastavnici rade sa učenicima, na nivou škole (stručni saradnici, pedagoški rukovodioci, stručni organi) ili izvan nje (roditelji, prosvetni savetnici, priznati stručnjaci koji se bave obrazovanjem kao procesom i dr.), najčešće postavljaju pitanje da li su oni osposobljeni da odgovore sve višim zahtevima koji se pred njih postavljaju, i u kojoj meri je njihova formalna osposobljenost stavljena u funkciju svakodnevnog rada sa učenicima, sa zadatkom da bude adekvatan odgovor na stvarne i urgentne potrebe tih istih učenika i obrazovno-vaspitnog procesa.
Skoro uveden obavezni postupak samovrednovanja, pružio je i pruža realnu šansu da se, na nivou onih koji su najodgovorniji, i koji bi  morali biti i najkompetentniji za procenu stanja i definisanje daljih pravaca razvoja, dovoljno jasno utvrdi nivo svesti zaposlenih u školama o stvarnom stanju i sopstvenim ulogama u procesu menjanja tog stanja u svim segmentima života i rada za koje smatraju da bi mogli i morali da budu bolji.

Za autora ovog teksta bili bi veoma interesantni podaci iz rezultata samovrednovanja osnovnih i srednjih škola, koji se odnose na jednu od sedam ključnih oblasti koje su definisane Priručnikom za samovrednovanje i vrednovanje rada škole – ključna oblast 6 „Resursi“, područje vrednovanja 6.1. „Ljudski resursi“.

Ako se škole, sprovodeći svake školske godine  samovrednovanje, makar globalno pridržavaju uputstava iz Priručnika, sumarni rezultati trebali bi da obezbede vrlo jasnu situaciju u pogledu mišljenja nastavnika o njihovom stručnom usavršavanju: u kojoj meri je omogućeno stalno stručno usavršavanje, koliko su jasni ciljevi i prioriteti stručnog usavršavanja, koliko su upućeni u program stručnog usavršavanja u školi, da li su i koliko bili u situaciji da utiču na izbor tema i oblika stručnog usavršavanja u svojoj školi, koji su seminari najviše pohađani i kolika je upotrebljivost sadržaja seminara i ostalih oblika stručnog usavršavanja u koje su nastavnici bili uključeni.
Kada bi se na nivou jedne školske godine ovi podaci povezali sa podacima  iz evaluacije realizovanih seminara koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, dobila bi se jasna predstava kakvo nam je stanje u području stručnog usavršavanja, i šta treba uraditi (na nivou sistema i svake njene jedinice) da ono bude kvalitetnije i, pre svega, funkcionalnije.
I ovim bi (opet na nivou sistema i svake njegove jedinke) obavili ogroman i značajan posao – potpuno jasna slika stanja, zaključno sa trenutkom kada nastavnici, zadovoljni u većoj ili manjoj meri, napuštaju prostor u kome je upravo završen neki od seminara.

A na koje značajno pitanje nismo dobili odgovor?
Koji nam suštinski evaluacioni podaci nedostaju da bi, kompetentno, bez ikakve zadrške i prevelikog razmišljanja, mogli da damo ocenu o tome kakvo nam je zaista stručno usavršavanje nastavnika koji rade u osnovnim i srednjim školama Srbije, a šta se tu zaista može uraditi?
Pitanje je vrlo jednostavno - „narodsko“: „A šta se desilo posle (seminara), kakva je „vajda“ (sem određenog broja sati stručnog usavršavanja koje je svaki nastavnik dobio za fond koji mora realizovati) od svih tih silnih sati i značajnih finansijskih sredstava koja su lokalne zajednice izdvojile? Šta su to učenici, škola, lokalna zajednica, društvo,  dobili kao neposredne efekte u poboljšanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada?“

Čak ni u pomenutom Priručniku za samovrednovanje i vrednovanje rada škole, u predlogu sadržaja za upitnik koji treba da obezbedi relevantne podatke o stručnom usavršavanju (već su navedena ključna pitanja za koja se traže mišljenja nastavnika), nema pitanja sadržaja: „Na koliko ste časova iz svog predmeta ili aktivnosti koje vodite u školi primenili znanja i veštine stečena na tom seminaru?“ i „Kako procenjujete efekte te primene?“, „Koja vrsta podrške i od koga vam je nedostajala da bi ste bili još uspešniji u primeni stečenih znanja i veština u radu sa učenicima?“
Ovaj opširan uvod predstavlja siže povoda za pokretanje akcije predstavnika Pedagoškog društva Srbije sa područja Grada Šapca, u trenutku kada je Društvo, na konkretan i vrlo upečatljiv način, podržalo akciju vezanu za škole-učesnike projekta „Škole bez nasilja“ (DILS program), čija realizacija još uvek traje.

Angažovanjem  svog člana iz Šapca uspostavljeni su neposredni kontakti sa predstavnicima svih lokalnih samouprava koje čine Mačvanski okrug – Grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik i Krupanj.

Ponuđen je vid dugoročnije kontinuirane saradnje sa ciljem da se ostvari nov pristup i nov kvalitet u organizaciji i realizaciji obaveznog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola sa područja svake lokalne zajednice.

Taj pristup bi podrazumevao najmanje dve faze.

Sadržaj prve faze bio bi:
- realizacija jednog ciklusa (najmanje pet seminara na nivou okruga u određenom vremenskom intervalu) akreditovanih obaveznih programa stručnog usavršavanja za nastavnike (uz obavezu da svaka škola sa područja lokalne zajednice ima predstavnike na seminarima, i da su oni zainteresovani za teme seminara i spremni da učestvuju u implementaciji njihovih sadržaja kroz rad sa učenicima), sa sadržajima koji u najvećoj meri odgovaraju najaktuelnijim potrebama svih školskih sredina – osposobljavanje odraslih za osnaživanje mladih u borbi protiv nasilja i poboljšanje opšte atmosfere u školi,  i  što potpunije ostvarivanje učeničkih participativnih prava u svim segmentima njihovog učešća u školskom, porodičnom i javnom životu društva kome pripadaju;
- podnošenje izveštaja lokalnoj samoupravi o organizaciji i realizaciji ugovorenih seminara;
- organizovanje svečanog skupa za uručenje uverenja o uspešnom pohađanju seminara učesnicima , kao  i štampanih materijala školama koji treba da olakšaju rad sa učenicima na primeni stečenih znanja i umenja (koje su obezbedili nemačka vladina organizacija GTZ i Pedagoško društvo), i
- izjašnjavanje predstavnika lokalne samouprave o eventualnom nastavku saradnje i njenom sadržaju u tekućoj školskoj godini.

Za drugu fazu, ukoliko konkretna lokalna samouprava, na osnovu pomenutog izveštaja i naknadnih razgovora sa pedagoškim rukovodiocima i stručnim saradnicima škola-učesnica, proceni da je opravdano nastaviti započetu saradnju ako se želi ostvariti što obimnija i kvalitetnija primena programskih sadržaja u školskim sredinama, Pedagoško društvo je ponudilo sledeće moguće oblike podrške koje su definisali učesnici u završnici svih seminara, u očekivanju da njihovu  realizaciju finansiraju  lokalne samouprave:

 • Angažovanje realizatora seminara, kao stručnih lica PDS, na savetodavnim poslovima i poslovima instruiranja najodgovornijih lica za realizaciju aktivnosti u školama,  i na poslovima monitoringa ukoliko se predstavnici škola za to opredele.
 • Omogućavanje umrežavanja  aktivnosti na nivou osnovnih i srednjih škola lokalnih samouprava, i ostvarivanje saradnje na nivou Mačvanskog okruga, kao i omogućavanje razmene iskustava sa školama sa područja Republike za koje se zna da predstavljaju primere dobre prakse.
 • Organizovanje seminara za učenike osnovnih i srednjih škola na isti način kako je to u okviru prve faze saradnje urađeno za nastavno osoblje.
 • Organizovanje dodatnih seminara za odrasle, koje bi, pored nastavnog osoblja, pohađali i predstavnici roditelja i  organa upravljanja (članovi koje predlaže lokalna samouprava).
 • Organizovanje seminara za odrasle koji je komplementaran sa onim koji je već realizovan (seminar o medijaciji i seminar o učeničkom parlamentarizmu), uz moguće uključenje predstavnika roditelja i predstavnika lokalne samouprave u organu upravljanja škola.
 • Obezbeđenje posebnih priznanja za školske sredine i pojedince-nosioce aktivnosti, kao i nagrada za najuspešnije učenike.

Saradnju koju je ponudilo Pedagoško društvo prihvatilo je pet, od ukupno osam lokalnih zajednica koje čine Mačvanski okrug.

U prvoj fazi, za Grad Šabac realizovana su 4 seminara „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“ (122 učesnika) i 1 seminar „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ (27 učesnika), za opštine Vladimirci (24), Mali Zvornik (31) i Krupanj (29) po jedan seminar o medijaciji, a za opštinu Bogatić jedan seminar o participaciji mladih i učeničkom parlamentarizmu (28 učesnika).

Rezime: iz svih škola sa područja 5 lokalnih zajednica (ukupno 27 osnovnih i 12 srednjih),  učešćem na ukupno 9 seminara, u periodu od 28. maja do 29. avgusta 2010. godine,   206 učesnika je osposobljeno za medijatore u osnovnim i srednjim školama, a njih 55 za mentore učeničkih parlamenata.

Sve seminare su realizovali licencirani treneri za pomenute akreditovane seminare, članovi Pedagoškog društva, Biljana Ercegovčević i mr Božidar Topalović.

Na osnovu svih utvrđenih podataka, realizatori programa, B. Ercegovčević i B. Topalović, procenili su da su na svih pet seminara ostvareni optimalni rezultati.

Sastav učesnika bio je na nivou poželjnog, jer je zainteresovanost za teme bila primarna za prijavljivanje za pohađanje seminara (34.85%), dok su na drugom mestu bila opredeljenja pedagoških rukovodioca, stručnih saradnika, pedagoškog kolegijuma ili stručnih veća o tome ko bi tu zaista trebao da bude prisutan ako se ozbiljno računa na postseminarske aktivnosti u školi.

Evaluacioni ishodi ovih seminara, dobijeni izjašnjavanjem popunjavanjem upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i evaluacione liste Pedagoškog društva, prikazani su u posebnim tabelama.

Najelementarniji pokazatelji na nivou cele akcije su procene/ocene učesnika o značaju sadržaja seminara koji su pohađali i o uspešnosti realizacije seminara u celini.

Učesnici su programske sadržaje seminara „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“, sa aspekta njihovog značaja za  lični i profesionalni razvoj , ocenili   (ocene od 1 do 5 na listi Pedagoškog društva) sa  4.65, a sadržaje seminara „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ sa 4.54.
Ukupna uspešnost realizacije seminara u celini (prosek za svih 9 seminara) učesnici su ocenili  sa 3.84 (ocene od 0 do 4 na listi Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja), odnosno sa 4.66 (ocene od 1 do 5 na listi Pedagoškog društva).

Pored ovih brojčanih pokazatelja, vrlo upečatljive i vrlo značajni su  konstatacije učesnika u vidu mišljenja, primedbi i predloga, koje su oni zapisali na evaluacine liste Pedagoškog društva na kraju seminara (videti u prilogu).

Predlog za organizovanje posebne svečanosti za uručenje uverenja o uspešnom pohađanju seminara prihvatili su i realizovali predstavnici lokalnih samouprava Šapca (1. oktobra), Bogatića (5. oktobra) i Krupnja (8. oktobra).
Domaćini svečanosti bili su načelnici odeljenja za društvene delatnosti gospodin Nebojša Zelenović (Šabac) i gospodin Miladin Stančetić (Bogatić), kao i gospođa Dušica Zeljić, prosvetni inspektor Opštinske uprave  (Krupanj), koja je i sama bila učesnik seminara.

Svečanosti su dodatno dobile na značaju zahvaljujući učešću predsednika opština u Bogatiću (gospodin Slobodan Savić), i Krupnju (gospodin dr Savo Dorić), gde je prisustvovala i načelnica Opštinske uprave, gospođa Rosa Grujić.

Predsednica Pedagoškog društva, gospođa Biljana Radosavljević, bila je prisutna u Šapcu, na najbrojnijem okupljanju učesnika (149).

Sve tri svečanosti su medijski izuzetno propraćene zahvaljujući učešću predstavnika lokalnih sredstava informisanja.

Već na pomenutim svečanostima, predstavnici sve tri lokalne samouprave, na osnovu podataka iz dobijenih izveštaja i razgovora sa predstavnicima škola, saopštili su svoju spremnost za nastavak saradnje sa Pedagoškim društvom kroz neke od ponuđenih sadržaja navedenih za drugu fazu saradnje.

Grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci i Krupanj već su i zvanično uputili pisma namere o nastavku saradnje Pedagoškom društvu Srbije. Vrlo brzo se očekuje saglasnost, a zatim definisanje konkretnih sadržaja saradnje u svakoj od navedenih sredina u ovoj školskoj godini.

Jedinstvena akcija teče po planu. Njeni najvažniji akteri, učesnici seminara i nosioci aktivnosti primene stečenih znanja i umenja u njihovim sredinama, dobili su neophodnu spoljnu podršku koju su očekivali, i koju su sami definisali.

Preostaje nam da pratimo realizaciju druge faze, i da  na osnovu konkretnih pokazatelja zaključimo da li je ovo zaista primer izuzetno dobre prakse u domenu organizacije i realizacije obaveznog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, ili samo lepa ideja koja se ugasila pri svojoj prvoj proveri ostvarivosti.

Uprava Grada Šapca uopšte nije u dilemi. Njihova želja za novim ciklusom edukacije potpuno je u skladu sa izuzetnim dostignućem na ovom planu -  osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Zvaničan početak rada ovog centra  preliminarno se očekuje krajem novembra 2010. godine.

Podrazumeva se da će realizacija sadržaja II faze saradnje u zajedničkoj akciji Gradske uprave i Pedagoškog društva Srbije, predstavljati značajan doprinos ovom svečanom činu, kao i jedan od prvih dokaza o značaju,  opravdanosti postojanja i sigurnoj budućnosti  Regionalnog centra.

Mr Božidar Topalović

Uporedni pregled rezultata evaluacije seminara za lokalne zajednice – seminari 667 i 671
Iz upitnika Zavoda  


Pitanja

Šabac 1
28.-30.05.

Šabac 2
4.-6.06.

M. Zvornik
14.-16.06.

Šabac 3
28.-30.06

Šabac 4
1.-3.07.

Vladimirci
6.-8.07.

Krupanj
27-29.08.

 

PROSEK
za 667

C. Bara UP
16.-18.08

Šabac UP
19-21.08.

 

PROSEK
za 671

1.Planirane teme/sadržaji su realizovani 

3.97

3.97

3.97

3.97

4.00

4.00

3.97

3.98

3.93

3.93

3.93

2. Sadržaj je prezentovan jasno i razumljivo

3.77

3.90

3.97

3.79

4.00

3.96

3.96

3.91

3.75

3.89

3.82

3. Način rada realizatora  obezbeđuje dobru komun. sa učesn.

3.68

4.00

3.94

4.00

3.85

3.79

4.00

3.89

3.86

3.81

3.84

4. Seminar doprinosi unapređivanju znanja/veština

3.90

3.79

3.77

3.66

3.83

3.83

3.90

3.81

3.64

3.85

3.75

5. Usvojena  znanja/veštine su primenljive u praksi

3.81

3.76

3.68

3.48

3.73

3.25

3.72

3.63

3.54

3.63

3.59

6. Seminar doprinosi povećanju interesovanja za realizovane sadržaje

3.77

3.72

3.81

3.48

3.88

3.42

3.62

3.67

3.61

3.63

3.62

7. Dobijeni materijal može da se koristi u daljem radu

3.26

3.67

3.52

3.71

3.67

3.58

3.57

3.60

3.39

3.52

3.46

8. Uslovi za rad su omogućili uspešnu realizaciju seminara

2.77

3.59

3.13

3.38

3.33

3.50

3.03

3.25

2.93

3.52

3.23

9. Seminar je uspešan u celini

3.77

3.93

3.97

3.79

3.85

3.68

3.93

3.85

3.75

3.89

3.82

Iz liste PDS


Ocena za ..

Šabac1
28-30.05.

Šabac2
4.-6.06.

M.Zvornik
14.-16.06.

Šabac 3
28.-30.06

Šabac 4
1.-3.07.

Vladimi-
rci
6.-8.07.

Krupanj
27-29.08.

PROSEK
za 667

C. Bara UP
16.-18.08

Šabac UP
19-21.08.

PROSEK
za 671

RAD VODITELJA

4.73

4.97

4.97

4.90

5.00

4.96

4.86

4.91

4.81

4.67

4.74

ORGANIZACIJA SEMINARA

4.35

4.76

4.52

4.34

4.79

4.46

3.72

4.42

4.44

4.23

4.34

MATERIJALI ZA UČESNIKE

3.32

4.03

3.89

4.45

4.42

4.46

3.62

4.03

3.85

3.96

3.92

ATMOSFERA U GRUPI ..

4.84

4.90

4.74

4.76

4.79

4.66

4.86

4.79

4.68

4.58

4.63

UKUPNA OCENA ZA SEM.

4.60

4.72

4.74

4.72

4.85

4.65

4.85

4.73

4.63

4.56

4.59

Dominantni razlozi za izbor ovog seminara
(prva tri mesta u procentima)

R.b.

Razlozi

Šabac 1
28.-30.05.

Šabac 2
4.-6.06.

M. Zvornik
14-16.06.

Šabac 3
28.-30.06

Šabac 4
1.-3.07.

Vladimi-
rci
6.-8.07.

Krupanj
27.-29.08.

RANG
za
667

C. Bara UP
16-18.08

Šabac UP
19-21.08.

RANG
za
671

1.

Preporuka kolege

 

III=14.93

 

 

 

 

II=12.96

 

V

 

 

II=21.05

 

III

2.

Autori/realizatori

 

 

 

II=15.52

II=22.39

 

 

 

IV

 

 

III=14.03

 

IV

3.

Odluka direktora

II=19.40

II=20.90

II=17.33

 

III=8.96

II/III=15.52

 

 

II

II=21.86

 

 

II

4.

Odluka struč.  veća za oblast predmeta

 

 

 

 

 

 

 

III=9.23

 

VI

 

 

VI-X

5.

Odluka pedagoškog kolegijuma

 

 

 

 

 

 

 

VIII-X

 

III=9.05

 

 

V

6.

Teme seminara

 

I=40.26

 

I=32.84

 

I=34.67

 

I=32.76

 

I=43.29

 

I=37.93

 

I=35.19

 

I

 

I=36.36

 

I=33.33

 

I

7.

Trajanje seminara

 

 

 

 

 

III=8.96

 

 

 

VII

 

 

 

VI-X

8.

Cena seminara

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-X

 

 

 

VI-X

9.

Status obaveznog programa

 

III=13.43

 

 

III=14.67

 

III=12.07

 

III=8.96

 

II/III=15.52

 

 

III

 

 

 

VI-X

10.

Nešto drugo, navedite

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-X

 

 

 

VI-X

Evaluaciona lista PDS – „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju“
(Značaj sadržaja radnih blokova  za lični i profesionalni razvoj učesnika)

Radni blok, tema, sadržaji

Šabac 1
28.-30.05.

Šabac 2
4.-6.06.

M.Zvornik
14.-16.06.

Šabac 3
28.-30.06

Šabac 4
1.-3.07.

Vladimirci
6.-8.07.

Krupanj
27-29.08.

PROSEK
za 667

Komunikacija-o čemu je reč?  

4.61

4.45

4.61

4.72

4.63

4.46

4.69

4.60

Umemo li da slušamo

4.74

4.39

4.68

4.59

4.79

4.54

4.62

4.62

Želje, potrebe i jezik pozitivne akcije

4.61

4.50

4.81

4.72

4.75

4.54

4.57

4.64

Provežbavanje empatije

4.58

4.79

4.61

4.28

4.66

4.46

4.52

4.56

Bes i konstruktivno prevazilaženje besa 

4.42

4.89

4.61

4.31

4.94

4.13

4.62

4.56

Konflikt, faze razvoja u konfl., stilovi i…..

4.61

4.45

4.71

4.34

4.85

4.63

4.66

4.62

Analiza problema u konfliktu i ……….

4.74

4.85

4.71

4.48

4.79

4.83

4.66

4.72

Medijacija

4.81

4.86

4.83

4.69

4.68

4.79

4.72

4.77

Medijator na delu

4.87

4.86

4.93

4.72

4.88

4.71

4.72

4.81

Medijacija – vežbanje

4.87

4.93

4.90

4.72

4.85

4.75

4.72

4.82

Šta posle seminara

3.87

4.48

4.81

4.34

4.81

4.42

4.22

4.42

Evaluaciona lista PDS – „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“
(Značaj sadržaja radnih blokova  za lični i profesionalni razvoj učesnika)

 

Radni blok, tema, sadržaji

C. Bara
16.-18.08

Šabac
19.-21.08.

 

PROSEK
za 671

Dečija prava

4.52

4.22

4.37

Potrebe, želje i ljudska (dečija) prava

4.57

4.48

4.53

Zakono osn sist. obraz. i vasp. i Konvencija o dečijim pravima

4.15

4.07

4.11

Demokratija i  parlament

4.22

4.56

4.39

Timski rad

4.86

4.56

4.71

Kritičko mišljenje

4.58

4.69

4.64

Liderstvo

4.61

4.74

4.68

Pregovaranje

4.81

4.63

4.72

Parlamentarci i parlament po meri-akcioni plan

4.64

4.78

4.71

 Predlozi i komentari učesnika na kraju seminara
(Narativna evaluacija iz liste PDS)

MEDIJACIJA – SEMINAR BROJ 1 U ŠAPCU (28-30.05.2010.)

 • Seminar je u potpunostio ispunio moja očekivanja. Voditelji predivni!!!
 • Seminar je u potpunosti zadovoljio moja očekivanja. Atmosfera je bila veoma prijatna, radna, saradnja među učesnicima odlična. Znanja stečena na ovom seminaru primenjivaću sigurno i na ličnom i na profesionalnom planu.
 • Seminar je odličan u celini. Mislim da ćemo moći da iskoristimo stečena znanja u praksi. Voditeljica Biljana Ercegovčević je bila vrlo jasna, zanimljiva i konkretna. Mislim da bi voditelj Božidar Topalović trebao biti jasniji, odnosno jasniji sa manje reči. Treći dan je bio najuspešniji.
 • Seminar je u potpunosti uspeo i odradio zamišljeni cilj i teme seminara. Rad voditelja, Biljane i Boška, je profesionalno i stručno odrađen. Vodili su seminar jasno i tečno. Organizacija seminara je vrlo uspešna i ja sam veoma zadovoljan njihovim radom i mojim učešćem u njemu. Hvala vam!
 • Volela bih da je grupa bila manja i da je raspoređen na više dana realizacije, kako bih na bolji način pruhvatala informacije. U jednom momentu vežbanja medijacije mi se nije svidelo koliko smo se rasplinuli u diskusiji, sve ostalo je odlično. Hvala Vam!
 • Rasteretiti dan sadržajem tj. razvući seminar na više dana jer je ovako naporno. Prvi seminar posle koga sam obučena da nešto uradimtj. praktično mogu da primenim neposredno posle seminara. Hvala i vama.
 • Ja sam zadovoljna, mnogo sam naučila.
 • Seminar je ispunio moja očekivanja. Naučila sam dosta novih stvari.
 • Mislim da je seminar uspešan i od velike pomoći nastavnicima koji su često prinuđeni da rešavaju sukobe najčešće među decom, a i među roditeljima. Sva očekivanja su ispunjena tako da primedbi nema.
 • Više materijala, inače seminar je odličan! Volela bih, zaista, da se bavim ovim poslom u svojoj školi.
 • Voditelji su odlični, kao i seminar.
 • Jedan voditelj nije bio dosledan u više navrata. Nije poštovao dogovor, u smislu da ako smo se dogovorili da analiziramo, svi dobijaju priliku za to. Tako se dešavalo da se neki ljudi osete neuvaženo.
 • Seminar bi mogao da traje 4 dana po 6 sati, jer se posle nekog vremena osetio pad raspoloženja i umor kako voditelja tako i učesnika seminara. Sve ostalo je bilo na svom mestu.
 • Bile su simpatični materijali (igračke) koje su se koristile tokom seminara. Nedostaje dobijeni materijal koji se nosi kući. Ne mora to da bude priručnik od 500 strana, može da bude odštampana brošura-50tak, može i manje strana. Ili jednostavno, onaj sadržaj koji je bio u PAUER POINT prezentacijama je mogao da bude pretočen u štampani materijal. Inače, seminar smatram u celini dosta dobrim i primenljivim u praksi.
 • Bravo za voditelje seminara. Bilo je dosta korisnog praktičnog rada, koji je omogućio da prvi put posle nekog seminara (a bilo ih je dosta) imam osećaj da uzalud nije izgubljeno vreme.
 • Zadovoljna sam saznanjima do kojih sam došla tokom seminara. Mislim da ih možemo praktično primenjivati.
 • Sledeći put voditi računa o uslovima rada! Sve pohvale !!!
 • Komentar u simbolima: Bilja – sunce, Bole -  mrgud.
 • Da se ovaj seminar proširi na još jedno održavanje i uključivanje učenika u rad.
 • Seminar mi je bio zanimljiv i vrlo uspešno obavljen.
 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Nije bio monoton i bio je živahan. Grupa i treneri su bili fantastični. Mnogo mi je doprineou savladavanju straha.
 • Veoma efikasan rad voditelja. Čestitam!
 • Završni deo seminara je puko teoretisanje i izlišno je pričati bez praktične osnove.
 • Malo je bilo nezgodno zbog samog trajanja i napora za učesnike kao i realizatore. Sadržaji su korisni. Voditelji dobri! Ipak, ženski bolji! J
 • Da seminar traje duže, drugi i treći dan seminara mnogo interesantniji od prvog dana.
 • Da svakako dobijemo priručnik.

MEDIJACIJA – SEMINAR BROJ 2 U ŠAPCU (4.-6.06.2010.)

 • Što više seminara na ovakvu temu! Bravo, svaka čast! Preporučujem toplo!
 • Sve je bilo zanimljivo i korisno.
 • Pravovremeno, korisno i poučno.
 • Volela bih da imam kod sebe više materijala o temi (štampanog, CD..). Razrađeniji akcioni plan za kasnije bi nam bio koristan.
 • Neophodni propratni materijali sa seminara.
 • Zadovoljan sam atmosferom, prostorom u kom se održavao seminar, kao i dinamikom. Žalim što nisam imao priliku, zbog tehničkih problema, da odgledam film. Prijatno sam se osećao sva tri dana.
 • Odlično! Samo tako nastavite.
 • Uglavnom sve je bilo dobro nemam primedbi.
 • Jasan ishod seminara, puno novih informacija, stečena znanja primenljiva.
 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja.
 • Moje ocene govore sve! Svaka čast!
 • Seminar mi se u potpunosti dopada-sviđa, volela bih da učestvujem u još nekom seminaru ovakvog tipa. Predavači su ispunili očekivanja.
 • Sjajno vođenje seminara i sticanje veština u konstruktivnom rešavanju problema!
 • Samo tako nastavite. Hvala Vam.
 • Samo tako nastavite!
 • Šteta što ovo nisam pre doživela. Predlažem da što više mladih kolega bude uključeno.
 • Ovaj seminar će mi pomoći u mom svakodnevnom radu kao školskog psihologa. Osećam se osnaženom i biće mi lakše da reagujem u nekim situacijama gde su postojale dileme. Drago mi je što sam shvatila da sam do sada išla u dobrom pravcu. Hvala voditeljima na izuzetnom vođenju seminara, efikasnosti, a posebno im se zahvaljujem kao kolegama.
 • Teme i sadržaji će mi pomoći u svakodnevnom radu, a naročito s`obzirom na to da sam odeljenjski starešina.
 • Voditelji - bravo! Nadam se da ćemo nastaviti saradnju u toku procesa uvođenja medijacije u našoj školi.

MEDIJACIJA – SEMINAR BROJ 3  U ŠAPCU (28.-30.06.2010.)

 • Seminar je dobro pripremljen.
 • Nebulozno.
 • Da medijacija ima odjeka u praksi. Da se možemo konsultovati.
 • Vrlo interesantno, dinamično, poučno. Samo napred.
 • Sve je generalno u redu, treba koristiti primere koji se mogu naći u stvarnim situacijama, bilo bi više koristi.
 • Ovakvu vrstu seminara treba organizovati tokom cele školske godine za veći broj učesnika. Ono što bih menjao, bio bi sam naziv (medijacija). Mislim da ovaj naziv izaziva odbojnost i kod učesnika i kod mogućih učesnika.
 • Biti uporan i istrajati u radu.
 • Seminar veoma uspešno organizovan (detaljno, precizno, sa jasnim ciljem).
 • Tema je super, rad voditelja je sjajan, organizacija seminara i atmosfera u grupi je odlična.
 • Rado bih se uključila u program medijacije, pa ne bi bilo loše da kada se „zahukta“ održavamo povremene sastanke grupa. Hvala!
 • Više različitih sadržaja iz života.
 • Budite istrajniji u radu, pa će vas razumeti (drugi).
 • Bilo je odlično, iako sam bila više nego umorna! Voditeljka-svaka čast!
 • Malo skratite objašnjenja. Sjajno je što svakog ko ima potrebu saslušate i trudite se  pojasniti, ali pokušajte malo, koliko je to moguće, sažeti objašnjenja, tj. učiniti da budu konkretna. Bilo bi lepo povećati i poboljšati materijale za učesnike. Sve pohvale za voditelje, zaista mnogo znanja, profesionalnosti i razumevanja.
 • Brži tempo rada, više informacija o tome šta posle seminara.
 • Drago mi je što sam promenio svakodnevicu. Bilo je prijatno. Posebno su bili prijatni ljudi koje sam upoznao. Biće ovo lepa uspomena!
 • Naziv seminara je „Osnaživanje…“. Mislim da primeri za medijaciju nisu adekvatni. Dolaze u koliziju prava, obaveze i dužnosti nastavnika i učenika. Tamo gde je definisan konflikt (učitelj-nastavnik), tu je zapravo došlo do „agresije“ na nastavnikovu ličnost. Predlažem: 1. da promenite niz situacija na kojima se vežba; 2. okrenuti se zaista vršnjačkoj medijaciji. Voditelji, čestitam, sjajni ste. Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa Vama. (Potpisan listić: Tatjana Marković Topalović)
 • Tema je sjajna. Omogućava pre svega svakome od nas da kanališe negativne emocije i tako sačuva svoje mentalno zdravlje. Hvala voditeljima koji su dali sve od sebe, i od srca im želim sve najbolje. I ako je bilo naporno, sjajno smo radili i uživali ova tri dana. Sledeći put obezbedite udobne stolice i čaše za osveženje.
 • Zadovoljna sam,trebalo bi da se mnogo više ljudi uključi u ovakve seminare.
 • Vrlo sam zadovoljna izborom seminara jer sam prvenstveno različitim analizama spoznala mnogo toga o sebi, o savladavanju konfliktnih situacija i sposobnosti u rešavanju problema drugih ljudi.
 • Doprinosi rešavanju sukoba i problema na jedan mnogo bolji i prihvatljiviji način. Lepo iskustvo.
 • Samo tako! Sve najbolje.
 • Predlog nemam. Komentar: Bilo bi sjajno da su svi učesnici došli zainteresovani za temu, bio bi viši nivo energije.

MEDIJACIJA – SEMINAR BROJ 4  U ŠAPCU (1.-3.07.2010.)

 • Uspešan i poučan seminar, gde svako posle ovakvog seminara mora da se zagleda u sebe. Predlažem da seminar medijacije bude uveden u osnovne škole za učenike sedmog i osmog razreda.
 • Stručno vođen seminar, ali naporan.
 • Sjajan sminar! Svaka čast!
 • Zadovoljna sam! Ovo je nastavak onoga što sam dosad prošla.
 • Seminar je vrlo funkcionalan. Potrebno je što više prosvetnih radnika i učenika da prođu tj. upoznaju se sa medijacijom.
 • Obuhvatiti veći broj ljudi – nastavnika, roditelja, učenika, direktora. Povremeno obnavljati stečene veštine i obogaćivati ih novim saznanjima (može i kroz kraća predavanja, prezentacije).
 • Opširan i dobar seminar. Teme su dobro odabrane i mogu dosta da pomognu u radu nastavnika u rešavanju problema u školi. Dosta su dobro radionice osmišljene.
 • Mogu da kažem da sam zadovoljna i da su moja očekivanja ispunjena. Hvala!
 • Divni ste!!!!! Hvala!!!
 • Samo ovako nastavite.
 • Nešto novo i korisno.
 • Vrlo uspešan seminar, interesantan, dobro vođen. Rad voditelja jako dobar, i učesnici su uglavnom spremni na saradnju i aktivni. Vrlo sam zadovoljna, bez obzira što sam umorna.
 • Seminar se može ponoviti za nove grupe.
 • Seminar je bio veoma zanimljiv, dinamičan, pun novih informacija. Utisak na kraju: uspešan seminar sa zanimljivim predavačima.
 • Udobniji smeštaj – stolice.Zadovoljan sam sa seminarom posebno iz razloga što su znanja dobijena na ovom seminaru primenljiva u praksi.
 • Treba pažljivo odabrati polaznike iz svake škole, jer neki ljudi ne mogu da rade u grupi, nisu prevazišli svoje lične probleme i frustracije, tako da u jednom trenutku grupa trpi zbog pojedinca.Grupe bi trebale da budu manje, jer bi koncentracija u grupi bila na višem nivou. Voditelji su pravi profesionalci i uživanje je bilo učiti od njih. Jedva čekam novu priliku da prisustvujem nekom sličnom seminaru. Najiskrenije hvala.
 • S obzirom na raznolikost učesnika i ponuđenu mogućnost izbora „dalje“ (vi znate šta „dalje“ znači).. sve pohvale. Stečeno znanje će koristiti!Seminar je bio dinamičan, a tema veoma bitna sa znanjima primenljivim u praksi.
 • Koristilo bi na budućem seminaru kada bi učesnike pažljivije odabirali. Treneri da insistiraju na pravilima vezanim za grupu (radioničarski rad).

UČENIČKI PARLAMENT SEMINAR BROJ 5  U ŠAPCU (19-21.08.2010.)

 • Početak nije obećavao. Posle je sve bolje. Više vremena i pažnje posvetiti iskustvima u radu učeničkih parlamenata.
 • Teme trećeg dana (?-nečitak tekst u zagradi) doprinose ciljevima rada sa UP.
 • Da se nastavi sa radom ovakvog tipa seminara i sa ovakvim načinom rada realizatora i o značaju pojedinih radnih blokova značajnih za mene svi komentari bi bili za svaku pohvalu. Bravo!!!
 • Poboljšati dinamiku rada prvog radnog dana.
 • Seminar je u potpunosti zanimljiv i biće koristan u daljem radu.
 • Više rada po grupama, veće pauze ili skraćeno vreme rada.
 • Motivišuće.
 • Ako je moguće uklopite predviđene sadržaje u dva radna dana intenzivnijim radom i dužim radnim vremenom u toku dva dana.. Što više primenljivih praktičnih znanja i veština. Želim vam da ustrajete na širenju vaših ideja i znanja.
 • Zanimljiv seminar, sadržaj i dinamika obrade tema izvanredni, primenljivi i korisni.
 • Voditelji seminara profesionalni, pokazuju vrlo veliki stepen zainteresovanosti za kvalitet realizacije seminara, atmosferu….
 • Voditelji seminara su izuzetno profesionalni.
 • Poslednja aktivnost je trebala trajati duže, razmena iskustva kolega u radu sa UP je zanemarena. Seminar je uspešan, izuzetno primenljiv u praksi (ne samo u radu UP, već i u radu odeljenjske zajednice). Predlog: Video zapis neke sednice UP i njegova analiza.
 • Seminar je značajan u smislu proširenja (ili sticanja) znanja o radu uč. parlamenta, ali i šire – vezano za dečija prava, kritičko mišljenje – sve ovo može da se primeni i na dr. oblasti (ne samo na parlament). Korisno!
 • Seminar je značajan za moje profesionalno usavršavanje, odličan je, otvorio mi je nove vidike. Predlažem nastavak seminara, viši nivo.

UČENIČKI PARLAMENT – SEMINAR  U BOGATIĆU (Crna Bara, 16.-18.08.2010.)

 • Seminar održavati u adekvatnijem prostoru sa klima uređajima i udobnijim sedištima.
 • Materijal za seminar nedostaje (priručnik). Više aktivnosti. Manje monološke metode.
 • Čestitam!
 • Odlična stručnost predavača!!!
 • Potrebna je bolja škola sa boljim uslovima za rad.
 • Više aktivnosti učesnika, manje monološke metode.
 • Seminar je bio odličan, ali vrlo NAPORAN tj. ISCRPLJUJUĆI!!
 • Veliki trud voditelja, ali za mene je najvažnije što je bio treći dan seminara.
 • Zadovoljan, čekajući bolje vreme.
 • Seminari su lepa prilika za ličnu proveru. Potrebno je da ponude za nečim (?) budu veće.
 • Previše detaljisanje o poznatim stvarima (izbegavati); Voditelji su vrlo korektni i primerom pokazuju kako treba pažljivo i aktivno slušati!
 • Više materijala, ispuniti obećanje o mogućnosti konsultacija.
 • Atmosfera je bila veoma prijatna, uprkos ne baš idealnim uslovima rada i nedostatku materijala koji bi nam omogućio proširivanje znanja iz ove oblasti kao i njihovu lakšu primenu u praksi. Neke od tema su obrađene veoma znimljivim metodama aktivnog učenja, tako da su svi učesnici seminara bili aktivni. Veoma lepo! J
 • Voditelji su  aktivnom metodom na reprezentativan način realizovali teme seminara, uprkos malom i neadekvatnom prostoru. Animacija učesnika od strane voditelja bila je vrhunska obzirom na prvi radni dan posle godišnjeg odmora.
 • Sviđa mi se rad u okviru radionica i grupa. Bilo je zabavno, poučno i interesantno. Voditelji su bili krajnje otvoreni i potpuno izlazili u susret zahtevima situacije i polaznika.
 • Treba više pisanog materijala u svrhu našeg kasnijeg podsećanja na naučeno na seminaru.
 • Potrebno nam je više konkretnih primera iz prakse.
 • Ne dozvoliti da se diskusija „rasplinjuje“. Neki od zahteva (pitanja) voditelja veoma konfuzni. Ne dozvoliti favorizovanje i samofavorizovanje učesnika seminara.
 • Voditelji seminara na nivou zadatka, elokventni, komunikativni, fleksibilni, zanimljivi. Domaćin seminara zakazao, prostorija neodgovarajuća, stolice neudobne (drvene), hrana jednolična i grozna.
 • Izuzetno mi se svidela opuštena, zabavna, ali vrlo radna  atmosfera. Svaka čast voditeljima.
 • Predloga nemam, ali komentar imam: na boljem seminaru bio nisam!!! Svako dobro!
 • J
 • Možda još sadržaja propraćenih filmskim materijalima. Sve je super!!!
 • Rad voditelja seminara je izuzetan. Atmosfera tokom rada stimulativna. Predlog: još više radioničarskog rada.

MEDIJACIJA – SEMINAR  U MALOM ZVORNIKU (14.-16.06.2010.)

 • Teme su interesantno obrađene. Svaka čast voditeljima na strpljivosti, smirenosti i razumevanju.
 • Uspešno odrađeno sve. Dobra komunikacija predavača i učesnika seminara. Hvala na saradnji!
 • Ovakvih seminara treba što više.
 • Mogli ste pitati (princip dobrovoljnosti, dakle, može a ne mora) da li i među nama ima potrebe za medijacijom – pa da to probamo da rešimo.
 • Sve pohvale za angažovanost i trud voditelja seminara! Drago mi je da sam bila deo tima.
 • Drago mi je da smo se upoznali i proveli prijatna tri dana zajedno.Sve je OK. Mnogo će koristiti u praksi – jedno veliko iskustvo. Prijatno je raditi i družiti se s vama! Srećno u daljem radu!
 • Zanimljiv i poučan seminar; Dobri predavači.
 • Da se na ovoj temi insistira i da medijacija zaživi u svim školama zahvaljujući Vašoj podršci i daljem kontaktu.
 • Nastavite tako.
 • Samo nastavite sa radom ovako uspešno i kreativno!
 • Moj komentar: zadovoljna sam u potpunosti; znanja mogu da se primene; predavači komunikativni i savršeni; seminar organizovan sa mnogo volje i pažnje koja je preneta u celosti i na učesnike.
 • Hvala vam što ste me osnažili i ohrabrili da postanem neko ko može drugima da pomogne da dođu  do rešenja. Podjednako je korisna veština biti medijator i u školi i u porodici, i uopšte u situacijama u kojima je konflikt rešiv.
 • Smatram da u grupnom radu treba voditi računa o pojedincu i njihovim osećanjima i osobina (pošto neki nisu dovoljno slobodni i otvoreni, pa se osećaju ugroženo i preplašeno).
 • Izuzetni voditelji seminara. Uslovi teški zbog velike vrućine. Tema seminara delimično primenljiva u praksi.Bilo je vrlo korisno, primenljivo u praksi; predavači su nas nadahnjivali, bili izuzetno konkretni i zanimljivi; tema je važna i korisna; dosta toga smo dobili na ličnom planu – prevazići bes, rešiti konflikt, biti u ulozi medijatora; bilo je zadovoljstvo upozbati ove ljude!
 • Seminar ima praktičnu dimenziju. Pomogao mi je da shvatim da grešim u odnosu prema sebi i drugima…
 • Zanimljiv seminar, kao i izbor teme. Izlagači izuzetno prijatni.
 • Seminar je u potpunosti uspešan. Radionice su zanimljive i aktiviraju sve učesnike. Pomogli ste nam da postanemo pravi i dobri medijatori. Hvala na svemu!
 • Više ovakvih seminara. Možda bi trebalo i više vežbi, simulacije….
 • Seminar je veoma uspešno realizovan i ima veliku primenu u radu.
 • Grupni rad i vežbanje medijacije, tj. praktični deo je dao najbolje rezultate, aktivno učešće je upečatljivije.
 • Prezadovoljna sam seminarom u celini. Volela bih da sve što smo čuli i usvojili primenimo u svojoj školi.
 • Seminar se u celosti već sutra može primeniti u školi u radu sa učenicima, kolegama i roditeljima. Hvala vam za strpljenje i preneto znanje!
 • Obavezno uključiti što veći broj prosvetnih radnika i učenika u proces edukacije na ovu temu!
 • Seminar je u potpunosti uspeo. Hvala predavačima za uložen trud i požrtvovanje.
 • Što više praktičnog rada i omogućiti i dalje što više posmatranja medijacije – to je postignuto pa nastavite.
 • Bilo je zanimljivo ali je moglo i brže da se realizuje (za kraće vreme). Moguća priena stečenih veština u praksi.
 • Seminar odličan, bez  napornog rada, zanimljiv. Predavači odlični i dobri za slušanje.
 • Predlog – seminar organizovati vikendom. Veoma zadovoljan seminarom.

MEDIJACIJA – SEMINAR  U VLADIMIRCIMA (6.-8.08.2010.)

 • Zadovoljna sam u potpunosti i želim vam svu sreću i uspeh u daljem radu.
 • Seminar mi se u celini dopao, tema o kojoj smo govorili je zanimljiva i aktuelna. a obrađena je na dopadljiv način koji je prihvatljiv i razumljiv, bez previše teoretisanja i sa puno praktičnih stvari. Voditelji su zanimljivi, lepo ih je slušati. Nisam se pokajala što sam prisustvovala ovom seminaru za vreme godišnjeg odmora.
 • Sve ukupno utisak je pozitivan.
 • Eh što nema više ovakve neposrednosti i ovakvih seminara.
 • Odlično je bilo! Bilo je prijatno slušati vaš prijatan glas. Pokušajte sa novim problemima.
 • Ostaje samo da krenemo u AKCIJU.
 • Obezbedite više životnih situacija za simulaciju (snimak neke stvarne situacije).
 • Što češće organizovati ovakve i slične seminare, kako za nastavnike, tako za učenike i roditelje. Sada znam da mogu i više nego što sam mislila.S obzirom da sam stručni saradnik (psiholog) u školi dosta toga mi je već bilo poznato. Ali seminar mi je pomogao da sva ta znanja povežem u jednu celinu. Naročito mi je koristila informacija o tome šta i kako posle obuke. Sve pohvale za voditelje seminara.
 • Trebalo bi produbiti stečena znanja u nekom skorijem periodu, održavanjem sličnog seminara. Hvala Vam na novim saznanjima, imam utisak da ste poboljšali kvalitet mog budućeg življenja!
 • Povratna informacija od škole na kraju šk. godine šta je planirano i realizovano. Seminar i za druge kolege
 • Hvala za maksimalan trud u radu sa grupom!
 • Seminar je bio veoma uspešan. Predavači jasni, tema poučna i veoma primenljiva u budućem periodu. Jeste trajalo tri dana, ali sam veoma zadovoljna svojim učešćem na ovom seminaru.Moguće primeniti u radu sa učenicima. Sve čestitke za vođenje seminara i atmosferu u grupi.
 • Seminar mi je pomogao da shvatim da u rešavanju konflikata između svojih učenika treba da budem neutralna i reagujem na način koji neće povrediti ni druge, a ni sebe.
 • Ovaj seminar je bio izuzetno vredan i lako ostvarljiv. Mnogo mi je značio. Hvala puno!
 • Smatram da celokupan sadržaj može da se prezentuje tokom 2 dana. Pored učešća direktora i pedagoških radnika, smatram da je obavezno učešće direktora i pedagoga iz svake od prisutnih škola. Bez njihove podrške teže to možemo razvijati u svojim školama.
 • Seminar je bio vrlo poučan. Voditelji su bili veoma uspešni u svom radu, tako da su tu svoju pozitivnu energiju preneli i na same učesnike seminara.
 • Pohvala za voditelje i seminar! Dosta se može primeniti u radu.
 • Bilo mi je zadovoljstvo družiti se sa vama, a teme seminara ću sigurno primeniti u praksi. J
 • Posle prvog dana učinilo mi se da će ovo biti težak i naporan seminar (psihički). Ali, zahvaljujući radu voditelja, organizaciji seminara, atmosferi u grupi tokom seminara, izašao sam više nego zadovoljan. Stekao sam dosta znanja koje mi je bilo više nego potrebno. Hvala predavačima na uspešno odrađenom seminaru.
 • Teme su bile vrlo konkretne i zanimljive. Posebno su bile efektne i dinamične situacije i razne simulacije. Moj predlog je da organizatori budu u kontaktu sa nama i dalje.
 • Sadržaj koji je prezentovan na seminaru od izuzetnog je značaja za unapređivanje nastave (za razvoj bolje komunikacije na nivou škole među kolegama, među učenicima, kao i u odnosu profesor:učenik).

MEDIJACIJA – SEMINAR  U KRUPNJU (27.-29.08.2010.)

 • Već uviđam gde nova saznanja sa seminara mogu da mi pomognu u radu i u životu.
 • Sviđa mi se rad po grupama. Voditelje je bilo lepo slušati, jer dobro predaju. Grupa je bila kooperativna. Zašto seminar toliko košta ako ne može da se nabavi polaznicima fascikla od 30 dinara (nepoštovanje polaznika).
 • Seminar je vrlo uspešan! Bilo bi dobro da svi nastavnici prođu ovakvu obuku i da shvate da je vredelo utrošiti dragoceno vreme!
 • Mislim da je seminar, pre svega, koristan, da se može primeniti u praksi u svakodnevnom životu i školi. Voditelji su uspeli u tome.
 • Seminar je bio izuzetno zanimljiv, iako prvog dana nije baš obećavao. Veliki značaj sam uvidele nakon drugog dana, a danas posebno!
 • Odlično odrađen seminar kako od strane učesnika tako i voditelja. Voditelji svaka čast.
 • Sve pohvale! Nisam ni znao da sam do sada mnogo puta bio u ulozi uspešnog medijatora.
 • Seminar je bio interesantan i koristan! Stečena znanja mogu se primeniti u bazi.
 • Šta reći? Bilo je divno družiti se sa Vama! Hvala Vam na svemu!
 • Bio sam skeptičan na početku, ali mi sad sve izgleda sjajno, iako su mi jasne granice nauke.
 • Uslovi za rad su morali biti bolji. Predlažem da prilikom realizacije seminara preduslov bude: kvalitet učionice, stolice i sl.
 • Seminar je lepo zamišljen. Dosta smo naučili o rešavanju problema u konkretnim situacijama da bi otklonili neke greške koje smo do sada pravili. Voditelji su zaista pravi i ostvarili su potpunu saradnju sa nama. Hvala im na svemu.
 • Zanimljivi sadržaji koji su primenljivi u praksi.
 • Voditelji seminara su bili dobro pripremljeni i izvanredno prezentovali datu problematiku. Seminar je bio zanimljiv, koristan i jasan. Smatram da sam dosta naučila i da se posle seminara osećam osnaženo kao medijator.
 • Nadam se da će moj rad posle ove obuke biti kvlitetniji!
 • Odavno mi seminar nije bio ovako zanimljiv, dinamičan i primenljiv u praksi.
 • Izuzetno zanimljivo, poučno i korisno.
 • Nije mi se svidelo kada gospodin predavač prekine-prokomentariše naše izlaganje, dosta oduži razvuče to svoje izlaganje. Ostalo je u redu.
 • Voditelji seminara su neposredni, insistiraju na jasnosti (da ne ostane ništa nedorečeno). Način rada veoma, veoma zanimljiv (rad u radionicama, aktivno učešće svih polaznika seminara); nema monologa, jako malo klasičnih predavanja i prezentacija što je dobro; Sadržaji koji su prezentovani su primenljivi u praksi  i doprinose unapređivanju znanja i veština.
 • Predavači Boško i Biljana u potpunosti su uspeli i realizovali ovaj seminar. Sve pohvale za vođenje i realizaciju ovakvog seminara.
 • Znanja i veštine stečene na seminaru otvaraju nove vidike u sistematizovanom rešavanju konfliktnih situacija, uz uključivanje strana u konfliktu na konstruktivan način.
 • Blagovremeno dostaviti radni materijal. Možda je moguće uključiti i učenike i rukovodioce škole. Siguran sam da mi je seminar otvorio neke vidike-omogućava sigurniji nastup u određenim situacijama, a u školi ih ima.

 

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME