zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
Ueniki parlamenti
vesti


OSNAŽIVANJE MLADIH KROZ UČENIČKE PARLAMENTE

Pedagoško društvo Srbije Vam predstavlja seminar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika "Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente".

Seminar je akreditovan za školsku 2012/13. godinu od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

AKREDITACIJA BROJ: 72
Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

TRAJANJE PROGRAMA: 3 dana, 18 bodova
NAČIN IZVOĐENJA:

 • KLASIČAN NAČIN IZVOĐENJA
 • SEMINAR PUTEM INTERNETA
Klasičan način izvođenja seminara podrazumeva formiranje grupe polaznika. Seminar se organizuje u trajanju od tri dana, rad je podeljen na radionice, a trajanje pojedinačne radionice je sat i po, ukupno 12 radionica. Seminar se održava u zainteresovanoj ustanovi.
Pored klasičnog načina izvođenja seminara Pedagoško društvo Srbije Vam nudi i pohađanje seminara putem Interneta. Dinamika rada ovde je potpuna individualizovana: svaki učesnik bira početak, tempo i završetak svojih aktivnosti. Nastavni sadržaj je dostupan 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Opširnije o ONLINE seminaru...


 

 

 

 

Program "Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente" je rađen u saradnji GTZ CTYE- nemačke vladine organizacije za tehničku saradnju  (Deutche Gasellschaft fur Technische Zusammenerbeit) i Pedagoškog društva Srbije u okviru  projekta "Promocija participativnih prava mladih".

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stankov

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima na uspostavljanju i unapređenju rada učeničkog parlamenta i promociji participativnih prava mladih

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veština i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje nastavnika da budu podrška učenicima pri formiranju učeničkog parlamenta, kod pokretanja akcija u školi i pri uključivanju u rad stručnih i organa upravljanja u školi; Umrežavanje i širenje ideje participacije učenika u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 2. Demokratija i parlament. 3. Učenički parlament u školi. 4. Timski rad. 5. Liderstvo. 6 Kritičko mišljenje. 7. Pregovaranje.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (18 bodova)

Seminar je proizašao iz potreba pedagoških praktičara u školama za efikasnijim uključivanjem mladih u rad škole i rešavanje učeničkih potreba i problema.
Takođe, funkcionisanje učeničkih parlamenata u školama, što je zakonska obaveza svake škole, do sada nije bilo na zadovoljavajućem nivou.

Iz ovih potreba proistekao je i opšti cilj programa:

učenički parlamentiOsnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.

Specifični ciljevi programa su unapređivanje znanja profesionalaca zaposlenih u školi (profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori) i njihovo osposobljavanje za rad na implementaciji programa u školama.    

Profesionalci bi bili konstantna podrška mladima i njihovim inicijativama u stvaranju uslova za učeničko organizovanje i uspešno funkcionisanje učeničkog parlamenta, u promociji participativnih modela rada u školi i jačanju kulture demokratizacije, poboljšanje ukupne atmosfere u školi, u osposobljavanju učenika da budu nosioci akcija kroz osmišljenje sadržaje i podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života. 

Kroz uspostavljanje aktivne saradnje između mladih i odraslih  koji su prošli ovaj program a pripadaju različitim sredinama,  ovaj program bi omogućio ostvarivanje još jednog specifičnog cilja: umrežavanje i širenje ideje participacije učenika i povezivanje sa mladima na različitim nivoima: lokalni, regionalni, republički.

OPŠIRNIJE O AKTIVNOSTIMA I SADRŽAJIMA SEMINARA...

A ŠTA JE TO UČENIČKI PARLAMENT?

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

DOBROBITI OD OSNIVANJA UČENIČKIH PARLAMENATA

 • ZA UČENIKE
 • ZA ŠKOLU I NASTAVNIKE
 • ZA RODITELJE
 • ZA LOKALNU ZAJEDNICU
 • ostvarivanje prava garantovanih međunarodnim i nacionalnim dokumentima
 • prihvatanje prava i odgovornosti
 • uvažavanje ličnosti učenika
 • svestran razvoj učenika
 • iskustvo timskog rada
 • učenje o različitosti i nediskriminatorskom ponašanju
 • jasna i blagovremena informisanost svih učenika
 • mogućnost uticanja na odluke bitne za učenike
 • kvalitet saradnje između učenika i nastavnika
 • veće zadovoljstvo radom i životom u školi
 • bolja saradnja i komunikacija sa učenicima
 • upoznavanje sa željama i potrebama učenika
 • smanjivanje odgovornosti i podela obaveza
 • zadovoljstvo donošenim odlukama, bez prisile
 • smanjivanje vremena koje se troši na uvođenje reda i discipline u svakodnevnom radu
 • lakša adaptacija na promene
 • veće zadovoljstvo radom i životom u školi
 • odgovorna deca koja su svesna svojih mogućnosti i spremnija na bolju komunikaciju
 • lakše identifikovanje potreba svih strana
 • bolja saradnja i zadovoljstvo školskim procesom
 • manji broj konfliktnih situacija koje nastaju usled nezadovoljstva školskim životom između roditelja i dece
 • primena naučenih veština (prihvatanje različitih mišljenja, tolerantnost, mogućnost argumentovanog diskutovanja...) u porodičnom životu kroz obostrano učenje i kontat
 • aktivno uključivanje u školski proces
 • lakše upoznavanje sa potrebama učenika i adekvatno prilagođavanje lokalnih akcija
 • lakša i bolja informisanost o životu u školi
 • bolja raspodela namenskih sredstava
 • mogućnost dvosmerne komunikacije radi realizacije zajedničkih ciljeva
 • kvalitet rada škola se poboljšava čime se poboljšava kvalitet života u lokalnoj zajednici
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME