zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Stavovi učenika 8. razreda o težini obaveznih  nastavnih predmeta ::

PODRUŽNICA PEDAGOŠKOG DRUŠTVA KRALjEV0
Mart - april, 2008.

Istraživanje na temu:  

''Stavovi učenika osmog razreda o težini obaveznih  nastavnih predmeta''

ISTRAŽIVANjE IZVRŠIO:
ISTRAŽIVAČKI TIM PODRUŽNICE
Koordinator tima:
Mile Kenić

U V O D

Kako naši učenici percipiraju težinu nastavnih predmeta i kako ona korelira sa njihovim ocenama predmet je mini istraživanja kojim smo se mi bavili.

Koristeći metod skale rangova, najpre se rangirala težina nastavnih predmeta, sa stanovišta učenika, a zatim se rangiranje kompariralo sa ocenama iz rangiranih predmeta i iz toga izvodile deskripcije i  zaključci.
Kako je istraživanje sprovedeno na ograničenom i malom uzorku, ne očekujemo da njegovi rezultati budu reprezentativni reper u smislu izvođenja nekih generalnih zaključaka vezanih za ovu tematiku, ali držimo do toga da će rezultati svakako biti veoma korisni prilikom sagledavanja određenih tendencija koje su istraživanjem uočene i definisane.

PRILAZ ISTRAŽIVANjU

Učenička percepcija težine nastavnih predmeta predstavlja problematiku kojom se ovo istraživanje bavi.
Ustaljeno je mišljenje (kako među učenicima, tako i među samim nastavnicima) o podeli nastavnih predmeta na ''bitne'' i ''nebitne''; ''korisne'' i ''beskorisne''; ''lake'' i ''teške''..., a kako na ovu poslednju ''podelu'' gledaju sami učenici, pokušali smo da, u izvesnoj meri, i ograničeni samom ograničenošću veličine uzorka ispitane učeničke populacije, rasvetlimo ovim istraživanjem.

Vršeći ovo istraživanje, nismo imali nekih značajnijih problema, sem donekle problema organizacione prirode: u smislu razuđenosti škola koje su uzele učešća u istraživanju i, samim tim, nešto dužih rokova potrebnih za razmenu informacija i dostavu obrađenih podataka ka koordinatoru istraživanja.

PREDMET ISTRAŽIVANjA

Predmet istraživanja je fenomenologija učeničke percepcije o težini obaveznih nastavnih predmetima i komparacija i korelacija percepcije učenika sa njihovim edukativnim postignućima u okviru percipiranih kategorija.
Dakle, iskustvena saznanja, vrednosni stavovi, procene i projekcije učenika su esencijalna problematika kojom se ovo istraživanje bavi.

CILj I ZADACI ISTRAŽIVANjA

OSNOVNI CILj ISTRAŽIVANjA:
Utvrditi procenu težine nastavnih predmeta i ukazati na korelaciju sa ocenom iz nastavnih predmeta.

ZADACI ISTRAŽIVANjA:

 1. Utvrditi procenu težine nastavnih predmeta;
 2. Rangirati težinu nastavnih predmeta na osnovu učeničke procene;
 3. Ukazati na korelacije procenjene težine nastavnih predmeta sa ocenama iz predmeta.

HIPOTEZA U ISTRAŽIVANjU

OSNOVNA HIPOTEZA OD KOJE SE U ISTRAŽIVANjU POŠLO JE:
Pretpostavljamo da je ocena iz nastavnih predmeta u korelaciji sa učeničkom procenom težine nastavnih predmeta na sledeći način: ukoliko je rang procenjene težine nastavnog predmeta viši, utoliko je ocena iz nastavnog predmeta niža; Ukoliko je rang procenjene težine nastavnog predmeta niži, utoliko je ocena iz nastavnog predmeta viša; Srednji rang procenjene težine nastavnog predmeta odgovara i oceni iz nastavnog predmeta koja se kreće u srednjim okvirima.

NAPOMENA: Kada smo vršili interpretaciju dobijenih rezultata, a kako bismo kategorije rangova lakše komparirali i definisali korelacije sa uspehom iz predmeta, pošli smo od sledećeg tumačenja rangova težine:

 1. od 1,00 - 1,50 - veoma lak predmet
 2. od 1,51 - 2,50 - pretežno lak predmet
 3. od 2,51 - 3,50 - srednji nivo težine
 4. od 3,51 - 4,50 - uglavnom težak predmet
 5. od 4,51 - 5,00 - veoma težak predmet

UZORAK

Uzorak u ovom istraživanju su činili učenici 8. razreda iz 10 osnovnih škola.
Prikaz uzorka je izvršen tabelarno.

Tabela 1. prikaz uzorka istraživanja

R.B. NAZIV ŠKOLE

MESTO

BROJ UČENIKA

% uz.

1.

OŠ ''Dragan Đoković Uča''

LAĐEVCI

39

15,11

2.

OŠ ''Đura Jakšić''

KONAREVO

31

12,01

3.

OŠ ''Vitanovac''

VITANOVAC

30

11,62

4.

OŠ ''Jošanička Banja''

JOŠANIČKA BANjA

19

  7,36

5.

OŠ ''Branko Radičević''

VITKOVAC

23

  8,91

6.

OŠ ''Olga Milutinović''

GODAČICA

22

  8,52

7.

OŠ ''Živan Maričić''

ŽIČA

23

  8,91

8.

OŠ ''Sutjeska''

RAŠKA

25

  9,68

9.

OŠ ''Raška''

RAŠKA

27

10 46

10

OŠ ''Josif Pančić''

BALjEVAC

19

  7,36

UKUPNO

258

100,00

PRIMENjENA METODOLOGIJA

U istraživanju o kojem u ovom radu izveštavamo primenjeno je anketiranje ispitanika Upitnikom za učenike. Jedan deo Upitnika je bio posvećen izricanju učeničkih vrednosnih percepcija o težini obaveznih nastavnih predmeta, dakle, bio je vezan za ispitivanje vrednosnih stavova učenika. Drugi deo Upitnika je bio posvećen evidentiranju empirijske situacije o učeničkom edukativnom postignuću iz pojedinih nastavnih predmeta izražene kroz ocene na polugodištu.

U svrhu prikazivanja dobijenih rezultata korišćene su metode frekvencije, procenata i deskriptivne ststistike.

OBRADA DOBIJENIH REZULTATA

Obradu dobijenih podataka za škole u kojima je anketiranje sprovedeno su izvršili i uneli u Liste za evaluaciju odgovora članovi Tima zaduženi za sprovođenje i evaluaciju anketiranja u pojedinim školama, a definitivnu obradu i evaluaciju dobijenih podataka i prikaz rezultata istraživanja je izvršio koordinator Istraživačkog tima.

Evaluacija dobijenih podataka predstavljena je u delu o razultatima istraživanja.

R  E  Z  U  L  T  A  T  I      I  S  T  R  A  Ž  I  V  A  Nj  A

Tabela 2. Distribucija rezultata na uzorku

 

 

 Š

K

O

L

A

 

 

 

NAST.
PREDMET

 

D.Đ U.

Đ.Jak.

O.Mil.

J.Pan.

Još.B.

Sutj.

Raška

B.Rad.

Ž.Mar.

Vitan.

Lađev.

Konar.

Godač.

Baljev.

Još.B.

Raška

Raška

Vitk.

Žiča

Vitan.

mate-
matika

rang

3,71

3,32

4,00

4,47

3,63

4,16

3,74

3,39

3,39

4,26

p.oc.

2,76

3,03

1,95

2,89

3,05

2,48

2,85

2,83

2,65

2,26

fizika 

rang

4,53

4,00

3,36

3,36

3,26

3,96

3,15

3,43

3,69

3,13

p.oc.

2,56

2,52

2,04

3,47

3,16

2,72

3,15

2,52

2,65

3,00

hemija 

rang

3,89

3,03

3,54

3,63

3,74

3,48

3,04

3,78

3,69

3,96

p.oc.

2,94

3,00

2,04

3,26

3,10

2,88

3,07

2,09

3,17

2,50

srpskijezik

rang

2,92

2,77

3,27

2,73

4,16

2,76

3,18

3,61

3,21

3,16

p.oc.

3,00

3,19

1,91

3,71

2,63

3,40

2,70

2,48

2,56

3,26

engles.

jezik

rang

3,05

2,84

2,50

2,26

3,35

3,44

3,96

3,48

3,26

3,03

p.oc.

2,79

3,32

3,00

3,68

2,68

2,84

2,92

2,91

2,65

3,13

istorija

rang

2,58

2,64

3,36

3,00

3,10

2,44

3,41

2,87

1,91

2,70

p.oc.

3,33

3,26

2,00

3,63

3,63

3,24

2,63

3,22

3,73

3,83

biologija

rang

2,15

2,42

3,04

2,68

2,79

2,72

3,00

2,83

3,17

2,43

p.oc.

3,58

3,23

2,63

3,68

3,42

3,16

2,85

3,09

2,56

3,53

geogra-


fija

rang

2,33

2,42

2,59

2,26

2,68

3,00

3,00

2,57

2,56

2,33

p.oc.

3,33

3,52

3,32

3,95

3,95

2,88

3,00

3,30

2,78

3,73

tehnič.

obraz.

rang

1,28

1,74

2,54

2,10

3,10

2,00

2,78

3,22

2,56

2,40

p.oc.

4,30

4,52

3,18

3,16

3,73

4,04

3,26

2,70

2,78

3,76

muzič.

kultura

rang

1,82

1,29

2,50

1,42

1,42

1,48

1,55

1,35

2,08

1,46

p.oc.

3,82

4,39

3,32

4,63

4,10

4,52

4,26

4,00

3,30

4,26

likov.

kultura

rang

1,58

1.77

1,63

1,26

1,21

1,56

1,30

1,13

1,56

1,76

p.oc.

4,15

4,29

3,91

4,95

4,74

4,04

4,96

4,39

4,47

4,36

fizičko

vaspit.

rang

1,28

1,23

1,22

1,26

1,00

1,08

1,07

1,26

2,47

1,30

p.oc.

4,97

4,87

5,00

4,37

4,74

5,00

4,85

4,39

4,39

4,53

Napomena:
*rang - prosečan rang težine na nivou ispitanog uzorka škole
*p.oc. - prosečna (srednja) ocena

Tabela 3. Rangiranje težine obaveznih nastavnih predmeta


r.b.
nastavni predmet

                        R A N G     T E Ž I N E
                            (f - broj rangova)

prosečan rang težine nastavnog predmeta

1

2

3

4

5

1.

matematika

 

12
21

57

80

88
3,82

2.

fizika

 

10

24

72

76

76

3,71

3.

hemija

 

10

28

78

72

70

3,64

4-5. srpski jezik

 

19

41

104

73

21

3,14

4-5.

strani jezik
(engleski...)

32

40

84

63

39

3,14

6.

istorija

 

37

63

94

48

16

2,77

7.

biologija

 

37

62

116

34

9

2,67

8.

geografija

 

44

62

116

27

9

2,59

9.

tehničko
obrazovanje

78

69

82

23

6

2,26

10.

muzička kultura

168

50

27

8

5

1,57

11.

likovna
kultura

173

56

17

7

5

1,51

12.

fizičko vaspitanje

  221

18

8

6

5

 1,28

13.

GLOBALNI RANG TEŽINE

841

534

855

517

349

2,68

Tabela 4. Ocene iz nastavnih predmeta na kraju 1. polugodišta


r.b.
nastavni predmet

                  OCENA IZ PREDMETA
                          (f - broj ocena)

prosečna ocena iz nastavnog predmeta na kraju 1. polugodišta

  1

  2

  3

  4

  5

1.

matematika

 

57

84

50

34

33

    2,62

2.

fizika

 

35

108

48

28

39

    2,72

3.

hemija

 

47

87

52

33

39

    2,73

4 - 5.

srpski jezik

 

37

70

68

44

39

    2,91

4 - 5.

strani jezik
(engleski...)

30

73

57

54

44

    3,03

6.

istorija

 

22

69

63

42

62

    3,20

7.

biologija

 

31

53

59

45

70

    3,27

8.

geografija

 

11

62

64

47

74

    3,43

9.

tehničko obrazovanje

12

41

58

61

86

    3,65

10.

muzička kultura

3

33

42

39

141

    4,09

11.

likovna kultura

2

13

26

42

175

    4,45

12.

fizičko vaspitanje

0

2

9

52

195

    4,70

13.

GLOBALNA SREDNjA OCENA

87

695

596

521

97

3,40

Tabela 5. uporedni prikaz prosečnog ranga težine i prosečne ocene

r.b. NASTAVNI PREDMET

PROSEČAN RANG

PROSEČNA OCENA

1.

matematika

 

3,82

2,62

2.

fizika

 

3,71

2,72

3.

hemija

 

3,64

2,73

4 - 5.

srpski jezik

 

3,14

2,91

4 - 5.

strani jezik(engleski...)

3,14

3,03

6.

istorija

 

2,77

3,20

7.

biologija

 

2,67

3,27

8.

geografija

 

2,59

3,43

9.

tehničko obrazovanje

 

2,26

3,65

10.

muzička kultura

 

1,57

4,09

11.

likovna kultura

 

1,51

4,45

12.

fizičko vaspitanje

 

1,28

4,70

13.

GLOBALNO

 

2,68

3,40

 

DESKRIPCIJA DOBIJENIH REZULTATA:

Kada vršimo deskripciju dobijenih rezultata, onda je možemo izvršiti sa stanovišta dva pokazatelja:

 1. pokazatelj su rezultati koji se u ovim tabelarnim prikazima  mogu videti na Tabeli 2. , a tiču se dela evaluacije koji se bavi obradom dobijenih podataka iz svih škola čiji su učenici činili uzorak istraživanja, pojedinačno;
 2. pokazatelj su rezultati koji se u ovim tabelarnim prikazima mogu videti na Tabelama 3, 4 i 5, a tiču se generalnih rangova na nivou celokupnog uzorka.

1.a. Kada je reč o rezultatima koji se  vide u tabelarnom prikazu na Tabeli 2 , a empirijski se do njih došlo analizom dobijenih rezultata za svaku školu  pojedinačno, onda možemo konstatovati sledeće:

a) matematika: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 3,32 (OŠ ''Đura Jakšić'' - Konarevo), pa sve do 4,47 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac). Takođe, na skali rangova  varira od 1. mesta po težini (u četiri škole - OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica; OŠ ''Sutjeska'' - Raška; OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac; OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac), pa do 5. mesta po težini (OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac). Prosečna ocena varira od 1,95 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 3,05 (OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja).

b) fizika: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 3,13 (OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac, pa sve do 4,53 (OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci). Na skali rangova  varira od 1. mesta po težini (u tri škole - OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci; OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča; OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo), pa do 5. mesta po težini (OŠ ''Raška'' - Raška). Prosečna ocena varira od 2,04 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 3,47 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

v) hemija: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 3,03 (OŠ ''Đura Jakšić'' - Konarevo), pa  do 3,96 (OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac). Na skali rangova varira od 1. mesta po težini (u dve škole - OŠ ''Branko Radičević - Vitkovac; OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča), pa do 6. mesta po težini (OŠ ''Raška'' - Raška). Prosečna ocena varira od 2,04 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 3,26 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

g) srpski jezik: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 2,73 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac), pa sve do 4,16 (OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja). Na skali rangova varira od 1. mesta po težini (u OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja), pa do 6. mesta (OŠ ''Sutjeska'' - Raška). Prosečna ocena varira od 1,91 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 3,71 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

d) engleski jezik: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 2,26 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac), pa sve do 3,96 (OŠ ''Raška'' - Raška). Na skali rangova varira od 1. mesta po težini  (OŠ ''Raška'' - Raška), pa sve do 9. mesta (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica). Prosečna ocena varira od 2,65 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča) do 3,68 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

đ) istorija: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 1,91 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča), pa sve do 3,41 (OŠ ''Raška'' - Raška). Na skali rangova varira od 3. mesta po težini ( u dve škole - OŠ ''Raška'' - Raška; OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica), pa sve do 11. mesta (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča). Prosečna ocena varira od 2,00 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 3,83 (OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac).

e) biologija: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 2,15 (OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci), pa do 3,17 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča). Na skali rangova varira od 6. mesta po težini (u tri škole - OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac; OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča; OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica), pa do 8. mesta ( u tri škole - OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci; OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja; OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac). Prosečna ocena varira od 2,56 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča) do 3,68 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

ž) geografija: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 2,26 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac), pa do 3,00 (u dve škole - OŠ ''Sutjeska'' - Raška; OŠ ''Raška'' - Raška). Na skali rangova varira od 5. mesta po težini  (OŠ ''Sutjeska'' - Raška), pa  do 9. mesta (u tri škole - OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac; OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja; OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac). Prosečna ocena varira od 2,78 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča) do 3,95 (u dve škole - OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac;  OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja).

z) tehničko obrazovanje: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 1,28 (OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci), pa sve  do 3,22 (OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac). Na skali rangova varira od 6. mesta po težini (u dve škole -   OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac;     OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja;), pa do 11. mesta (OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci). Prosečna ocena varira od 2,70 (OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac) do 4,52 (OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo).

i) muzička kultura: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 1,29 (OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo), pa  do 2,50 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica). Na skali rangova varira od 9. mesta po težini (u dve škole - OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica; OŠ ''Dragan Đoković Uča'' - Lađevci), pa do 11. mesta (u tri škole - OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo; OŠ ''Sutjeska'' - Raška; OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac). Prosečna ocena varira od 3,30 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča) do 4,63 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac).

j) likovna kultura: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 1,13 (OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac), pa do 1,77 (OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo). Na skali rangova varira od 9. mesta po težini (OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo) do 12. mesta (u dve škole - OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča; OŠ ''Branko Radičević'' - Vitkovac). Prosečna ocena varira od 3,91 (OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica) do 4,96 (OŠ ''Raška'' - Raška).

k) fizičko vaspitanje: prosečan rang težine ovog predmeta varira od 1,00 (OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja) do 2,47 (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča). Na skali rangova varira od 9. mesta (OŠ ''Živan Maričić'' - Žiča), pa do 12. mesta (u šest škola: OŠ ''Jošanička Banja'' - Jošanička Banja; OŠ ''Raška'' - Raška; OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica; OŠ ''Đura Jakšić - Konarevo; OŠ ''Vitanovac'' - Vitanovac; OŠ ''Sutjeska'' - Raška). Prosečna ocena varira od 4,37 (OŠ ''Josif Pančić'' - Baljevac) do 5,00 (u dve škole - OŠ ''Olga Milutinović'' - Godačica; OŠ ''Sutjeska'' - Raška).

2.a. Kada je reč o rezultatima koji se  vide u tabelarnom prikazu na Tabelama 3, 4 i 5 , a empirijski se do njih došlo sintezom dobijenih rezultata iz svih škola čiji su učenici činili uzorak istraživanja i oni predstavljaju generalne rangove na nivou celokupnog uzorka, onda možemo konstatovati da na osnovu učeničke vrednosne percepcije o težini obaveznih nastavnih predmeta:
- u veoma teške predmete: ne spada nijedan predmet;
- u uglavnom teške predmete spadaju: matematika, fizika i hemija;
- u srednji nivo težine predmeta spadaju: srpski jezik, engleski jezik, istorija, biologija i geografija.
- u pretežno lake predmete spadaju: tehničko obrazovanje, muzička kultura i likovna kultura;
- u veoma lake predmete spada: fizičko vaspitanje.

ZAKLjUČNE KONSTATACIJE:

1.
Kada imamo u vidu evaluaciju distribucije rezultata na uzorku pojedinačnih škola (Tabela 2.), onda možemo zaključiti:
A) postoji značajna divergencija u rangiranju nivoa težine nastavnih predmeta između različitih škola;
B) postoji značajna divergencija vrednosti prosečnih (srednjih) ocena iz nastavnih predmeta između različitih škola.

2.
Kada imamo u vidu evaluaciju rezultata uporednog prikaza prosečnog ranga nastavnih predmeta i prosečne ocene iz nastavnih predmeta (komparacija Tabele 2. i Tabele 5.), onda možemo zaključiti:
A) postoji značajna divergencija rangova težine nastavnih predmeta na nivou pojedinačnih škola u odnosu na generalne rangove na nivou celog uzorka;
B) postoji značajna divergencija između vrednosti prosečnih ocena iz nastavnih predmeta na nivou pojedinačnih škola  u odnosu na generalnu prosečnu ocenu na nivou celog uzorka.

3. 
Krucijalna konstatacija: Kada analiziramo uporedni prikaz prosečnog ranga težine nastavnih predmeta i vrednosti  prosečne ocene iz nastavnih predmeta, dolazimo do krucijalnog zaključka da je vrednost prosečne ocene iz nastavnog predmeta obrnuto srazmerna u odnosu na rang težine nastavnog predmeta: što je nastavni predmet rangiran kao teži - ocena iz njega je niža i, obratno: što je nastavni predmet rangiran kao lakši - ocena iz njega je viša! Dakle, ukoliko prosečni rang  težine rangiranih nastavnih predmeta raste, utoliko prosečna ocena iz  rangiranih nastavnih  predmeta opada i, obratno - ukoliko prosečni rang  težine rangiranih nastavnih predmeta opada, utoliko prosečna ocena iz  rangiranih nastavnih  predmeta raste! Srednji rang  težine nastavnih predmeta odgovara i prosečnoj oceni iz tih nastavnih predmeta koja se kreće u srednjim okvirima.
Dakle, osnovna hipoteza od koje se pošlo u ovom istraživanju je potvrđena.

R   E   Z   I   M   E:
Šta reći na kraju, a ne iskoračiti mnogo iz okvira koji su imanentni za predmet i evaluaciju ovog istraživanja. Koje su mogući pravci usaglašavanja parametara koji utiču  na vrednosnu orijentaciju učenika ka nastavnim predmetima; kako usaglasiti parametre koji čine ili bi trebalo da čine ocenu iz nastavnih predmeta; kako uspostaviti opštu strategiju vrednovanja edukativnih postignuća i rezultata učenika...

Ono što smo (iako na malom uzorku, ali iz naših širih iskustvenih znanja pretpostavljamo  da je to tako) ovim istraživanjem u određenom stepenu osvetlili, može se svesti na dve grupe pokazatelja -  faktora, a koji mogu, svakako, da čine određene smernice za razmišljanje o nekoj opštoj strategiji prevazilaženja uočenih problema i nedostataka:

 1. objektivni pokazatelji - faktori:
 1. uočena je evidentna neusaglašenost kriterijuma ocenjivanja između nastavnika istog predmeta, a iz različitih škola;
 2. postavlja se pitanje objektivnosti ocenjivanja: ne primenjuju se u praksi (a verovatno kod mnogih nastavnika i ne postoje profesionalne kompetencije za njihovu izradu) modeli sumativne provere znanja formalnim testovima znanja (ili nekom drugom objektivnom metodologijom);
 3. pitanje objektivnosti: ne primenjuje se u praksi procedura standardizovanih provera znanja iz predmeta standardizovanim metodologijama (testovima...);
 4. postavlja se pitanje strategije ocenjivanja - ''šta'', ''kada'', ''koliko često'', ''na koji način''... ocenjivati (primena objektivne metodologije provere znanja za različite etape nastavnog procesa);
 5. pitanje postojanja usaglašenosti kriterijuma o stepenu važnosti - o nivou i stepenu usvojenosti i operativnosti uporišnih saznanja u svakom nastavnom predmetu ponaosob, a koje svaki učenik treba da poseduje;
 6. pitanje nepostojanja jasne opšte (nacionalne) strategije u pristupu ocenjivanju (u vidu operacionalizacije metodologije vrednovanja ishoda i nivoa koji su predviđeni), kao i konačne operacionalizacije i sprovođenja provere znanja na opštem nivou (standardizovani završni testovi znanja, standardizovani testovi opšte kulture... na nacionalnom nivou).
 1. subjektivni pokazatelji - faktori:
 1. u praksi se uočavaju evidentno različiti (pa, ponekad i potpuno suprotstavljeni) subjektivni vrednosni stavovi nastavnika: o značaju ''svog'' nastavnog predmeta (u okviru koga oni izvode nastavu) i komparacije njegove ''važnosti'' u odnosu na ostale nastavne predmete (a pri tom neretko nekritički favorizujući ''svoj'' predmet);
 2. u praksi se često uočavaju i evidentno različiti subjektivni vrednosni stavovi različitih nastavnika i o: značaju pojedinih nastavnih oblasti u okviru istog nastavnog predmeta;
 3. uočava se u mnogim školama i negativan transfer u ocenjivanju po stereotipu (ako većina nastavnika u školi ima stroge kriterijume, ostali im se priključuju i obratno...);
 4. uočava se i (ko zna od kada nasleđena) stereotipna podela kod samih nastavnika na: ''bitne'', ''manje bitne'' i ''nebitne'' nastavne predmete;
 1. I, na kraju: Pitanja stručnih, etičkih, komunikacijskih... kompetencija samih nastavnika (a koje infinitno utiču na formiranje vrednosnih stavova o nastavnim predmetima kod samih učenika) prevazilaze umnogome okvire problematike kojom se ovo istraživanje bavilo, ali se u eventualnom planiranju neke  buduće celishodne  opšte strategije ova pitanja, svakako, moraju ozbiljno respektovati, naročito u planiranju strategije - kako jednoga dana pomoći nastavnicima i ''osloboditi'' ih svih  subjektivnih upliva koji im umnogome otežavaju objektivan pristup u vrednovanju rada i edukativnih postignuća učenika.

Prilog: članovi istraživačkog tima podružnice:

r.b.

škola

mesto

ime i prezime

zvanje

1.

''Dragan Đoković Uča''

LAĐEVCI

Mile Kenić

pedagog

2.

''Đura Jakšić''

KONAREVO

Tatjana Kenić

pedagog

3.

''Vitanovac''

VITANOVAC

Nada Savić

pedagog

4.

''Jošanička Banja''

JOŠANIČKA BANjA

Violeta Knežević

pedagog

5.

''Branko Radičević''

VITKOVAC

Tatjana Trbović

pedagog

6.

''Olga Milutinović''

GODAČICA

Marija Zdravković

pedagog

7.

''Živan Maričić''

ŽIČA

Zlata Vranić

pedagog

8.

''Sutjeska''

RAŠKA

Dušan Popović

pedagog

9.

''Raška''

RAŠKA

Jelica Veljović

pedagog

10.

''Josif Pančić''

BALjEVAC

Marija Jemuović

pedagog

 

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME