zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: PROGRAMA ZAŠTITE UČENIKA OD NASILjA ::

Tehnička škola
Beogradska 10, Bor
prilog poslala: Nataša Stanisavljević, dip. pedagog

PREDLOG 

PROGRAMA ZAŠTITE UČENIKA OD NASILjA

Donošenjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnim planom akcije za decu naša zemlja se obavezala da preduzme mere za sprečavanje nasilja u porodici, institucijama i široj društvenoj sredini i obezbedi zaštitu deteta. Radi realizacije ovog cilja izrađen je Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama (u daljem tekstu Posebni protokol).

Posebni protokol razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ali pruža i okvir za preventivne aktivnosti radi unapređanja standarda za zaštitu dece/učenika.

Nasilje je svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva dece/učenika.

Ciljevi Programa

 • Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja
 • Podizanje nivoa svesti i povećanje osetljivosti svih uključenih u život i rad škole za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Definisanje postupaka i procedura za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama nasilja
 • Informisanje svih uključenih u rad škole o procedurama i postupcima za zaštitu od nasilja
 • Sprovođenje postupaka reagovanja u situacijama nasilja
 • Uspostavljanje sistema efikasne zaštite
 • Praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti nasilja
 • Savetodavni rad sa učenicima sa ciljem ublažavanja posledica nasilja

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Zadaci:

 • senzitizacija kolektiva škole i učenika o problemu vršnjačkog nasilja
 • edukacija o problemima nasilja
 • uočavanje i međusobno informisanje o slučajevima vršnjačkog nasilja u školi
 • timski rad na smanjenju količine nasilja u školi
 • komunikacija sa nadležnim službama (Centar za socijalni rad, SUP, Zdravstveni centar, psiholozi i dr.)

Predlog članova po izboru Parlamenta učenika, odeljenskih zajednica, nastavnika i direktora:

 • Slavica Živković, direktor
 • Nataša Stanisavljević, pedagog
 • Slađana Aleksić, prof. engl. jezika
 • Đorđije Prodanović, prof. istorije
 • Slavoljub Kostić, prof. hem. gr. predmeta
 • Mirjana Marković, prof. srpskog jezika i književnosti
 • Anica Čolaković, pomoćno osoblje
 • Igor Todorović, prof. fizičkog vaspitanja
 • Ljubinka Aksić, prof. hem. gr. predmeta

Program

                     

SADRŽAJ

DINAMIKA

Nosioci

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

Upoznavanje sa Posebnim protokolom, prezentacija Nasilje - vrste i oblici (prvi razred, Savet roditelja)

septembar / novembar

pedagog

Pismeni zadatak iz srpskog jezika i književnosti na temu vršnjačkog nasilja

oktobar

prof. srpskog jez.

"Jad Vašem" internacionalna škola za holokaust (posledice najtežeg oblika nasilja u istoriji čovečanstva)

novembar

prof. istorije

Definisanje pravila ponašanja i posledica kršenja pravila - prvi razred, redefinisanje pravila ponašanja na nivou škole

 novembar / decembar

odeljenske starešine

Obuka nastavnog i nenastavnog osoblja Nenasilna komunikacija

januar / februar

akreditovan seminar ili interni

Prezentovanje jednog iskustva efikasnog rešavanja problema nasilja - Forum teatar, projekat "Škola bez nasilja" (gostovanje)

 mart / april

OŠ Đura Jakšić, Krivelju

Školska sportska takmičenja / sportski dan posvećen bezbednom i sigurnom školskom okruženju (fudbal, košarka, odbojka, stoni tenis, rukomet)

april / maj

prof. fizičkog vasp.

Istraživanje o učestalosti i vrstama nasilja u školi

maj

pedagog

Evaluacija Programa pregledom dokumentacije i rezultatima istraživanja, izmene u Programu

jun / jul

pedagog

 INTERVENTNE AKTIVNOSTI

Formiranje Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

april 2007.

direktor

Postupanje po koracima - redosledu postupaka u slučaju intervencije:

 • procena nivoa rizika
 • zaustavljanje nasilja
 • zaštitne mere
 • informisanje nadležnih službi
 • praćenje efekata preduzetih mera

Tokom 2008. godine

Tim za zaštitu od nasilja

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME